+
Tulosta
Etusivu

Opetustoimen hankkeet

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle (Osaava)

Seinäjoen kaupunki hallinnoi kuntien yhteistä hanketta koskien opetusalan henkilöstön osaamisen kehittämistä. Hankkeen avulla pyritään suuntaamaan opetushenkilöstön koulutusta tehokkaammin ja tarkoituksenmukaisemmin sekä kehittämään kuntien välistä yhteistoimintaa koulutusten suunnittelussa.

Seinäjoella hanketta johtaa perusopetusjohtaja Jari Jaskari. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Kimmo Rantanen. Seinäjoen aluevastaavan tehtäviä hoitaa luokanopettaja Erika Palesto-Rantala.

Keskeisiä tietoja hankkeesta:

Osaajia Etelä-Pohjanmaalle (Osaava) -hankkeessa tavoitteena on

  • opetushenkilöstön ja opetushallinnon osaamisen vahvistaminen
  • opetuksen laatutyön vahvistaminen
  • kuntakohtaisten koulutus- ja kehittämissuunnitelmien laatiminen
  • kehityskeskustelukäytännön vakiinnuttaminen osana johtamisjärjestelmää
  • alueellisen täydennyskoulutusjärjestelmän kehittäminen ja vakiinnuttaminen hankkeessa mukana olevien kuntien yhteistyömuotona verkostoitumalla sekä
  • koulujen työelämävalmiuksien vahvistaminen.

Hankkeen aikana kartoitetaan toimivat yhteistyömallit ja luodaan alueellinen täydennyskoulutusjärjestelmä. Hankkeessa on mukana 19 kuntaa Etelä-Pohjanmaalta ja hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Hankkeen toteutuksen osalta tehdään yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kanssa.


Kerhotoiminnan kehittäminen -hanke

Seinäjoella Opetushallituksen rahoittama hanke on nimeltään Koulujen yhteiset kerhot. Kerhotarjottimella olevat kerhot ovat maksuttomia ja avoimia kaikille kaupungin peruskoululaisille. Hanketta koordinoivat Sonja Kallionsivu ja Johanna Keski-Jyrä. Lisäksi Seinäjoki on mukana Kerhotoiminnan pilotointihankkeessa yhdessä 11 muun kunnan kanssa. Pilotoinnin tavoitteena on löytää kerhotoiminnan vakiinnuttamiseen näkökulmia ja malleja, jotka ovat Kerhot hyrräämään -julkaisussa.


Liikkuva koulu -hanke

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää on:
• oppilaiden osallisuus
• oppiminen
• lisää liikettä – vähemmän istumista.
Liikkuvissa kouluissa ajatellaan asioita uusilla tavoilla: esimerkiksi istutaan vähemmän, tuetaan oppimista toiminnallisilla menetelmillä, liikutaan välitunneilla ja kuljetaan koulumatkat omin lihasvoimin.
Koulut saavat tukea alueellisilta ja valtakunnallisilta verkostoilta, joihin kuuluu useita erilaisia lasten ja nuorten hyvinvoinnista kiinnostuneita toimijoita.
Viihtyisämpiä koulupäiviä syntyy tekemällä yhdessä ja ottamalla oppilaat mukaan suunnitteluun, päätöksentekoon ja toimintaan. Vuorovaikutus ja yhteistoiminnallisuus parantavat usein koulun ilmapiiriä, millä on vaikutuksensa myös koulun työrauhaan, oppilaiden sosiaalisiin taitoihin ja oppimiseen. Liikkuvan koulun rahoituksesta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Komiasti opintiellä¨-hanke (yläkoulut ja toinen aste)

Nuorten Ystävät on käynnistänyt RAY:n tuella viisivuotisen (2013-2017) Komiasti opintiellä –hankkeen, jossa puututaan Komia-kaupunkiseutukunnan (Seinäjoki, Lapua, Kauhava, Kuortane, Alavus, Jalasjärvi, Kurikka ja Ilmajoki) yläkouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa opiskelevien nuorten luvattomiin koulupoissaoloihin ja myöhästelyihin.
Hanke perustuu Nuorten Ystävien ja Seinäjoen kaupungin Lukkari-hankkeessa (2010-2012) kehittämään toimintamalliin, jolla vähennettiin myöhästymisiä yli 30 prosentilla. Toimintamallissa edetään porras kerrallaan kasvatuskeskustelun, aamuherätysten, hakujakson ja palveluohjauksen avulla. Nuoren kanssa tehdään töitä enimmillään noin kuukausi.
Oppilaat ohjautuvat hankkeeseen koulujen oppilashuoltoryhmien, kuraattorien tai luokanvalvojien kautta. Yhteydenoton jälkeen pidetään aloituspalaveri, jossa kerrotaan hankkeen toimintatavoista ja kartoitetaan poissaolojen / myöhästymisten syitä. Palaverissa sovitaan myös, miten oppilaan asiassa edetään palaverin jälkeen.
Työmenetelmiä ovat:
- Kasvatuskeskustelu
- Puhelinherätykset ( jakso 2 vkoa )
- Noutojakso ( jakso 2 vkoa )
- Palveluohjaus (pyritään etsimään nuorta parhaiten palveleva taho)

