+
Tulosta
Etusivu

Kiusaamisen ehkäiseminen

Kiusaamista ehkäisevä työ Toivolanrannan koulussa

Kiusaaminen ja häirintä

Määritelmä Kiusaaminen on koulussa yhteen oppilaaseen tai oppilasryhmään kohdistuvaa kielteistä toimintaa, jolle on tyypillistä toistuvuus. Kiusaamisella ei tarkoiteta yksittäistä tekoa, joka kohdistuu sattumanvaraisesti johonkin oppilaaseen (esim riitely, erimielisyys) vaan yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän systemaattinen ahdistelu, syrjintä tai väheksyntä. Kysymys on vallan käyttämisestä toisten alistamiseen tai vähättelyyn.

Ennaltaehkäisevä toiminta
Opetusryhmät muodostetaan niin, että opiskelu tapahtuu mahdollisimman paljon samoissa ryhmissä. Kiusaamisen estämisen kannalta oleellinen tieto pyydetään edellisestä oppilaitoksesta oppilaan vaihtaessa koulua. Koulussa panostetaan oppilashuoltoryhmän toimintaan, oppilaskuntatoimintaan ja tukioppilastoimintaa ylläpidetään ja kehitetään kiusaamiskäyttäytymisen ehkäisemiseksi. Valvojien määrää lisätään uusien ikäluokkien aloittaessa koulun. Koulun välitunteja valvoo aina kaksi tai useampi aikuinen. Oppilaille myös opetetaan koulun säännöt, niiden taustalla olevat merkitykset ikäkauteen sopivalla tavalla, sekä sääntöjen rikkomisesta määritellyt seuraamukset.

Valvonta
Valvonnassa kiinnitetään huomiota:
1. mitä oppilaiden välillä tapahtuu eri tilanteissa välituntisin, koulun sisätiloissa ja luokissa
2. jätetäänkö joku oppilaista ryhmän ulkopuolelle
3. naureskellaanko/vähätelläänkö/ilmeilläänkö tms jonkun vastauksille/toiminnalle

Suuntaaminen
Kiusaamisen estämiseen tähtäävää toimintaa suunnataan aina koko ryhmään. Huoltajia opastetaan esim. vanhempainilloissa niin, että lapset eivät syyllisty kiusaamiseen. Vanhempien vastuuta lasten vapaa-ajan vietossa painotetaan.

Selvitystyö
Kiusaaminen tai sen epäily selvitetään heti opettajan tai koulun johdon toimesta tässä järjestyksessä, kuulemalla asianosaisia osapuolia ja asian tarvitsemassa laajuudessa opettajia ja henkilökuntaa sekä oppilaita. Tarvittaessa voidaan pyytää poliisilta virka-apua.

Toimenpiteet
Mikäli asian vakavuus sen sallii asia sovitaan oppiladen kesken heti koulun aikuisten opastuksella/avustuksella. Oppilaille annetaan mahdollisuus oppia virheistä. Ilmoitetaan asiasta kiusaajan ja kiusatun kotiin ja/tai pidetään yhteinen palaveri. Tapahtumien selvittyä ja todettua ja asian vakavuuden sitä vaatiessa annetaan kiusaamiseen syyllistyneelle peruskoululain mukainen rangaistus ja keskustellen varmistetaan, että hänellä on mahdollisuus ymmärtää tehneensä väärin. Mikäli kiusaaminen edelleen jatkuu, eristetään kiusaaja määräajaksi muusta ryhmästä tai käytetään tarvittaessa voimakkaampia rangaistuksia. Ohjataan alle 15-vuotiaat kiusaamiseen osallistuneet oppilaat kuraattorin kautta lastensuojelullisten toimenpiteitten piiriin ja tarvittaessa yli 15-vuotiaat saatetaan poliisitutkintaan. Tehdyt toimenpiteet kirjataan. Laaditaan oppilashuoltoryhmässä suunnitelma kiusatun hoitamiseksi ja suunnitelma tapauksen jälkiseurannasta.


Toivolanrannan yhtenäiskoulu (alakoulu)

Koulutie 1, 61100 Peräseinäjoki

Toivolanrannan yhtenäiskoulu (yläkoulu)

Ville Ritolantie 2B, 61100 Peräseinäjoki

Opettajainhuoneet

p. 044 4181 244 (alakoulu)

p. 050 3773 095 (yläkoulu)

p. 050 3771 990 (+358503771990) (Etelä-Seinäjoen lukio)