+
Tulosta
Etusivu

Arkisto

Opetustoimen tiedotearkisto

Syksyn 2015 arviointikysely - Peruskoulujen johtamisen arviointi

Perusopetuksen johtajuuskysely toteutettiin syksyllä 2015. Vastauksia antoi yhteensä 351 opettajaa potentiaalisen vastaajamäärän ollessa noin 430. Vastaajamäärä on hyvä, mutta se voisi olla vielä parempi – varsinkin kun kyse on johtamisen arvioinnista. Kaikkien opettajien palaute olisi tärkeää koulujen kehittämisen kannalta.

Kouluilla näyttää olevan kehitettävää sisäisessä tiedonkulussa, sijaisuusjärjestelyissä ja OPS 2016-prosessin organisoinnissa. Tämä on tällä hetkellä niin keskeinen asia, että siihen tulee kouluilla kiinnittää erityistä huomiota. Opetussuunnitelmaa laaditaan tulevien vuosien keskeiseksi opetuksen suunnannäyttäjäksi. Tyytymättömyys sijaisuusjärjestelyihin johtunee ainakin osin rajoitetusta sijaiskiellosta. Tiedonkulun vahvistamiseksi olisi hyvä miettiä, onko tarvetta oman koulun viestintäsuunnitelmalle.

Keskustelut ja läsnäolo työyhteisössä ovat tärkeitä, ja siihen on hyvä koulun tason johtamisessa panostaa. On kuitenkin hyvä huomata, että rehtorin työssä on monia sellaisia elementtejä, joiden hyvä hoitaminen kertoo rehtorin omistautumisesta oman koulun johtamiseen: tekemällä hyvät lukujärjestykset, suunnittelemalla koulun kokonaistoimintaa ja organisoimalla koulun arkea sujuvaksi rehtori panostaa niihin asioihin, jotka luovat sujuvuutta opettajien työskentelyyn.

Monessa vastauksessa tuli ilmi huoli esimiesten ja opettajien yhä kasvavasta työmäärästä sekä halu keskittyä olennaiseen eli oppilaiden opettamiseen. Muuttuvassa maailmassa kaikilla työn määrä näyttää kasvavan, eikä asiaan ole yksinkertaista ratkaisua. Monet toimenpiteet, kuten meneillään oleva työtä aiheuttava opetussuunnitelmauudistus, liittyvät niin keskeisesti opettamiseen, ettei siihen liittyvää työtä voida sivuuttaa. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on menossa isoin tähänastinen peruskoulujärjestelmän muutosprosessi.

Kyselyn tulokset syksy 2015 (pdf, 0.09 Mt)

Kevään 2015 arviointikysely - Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki sekä oppimisympäristö ja sen turvallisuus

Lukuvuoden 2014-2015 perusopetuksen arviointikyselyiden tulokset ovat valmistuneet huhtikuussa 2015, ja niiden keskeiset tulokset julkistetaan nyt kesäkuussa 2015. Vastauksia antoi yhteensä 372 opettajaa sekä yhteensä 2771 oppilasta ( yläkoulusta 1583 ja alakoulusta 1171) . Kyselyyn vastasivat luokka-asteiden 4,5 ja 7-9 oppilaat. Vastausmäärien perusteella saatuja tuloksia voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavina ja kehittämistietoa antavina. Lukuvuoden 2014-2015 toisen arviointikyselyn aiheena oli Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki, ja tähän kyselyyn vastasivat perusopetuksen opettajat. Oppimisympäristö ja sen turvallisuus-kyselyyn puolestaan vastasivat perusopetuksen opettajat sekä oppilaat luokka-asteilta 4, 5 ja 7-9.

Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuen osalta avoimista vastauksista ilmenee kriittisen palautteen liittyvän useimmiten palveluiden määrään, sinänsä itse saatuun palveluun ollaan tyytyväisiä. Tästä näkökulmasta haastetta löytyy koulunkäynninohjaajien riittävyydessä, tehostetun tuen tukimuotojen saatavuudessa ja nivelvaiheessa oppilaan siirtyessä koulun sisällä tai kokonaan eri kouluun. Melko suuri osa oppilaista ei koe kouluruokaansa monipuoliseksi (ka 3,35), vaikka kouluilla on käytössä kuuden viikon ruokalista pääruokineen, lisukkeineen ja salaatteineen, ja päivittäinen ruoka on koottu ravintosuositusten mukaan.