Lisätietoa: http://www.nuortenystavat.fi/jarjestotoiminta/kehittamishankkeet/komiasti_opintiella_-hanke

Kulttuurimatka

Kulttuurimatka johdattaa Seinäjoen kaupungin peruskoululaisia tutustumaan kulttuurin eri osa-alueisiin. Kulttuurimatkan pohjana toimivat teemavuodet, joiden aikana painotetaan ja markkinoidaan teemaan liittyviä sisältöjä. Teemat ovat lukuvuosittain seuraavat:
• Museoretki 2008–2009
• Rytmiraitti 2009–2010
• Taidetaival 2010–2011
• Tanssin taikaa 2011–2012
• Draamadeitti 2012–2013
• Sanaseikkailu 2013–2014
• Elävät kuvat 2014–2015
• Alvarin askelissa 2015–2016
Kulttuurimatkalle kutsutaan erityisesti 2., 5., 7. ja 8. luokkien oppilaita.
Kulttuurimatkan tarkoituksena on saada lapsista ja nuorista aktiivisia kulttuurin käyttäjiä sekä laajentaa ja syventää heidän näkemystään eri taiteenaloista. Tavoitteena on, että kouluvuosiensa aikana Seinäjoen peruskoulujen oppilaat saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet tutustua alueen taide- ja kulttuurilaitoksiin ja toimijoihin sekä omaan kotiseutuun ja sen historiaan.

Get Inspired by Food (GIF)

Seinäjoen kaupunki ja Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XIX- Ambito Territoriale di Pavia (Italia) ovat mukana Get Inspired by Food -projektissa 1.8.2012-31.7.2014.

GIF -projektin tavoitteena on kehittää oppimis-/opetusmenetelmiä, jotka lisäävät nuorten kiinnostusta ruokakulttuuriin ja elintarvikealaan, koulutukseen ja työelämään. Menetelmiä kehitetään Etelä-Pohjanmaan ja Italian Lombardian alueen toimijoiden yhteistyönä. Projektia rahoittavat Euroopan unioni, Elinikäisen oppimisen ohjelma ja Comenius Regio.

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori John Bryan p. 044 418 1700
Projektikoordinaattori (OTO) Kirsi Lounela p. 040 830 2246
www.gifproject.eu


SEINÄJOEN KOULUISSA KÄYNNISSÄ OLEVIA KOULUJEN OMIA HANKKEITA JA PROJEKTEJA

KiVa Koulu –hanke

KiVa tarkoittaa kiusaamista vastustavaa tai kiusaamisen vastaista. Hankkeen tuottama materiaali valmentaa koululuokkaa tunnistamaan kiusaamisen ja vastustamaan kiusaamista. Oppilaita ohjataan myös käsittelemään tunteitaan ja tiedostamaan oman käytöksensä merkitys koko ryhmän kannalta. Materiaali on kehitetty Turun yliopistossa.

Seinäjoella hankkeessa ovat mukana alakouluista Aseman koulu, Honkakylän koulu, Hyllykallion koulu, Keski-Nurmon koulu, Kihniän koulu, Kirja-Matin koulu, Lintuviidan koulu, Niemistön koulu, Ruutipuiston koulu, Tanelinrannan koulu, Toukolanpuiston koulu, Törnävän koulu ja Valkiavuoren koulu sekä yläkouluista Nurmon yläaste, Seinäjoen lyseo, Seinäjoen yhteiskoulu ja Ylistaron yläaste.

PROJEKTEJA

INFORM -projekti Pajuluoman koululla sisältää liikuuntaan, ravintoon ja lepoon liittyviä elementtejä,
yhteistyössä SEAMK:in kanssa

ILOA -projekti Törnävän koululla sitältää terveyteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä elementtejä,
yhteistyössä SEAMK:in kanssa

Aseman ja Kitinojan kouluilla kyläseurat ovat käynnistämässä hankkeita koulupihojen ja niiden ympäristöjen parantamiseksi


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki