+
Tulosta
Etusivu

Arkisto

Opetustoimen tiedotearkisto

Kevään 2014 arviointi - Kodin ja koulun yhteistyö sekä koulutyytyväisyys

Perusopetuksen arviointikohteena lukuvuonna 2013-2014 olivat kodin ja koulun yhteistyö sekä koulutyytyväisyys. Lukuvuoden monitasoisesta haasteellisuudesta (lomautukset ym.) huolimatta kokonaiskuva kodin ja koulun yhteistyöstä sekä koulutyytyväisyydestä on myönteinen. Oppilaiden vastaajamäärät olivat riittävän korkeita tulosten luotettavuuden kannalta. Vanhempien vastauksia olisi voinut olla enemmän. Monella koululla yhteistyössä on päästy sellaiselle tasolle, että voidaan puhua kasvatuskumppanuudesta. Vanhempaintoimikuntien toiminnasta tiedottamista olisi hyvä vahvistaa esimerkiksi koulujen nettisivuille. Liian suurella joukolla vanhempia ei ole käsitystä siitä, mitä vanhempaintoimikunta koulun kanssa tekee ja toteuttaa. Kouluruokailuun liittyvät teemat nousivat arvioinnissa esille ja niitä työstetään yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa.

Kyselyn tulokset kevät 2014 (pdf, 0.27 Mt)

Syksyn 2013 arviointikysely - Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen -henkilöstökysely

Osana opetustoimen arviointijärjestelmää toteutettiin syksyllä 2013 henkilöstökysely, jonka aiheena oli "Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen". Kysely toteutettiin syysloman jälkeen. Erityistä tässä kouluvuodessa on kaupungin tiukka talous ja siitä aiheutuvat asiat koulujen arjessa. Kouluilla oli käynnissä kyselyä tehtäessä säästövapaiden ja lomautusten aiheuttamat toimenpiteet. Tilanteeseen nähden tulokset ovat ilahduttavia.

Vastauksia tutkimalla ja vertaamalla voi myös huomata, että oppilaiden osallistuminen koulun toimintaan on noussut ilahduttavan selvästi edelliseen kyselyyn (2010) verrattuna sekä alakouluissa että yläkouluissa. Parannusta on tapahtunut myös yläkoulun osalta tasapuolisesti täydennyskoulutukseen pääsemisessä. Opettajien tasa-arvotuntemukset yläkoulussa ovat nousseet selvästi.

Kyselyn tulokset syksy 2013 (pdf, 0.04 Mt)

Kevään 2013 arviointikysely - Opetus ja opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot

Seinäjoen kaupungin kevään 2013 arviointikyselyn kohteena olivat opetus ja opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot.

Oppilaat kokevat saavansa riittävästi apua ja tukea opintoihinsa, mutta huolestuttavaa sen sijaan on käyttäytymis- ja vuorovaikutustaitojen muuttuminen.

Kyselyn tiivistelmä kevät 2013 (pdf, 0.06 Mt)

Kyselyn tulokset kevät 2013 (pdf, 0.37 Mt)

Syksyn 2012 arviointikysely - Koulujen johtaminen

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen arviointikohteena on syksyllä 2012 ollut koulujen johtaminen. Tämä kysely tehdään kolmen vuoden välein opetushenkilöstölle. Erityisen merkittävää tuloksissa on, että 87 % vastaajista kokee esimiehensä helposti tai erittäin helposti lähestyttäväksi.

Avoin palaute kohdistui muun muassa opettajien erityisosaamisen hyödyntämisen kehittämiseen sekä tiedottamisen ja avoimuuden tärkeyteen. Myös omaan rooliin työyhteisön rakentumisen kannalta kiinnitettiin huomiota. Merkittävää ja tärkeää on, että johtamisen myös halutaan näkyvän kouluyhteisössä. Se on osa laadullista ja kokonaisvaltaista koulun arjen hallintaa.

Kyselyn tulokset syksy 2012 (pdf, 0.32 Mt)

Kevään 2012 arviointikysely - Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki sekä oppimisympäristö

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen kevään 2012 arviointikyselyn koski oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea (vastaajina opettajat) sekä oppimisympäristöä ja siihen liittyvää tukea (oppilaat ja opettajat). Esimerkiksi turvallisuusasiat koettiin sekä opettajien että oppilaiden mielestä hyvin harjoitelluiksi.

Kyselyn tulokset kevät 2012 (pdf, 0.43 Mt)

Kevään 2011 terveyskysely - 6. luokkalaisten terveyskyselyn tulokset huolestuttavat

Keväällä 2011 toteutettiin 6. luokkalaisten terveyskysely, johon vastasi 617 seinäjokelaista 12-13 –vuotiasta lasta. Kyselyn koosteessa todetaan, että huolta herättävät osan nuorten osalta kotiintuloaikojen puute, sekä jo tämän ikäisten lisääntyvä alkoholin käyttö. Myös muita huumaavia aineita on kokeiltu, ja kovin suuren joukon tuttavapiirissä (313 oppilasta) on erilaisia aineita käyttäviä. Noin 180 oppilaan kotona ei oltu keskusteltu lainkaan alkoholista, ja vielä harvemmin huumeista. Useimmin keskusteluja oli käyty tupakasta.

Kyselyn tulokset kevät 2011 terveyskysely (pdf, 0.09 Mt)

Kevään 2011 arviointikysely

Kevään 2011 arviointikohteena oli kodin ja koulun yhteistyö. Kyselyyn vastasivat 4-9 – luokkalaisten vanhemmat, opettajat kuin oppilaatkin. Vanhempaintapaamiset toimivat hyvin niin opettajien kuin vanhempienkin mielestä (keskiarvot yli 4,5). Kyselyyn vastanneet vanhemmat pitivät vanhempaintapaamiseen ja vanhempainiltaan osallistumista tärkeänä. Oppilaista alakouluikäiset pitivät vanhempiensa osallistumista tärkeämpänä kuin yläkouluikäiset. Tässä kohdin näkyy iän vaikutus. Vanhempaintoimikuntien toiminta ei saanut yhtä korkeita arvioita, mutta toisaalta todettiin monilla kouluilla olevan aktiivisesti toimivia vanhempia, vaikka koululla ei olisi virallista vanhempaintoimikuntaa. Vanhempien vastausprosentti kyselyssä olisi voinut olla korkeampi.

Kyselyn tulokset kevät 2011 arviointikysely (pdf, 0.79 Mt)

Syksyn 2010 arviointikysely

Syksyn 2010 arviointikyselyn tulokset kohdistuivat kouluun työyhteisönä ja sen ilmapiiriin. Opettajakokouksiin toivottiin aikaa yleiseen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Koulutyössä vaikuttaminen myös vaihtelee: joissain kouluissa oppilaita on otettu mukaan vaikuttamiseen, mutta oppilaiden osallisuuden lisäämisessä on vielä tehtävää. Kokonaisuutena kyselyn vastaukset kertovat siitä, mitä perusopetuksessa tällä hetkellä tapahtuu: esimerkiksi erityistä tukea tarvitaan enenevässä määrin ja koulujen vaikutusmahdollisuutta halutaan kasvattaa. Koulujen omat tulokset kertovat tarkemmin sen, millaiset asiat kullakin koululla ovat pinnalla ja akuutteja. Rehtorin tehtävä on huolehtia koulukohtaisten tulosten huomioimisesta koulun arjessa. Alla kyselyn tuloksista julkinen kooste, jossa ei ole koulukohtaisia tietoja.

Kyselyn tulokset syksy 2010 (pdf, 0.22 Mt)

Kevään 2010 arvioinnit

Johtajuus

Yli puolet vastaajista (51,04%) koki erittäin helpoksi lähestyä esimiestään ja yhteensä 86,65% vastaajista koki esimiehen lähestymisen erittäin helpoksi tai helpoksi. Tämä antaa hyvän lähtökohdan sujuvalle henkilöstön yhteistyölle. Naisten ja miesten näkemykset olivat hyvin samanlaisia ja samansuuntaisia. Suurin ero syntyi esimieheltä saadun palautteen osalta. Jopa 14,86 % naisista koki saavansa huonosti palautetta, kun vastaava miesten lukema oli 4,65%.

Kyselyn tulokset kevät 2010 - Johtajuus (pdf, 0.25 Mt)

Oppimisprosessien ohjaus, käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot

Opettajien vastaukset ovat tärkeitä tienviittoja sille, mikä on kasvatuksen asiantuntijan näkökulma tänä päivänä käyttäytymiseen ja oppimisprosessiin, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Oppilaiden kirjaamissa avoimissa palautteissa (491 kpl) on listattuna puolestaan paljon tärkeää, tämän hetken ja päivän koululaisen kokemaa arkea. Näiden pohjalta voidaan koulun arkea ja opetustoimintaa kehittää. Avoimia vastauksia emme saata julkisuuteen

Kyselyn tulokset kevät 2010 - Oppimisprosessien ohjaus, käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot (pdf, 0.44 Mt)

Oppilaskyselyn yksityiskohtaiset graafiset esitykset (pdf, 1.36 Mt)


Oppimisympäristöihin ja tukipalveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta silti kehitettävää riittää

Kaikkia kouluja koskevana toteutettiin kevätlukukaudella 2009 oppimisympäristöä ja tukipalveluita koskeva kysely opettajille (oppimisympäristö ja tukipalvelut) sekä perusopetuksen vuosiluokkien 4-9 oppilaille (oppimisympäristö).
Lue lisää kyselyn tuloksesista:

Oppimisympäristö oppilaat 2009 (pdf, 0.25 Mt)
Oppimisympäristö rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 2009 (pdf, 0.28 Mt)
Tukipalvelut rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 2009 (pdf, 0.29 Mt)

Kouluterveyskyselyn 2009 Seinäjoen tulosten julkistamistilaisuus järjestettiin maanantaina 26.4.2010
Kouluterveyskyselyn tulokset 2009 (pdf, 0.04 Mt) Kouluterveyslääkärin esitys 2009 (pdf, 0.16 Mt)

Yhteistyö ja yhteissuunnittelu ovat tärkeässä roolissa, kun henkilöstöä ja koulua työyhteisönä kehitetään

Huhti-toukokuussa 2008 toteutettiin kysely koulun henkilöstön kehittämisestä sekä koulusta työyhteisönä. Kyselyihin vastasi kunkin koulun opetushenkilöstö mukaan lukien koulunkäynninohjaajat. Kyselyn tulokset:
Koulu työyhteisönä (pdf, 0.03 Mt)
Henkilöstön kehittäminen (pdf, 0.03 Mt) (pdf)


Kodin ja koulun yhteistyö toimii, mutta sitä on myös tarpeen kehittää

Syksyllä 2007 toteutettiin kodin ja koulun yhteistyötä koskeva kysely henkilöstölle, vanhemmille ja perusopetuksen 4-9 luokkien oppilaille. Kyselyn tulokset (pdf, 0.79 Mt)

Tyytyväisyys tukipalveluihin ja oppimisympäristöön vaihtelee

Lokakuussa 2006 toteutettiin Seinäjoen perusopetuksen tukipalveluita ja koulujen oppimisympäristöä koskeva kysely. Tukipalvelukyselyyn vastasivat opetushenkilöstö ja rehtorit. Oppimisympäristöä koskevaan kyselyyn vastasivat lisäksi vuosiluokkien 4-9 oppilaat. Raportti (pdf, 0.02 Mt)

Peruskoulujen opetus saa kiitosta

Marraskuussa 2005 toteutettiin kaikille Seinäjoen peruskoululaisten vanhemmille asiakastyytyväisyyskysely yhteistyössä Edufin Oy:n kanssa. Kyselyyn tuli kaikkiaan 2224 vastausta. Alakoululaisten vanhemmista vastasi n. 60 %. Yläkoulujen osalta tulos oli vielä parempi, n. 70 %. Vanhemmilla oli myös mahdollisuus antaa koulun sisäiseen kehittämiseen tarkoitettua kirjallista palautetta haluamistaan asioista, mitä käytettiin varsin paljon. Kyselyn tulokset (pdf, 0.11 Mt)
Sanallisen arvioinnin ainekohtaiset arviointilauseet

Yleisopetuksen arviointilauseet (pdf, 0.2 Mt)
Erityisopetuksen arviointilauseet (pdf, 0.21 Mt)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

p. 06 416 2171
f. 06 416 2506 (kaupungintalon info)


sivistyskeskus@seinajoki.fi