+
Tulosta
Etusivu

Pilarin toimintamallin kehittäminen


Pilari, lasten ja nuorten tukipalvelut

Pilarin taustaa

Pilari syntyi Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen hallinnoiman, Opetushallituksen rahoittaman oppilaanohjauksen kehittämishankkeen koordinoiman yhteistyön tuloksena. Hankkeen ohjausryhmä työskenteli alusta alkaen tehokkaasti. Moniammatillisena yhteistyönä tahdottiin tuottaa mahdollisimman laadukkaita tukipalveluja, vaikka resurssit ovat niukat. Yhden sisäänkäynnin periaatteelle suunniteltujen yhteisten tilojen koettiin tuottavan synenergiaetuja. Yhä useampi lapsi ja nuori ohjataan erityispalveluihin. Erityisopetuksessa olevien lasten määrä on kaksinkertaistunut, ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on myös kasvanut kaksinkertaiseksi. Lasten ja nuorten psykiatrinen erikoissairaanhoito on lisääntynyt sekä avokäyntien että sairaalahoitopäivien määrässä kolmin–nelinkertaiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemän tutkimuksen mukaan toimialojen väliset rajat aiheuttavat sen, että palvelut ovat hajallaan ja niiden käytöstä ei muodostu yhtenäistä kuvaa; palvelujen systemaattinen kehittäminen puuttuu. Palvelujen perus- ja erityistason jako on monesti jyrkkää ja kaukana toisistaan. Pilarin toiminnalla haetaan ratkaisua näihin haasteisiin.

Pilarin toiminta-ajatus

Perusajatuksena Pilarin kehittämisessä on ollut moniammatillisten erityispalveluiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen ja organisointi.Tuki kohdennetaan lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheidensä arkeen. Tärkeää toiminnassa on yhteistyö kaikkien Pilarin toimijoiden kesken. Toiminnalla kehitetään ja tehostetaan peruspalveluja (Kuva Sannina Salin) sekä luodaan ja kokeillaan uusia työskentelymalleja. Kukin toimija työskentelee edelleen omassa organisaatiossaan, mutta toimii sen lisäksi Pilarin moniammatillisessa organisaatiossa ja on mukana Pilarin toiminnan yhteisessä kehittämisessä. Pilarin toiminta on siis peruspalvelujen kehittämistä ja tehostamista jo olemassa olevilla resursseilla. Toimintojen keskittämisellä aikaansaatua synergiaetua voidaan hyödyntää ja saada siten aikaan laajempia kehittämisnäkymiä. Pilarin toiminnalla tuetaan opetus- ja kasvatustyötä sekä ehkäistään syrjäytymistä. Pilari tehostaa nuoren tilanteen ja hoidontarpeen arviointia. Sen etuja ovat tuen saamisen nopeus ja monipuolisuus. Toiminnassa keskeistä on yhteistyö koulun oppilashuollon kanssa, ja opetustoimi toimii yhtenä Pilariin ohjaavana tahona. Pilarin toimintaa ohjaa paikallinen ohjausryhmä. Moniammatillinen ohjausryhmä koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen,nuorisotoimen ja seurakunnan edustajista. Mukana ovat sosiaalityön, perusopetuksen, erityisopetuksen, nuorisotoimen, seurakunnan nuorisotyön, Työ- ja elinkeino-toimiston ja Psykososiaalisen keskuksen johtajat, yleislääketieteen erikoislääkäri, koulukuraattori, nuorisoaseman sairaanhoitaja, psykologi ja opinto-ohjaaja. Mukana Pilarin valmistelussa ovat olleet sivistyskeskus, nuorisotoimi, sosiaali- ja terveyskeskus, seurakunta ja tekninen toimi. Yli sektorirajojen ulottunut yhteistyö on ollut Pilarin aikaansaamisen edellytys.

PILARIN YHTEYSTIEDOT

Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2171
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)


sivistyskeskus@seinajoki.fi