Opetukseen liittyen voidaan todeta, että edelleen on kehitettävää luokkahuoneen ulkopuolisen opetuksen vahvistamisessa, sekä opettajien ja oppilaiden palautteen perusteella. Uuden 2016 käyttöön tulevan opetussuunnitelman mukaan luokkahuoneen ulkopuolista opetusta tulee vahvistaa. Tämä on valtakunnallinen linjaus, ja sen eteen tulee tehdä työtä. Oppilailla on luottamus koulun tapoihin selvittää kiusaamistilanteet ja valtaosa oppilaista pyrkii omalla toiminnallaan vähentämään kiusaamista. Kyselyn väittämä "luokallani kaikilla oppilailla on kavereita koulussa" on huomion arvoinen. Kaveriasiat ovat hyvin suurella osalla oppilaista. Kuitenkin löytyy aina myös se pieni joukko, joiden kaverisuhteet eivät ole kohdallaan. Tämä pieni joukko pitäisi pystyä tunnistamaan ja antaa heille apua tässä asiassa.

Kyselyn tulokset kevät 2015 (pdf, 0.7 Mt)

Kevään 2014 arviointi - Kodin ja koulun yhteistyö sekä koulutyytyväisyys

Perusopetuksen arviointikohteena lukuvuonna 2013-2014 olivat kodin ja koulun yhteistyö sekä koulutyytyväisyys. Lukuvuoden monitasoisesta haasteellisuudesta (lomautukset ym.) huolimatta kokonaiskuva kodin ja koulun yhteistyöstä sekä koulutyytyväisyydestä on myönteinen. Oppilaiden vastaajamäärät olivat riittävän korkeita tulosten luotettavuuden kannalta. Vanhempien vastauksia olisi voinut olla enemmän. Monella koululla yhteistyössä on päästy sellaiselle tasolle, että voidaan puhua kasvatuskumppanuudesta. Vanhempaintoimikuntien toiminnasta tiedottamista olisi hyvä vahvistaa esimerkiksi koulujen nettisivuille. Liian suurella joukolla vanhempia ei ole käsitystä siitä, mitä vanhempaintoimikunta koulun kanssa tekee ja toteuttaa. Kouluruokailuun liittyvät teemat nousivat arvioinnissa esille ja niitä työstetään yhteistyössä ruokapalveluiden kanssa.

Kyselyn tulokset kevät 2014 (pdf, 0.27 Mt)

Syksyn 2013 arviointikysely - Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen -henkilöstökysely

Osana opetustoimen arviointijärjestelmää toteutettiin syksyllä 2013 henkilöstökysely, jonka aiheena oli "Koulu työyhteisönä ja henkilöstön kehittäminen". Kysely toteutettiin syysloman jälkeen. Erityistä tässä kouluvuodessa on kaupungin tiukka talous ja siitä aiheutuvat asiat koulujen arjessa. Kouluilla oli käynnissä kyselyä tehtäessä säästövapaiden ja lomautusten aiheuttamat toimenpiteet. Tilanteeseen nähden tulokset ovat ilahduttavia.

Vastauksia tutkimalla ja vertaamalla voi myös huomata, että oppilaiden osallistuminen koulun toimintaan on noussut ilahduttavan selvästi edelliseen kyselyyn (2010) verrattuna sekä alakouluissa että yläkouluissa. Parannusta on tapahtunut myös yläkoulun osalta tasapuolisesti täydennyskoulutukseen pääsemisessä. Opettajien tasa-arvotuntemukset yläkoulussa ovat nousseet selvästi.

Kyselyn tulokset syksy 2013 (pdf, 0.04 Mt)

Kevään 2013 arviointikysely - Opetus ja opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot

Seinäjoen kaupungin kevään 2013 arviointikyselyn kohteena olivat opetus ja opetusjärjestelyt sekä käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot.

Oppilaat kokevat saavansa riittävästi apua ja tukea opintoihinsa, mutta huolestuttavaa sen sijaan on käyttäytymis- ja vuorovaikutustaitojen muuttuminen.

Kyselyn tiivistelmä kevät 2013 (pdf, 0.06 Mt)

Kyselyn tulokset kevät 2013 (pdf, 0.37 Mt)

Syksyn 2012 arviointikysely - Koulujen johtaminen

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen arviointikohteena on syksyllä 2012 ollut koulujen johtaminen. Tämä kysely tehdään kolmen vuoden välein opetushenkilöstölle. Erityisen merkittävää tuloksissa on, että 87 % vastaajista kokee esimiehensä helposti tai erittäin helposti lähestyttäväksi.

Avoin palaute kohdistui muun muassa opettajien erityisosaamisen hyödyntämisen kehittämiseen sekä tiedottamisen ja avoimuuden tärkeyteen. Myös omaan rooliin työyhteisön rakentumisen kannalta kiinnitettiin huomiota. Merkittävää ja tärkeää on, että johtamisen myös halutaan näkyvän kouluyhteisössä. Se on osa laadullista ja kokonaisvaltaista koulun arjen hallintaa.

Kyselyn tulokset syksy 2012 (pdf, 0.32 Mt)

Kevään 2012 arviointikysely - Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki sekä oppimisympäristö

Seinäjoen kaupungin perusopetuksen kevään 2012 arviointikyselyn koski oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukea (vastaajina opettajat) sekä oppimisympäristöä ja siihen liittyvää tukea (oppilaat ja opettajat). Esimerkiksi turvallisuusasiat koettiin sekä opettajien että oppilaiden mielestä hyvin harjoitelluiksi.

Kyselyn tulokset kevät 2012 (pdf, 0.43 Mt)

Kevään 2011 terveyskysely - 6. luokkalaisten terveyskyselyn tulokset huolestuttavat

Keväällä 2011 toteutettiin 6. luokkalaisten terveyskysely, johon vastasi 617 seinäjokelaista 12-13 –vuotiasta lasta. Kyselyn koosteessa todetaan, että huolta herättävät osan nuorten osalta kotiintuloaikojen puute, sekä jo tämän ikäisten lisääntyvä alkoholin käyttö. Myös muita huumaavia aineita on kokeiltu, ja kovin suuren joukon tuttavapiirissä (313 oppilasta) on erilaisia aineita käyttäviä. Noin 180 oppilaan kotona ei oltu keskusteltu lainkaan alkoholista, ja vielä harvemmin huumeista. Useimmin keskusteluja oli käyty tupakasta.

Kyselyn tulokset kevät 2011 terveyskysely (pdf, 0.09 Mt)

Kevään 2011 arviointikysely

Kevään 2011 arviointikohteena oli kodin ja koulun yhteistyö. Kyselyyn vastasivat 4-9 – luokkalaisten vanhemmat, opettajat kuin oppilaatkin. Vanhempaintapaamiset toimivat hyvin niin opettajien kuin vanhempienkin mielestä (keskiarvot yli 4,5). Kyselyyn vastanneet vanhemmat pitivät vanhempaintapaamiseen ja vanhempainiltaan osallistumista tärkeänä. Oppilaista alakouluikäiset pitivät vanhempiensa osallistumista tärkeämpänä kuin yläkouluikäiset. Tässä kohdin näkyy iän vaikutus. Vanhempaintoimikuntien toiminta ei saanut yhtä korkeita arvioita, mutta toisaalta todettiin monilla kouluilla olevan aktiivisesti toimivia vanhempia, vaikka koululla ei olisi virallista vanhempaintoimikuntaa. Vanhempien vastausprosentti kyselyssä olisi voinut olla korkeampi.

Kyselyn tulokset kevät 2011 arviointikysely (pdf, 0.79 Mt)

Syksyn 2010 arviointikysely

Syksyn 2010 arviointikyselyn tulokset kohdistuivat kouluun työyhteisönä ja sen ilmapiiriin. Opettajakokouksiin toivottiin aikaa yleiseen keskusteluun ja mielipiteiden vaihtoon. Koulutyössä vaikuttaminen myös vaihtelee: joissain kouluissa oppilaita on otettu mukaan vaikuttamiseen, mutta oppilaiden osallisuuden lisäämisessä on vielä tehtävää. Kokonaisuutena kyselyn vastaukset kertovat siitä, mitä perusopetuksessa tällä hetkellä tapahtuu: esimerkiksi erityistä tukea tarvitaan enenevässä määrin ja koulujen vaikutusmahdollisuutta halutaan kasvattaa. Koulujen omat tulokset kertovat tarkemmin sen, millaiset asiat kullakin koululla ovat pinnalla ja akuutteja. Rehtorin tehtävä on huolehtia koulukohtaisten tulosten huomioimisesta koulun arjessa. Alla kyselyn tuloksista julkinen kooste, jossa ei ole koulukohtaisia tietoja.

Kyselyn tulokset syksy 2010 (pdf, 0.22 Mt)

Kevään 2010 arvioinnit

Johtajuus

Yli puolet vastaajista (51,04%) koki erittäin helpoksi lähestyä esimiestään ja yhteensä 86,65% vastaajista koki esimiehen lähestymisen erittäin helpoksi tai helpoksi. Tämä antaa hyvän lähtökohdan sujuvalle henkilöstön yhteistyölle. Naisten ja miesten näkemykset olivat hyvin samanlaisia ja samansuuntaisia. Suurin ero syntyi esimieheltä saadun palautteen osalta. Jopa 14,86 % naisista koki saavansa huonosti palautetta, kun vastaava miesten lukema oli 4,65%.

Kyselyn tulokset kevät 2010 - Johtajuus (pdf, 0.25 Mt)

Oppimisprosessien ohjaus, käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot

Opettajien vastaukset ovat tärkeitä tienviittoja sille, mikä on kasvatuksen asiantuntijan näkökulma tänä päivänä käyttäytymiseen ja oppimisprosessiin, sen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Oppilaiden kirjaamissa avoimissa palautteissa (491 kpl) on listattuna puolestaan paljon tärkeää, tämän hetken ja päivän koululaisen kokemaa arkea. Näiden pohjalta voidaan koulun arkea ja opetustoimintaa kehittää. Avoimia vastauksia emme saata julkisuuteen

Kyselyn tulokset kevät 2010 - Oppimisprosessien ohjaus, käyttäytymis- ja vuorovaikutustaidot (pdf, 0.44 Mt)

Oppilaskyselyn yksityiskohtaiset graafiset esitykset (pdf, 1.36 Mt)


Oppimisympäristöihin ja tukipalveluihin ollaan pääosin tyytyväisiä, mutta silti kehitettävää riittää

Kaikkia kouluja koskevana toteutettiin kevätlukukaudella 2009 oppimisympäristöä ja tukipalveluita koskeva kysely opettajille (oppimisympäristö ja tukipalvelut) sekä perusopetuksen vuosiluokkien 4-9 oppilaille (oppimisympäristö).
Lue lisää kyselyn tuloksesista:

Oppimisympäristö oppilaat 2009 (pdf, 0.25 Mt)
Oppimisympäristö rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 2009 (pdf, 0.28 Mt)
Tukipalvelut rehtorit, koulunjohtajat ja opettajat 2009 (pdf, 0.29 Mt)

Kouluterveyskyselyn 2009 Seinäjoen tulosten julkistamistilaisuus järjestettiin maanantaina 26.4.2010
Kouluterveyskyselyn tulokset 2009 (pdf, 0.04 Mt) Kouluterveyslääkärin esitys 2009 (pdf, 0.16 Mt)

Yhteistyö ja yhteissuunnittelu ovat tärkeässä roolissa, kun henkilöstöä ja koulua työyhteisönä kehitetään

Huhti-toukokuussa 2008 toteutettiin kysely koulun henkilöstön kehittämisestä sekä koulusta työyhteisönä. Kyselyihin vastasi kunkin koulun opetushenkilöstö mukaan lukien koulunkäynninohjaajat. Kyselyn tulokset:
Koulu työyhteisönä (pdf, 0.03 Mt)
Henkilöstön kehittäminen (pdf, 0.03 Mt) (pdf)


Kodin ja koulun yhteistyö toimii, mutta sitä on myös tarpeen kehittää

Syksyllä 2007 toteutettiin kodin ja koulun yhteistyötä koskeva kysely henkilöstölle, vanhemmille ja perusopetuksen 4-9 luokkien oppilaille. Kyselyn tulokset (pdf, 0.79 Mt)

Tyytyväisyys tukipalveluihin ja oppimisympäristöön vaihtelee

Lokakuussa 2006 toteutettiin Seinäjoen perusopetuksen tukipalveluita ja koulujen oppimisympäristöä koskeva kysely. Tukipalvelukyselyyn vastasivat opetushenkilöstö ja rehtorit. Oppimisympäristöä koskevaan kyselyyn vastasivat lisäksi vuosiluokkien 4-9 oppilaat. Raportti (pdf, 0.02 Mt)

Peruskoulujen opetus saa kiitosta

Marraskuussa 2005 toteutettiin kaikille Seinäjoen peruskoululaisten vanhemmille asiakastyytyväisyyskysely yhteistyössä Edufin Oy:n kanssa. Kyselyyn tuli kaikkiaan 2224 vastausta. Alakoululaisten vanhemmista vastasi n. 60 %. Yläkoulujen osalta tulos oli vielä parempi, n. 70 %. Vanhemmilla oli myös mahdollisuus antaa koulun sisäiseen kehittämiseen tarkoitettua kirjallista palautetta haluamistaan asioista, mitä käytettiin varsin paljon. Kyselyn tulokset (pdf, 0.11 Mt)
Sanallisen arvioinnin ainekohtaiset arviointilauseet

Yleisopetuksen arviointilauseet (pdf, 0.2 Mt)
Erityisopetuksen arviointilauseet (pdf, 0.21 Mt)


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki