+
Tulosta
Etusivu

Ruutipuiston koulu

Koulu on Seinäjoen sairaalan yhteydessä ja toimii erikoissairaanhoidon tukena. Koulun oppilaat ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin peruskouluikäisiä potilaita. Koulussa annetaan erityisluokkaopetusta erikoissairaanhoidossa oleville lapsille ja nuorille. Koululla on kolme opetusryhmää: luokat 1-3, luokat 3-6 ja luokat 7-9.

Sairaalaopetuksen lähtökohtana on lapsen oikeus saada opetusta myös sairaalassaoloaikanaan. Peruskoululaki velvoittaa sairaalan sijaintikunnan järjestämään oppivelvollisuusikäisille sairaalassa oleville lapsille opetusta siinä määrin kuin heidän terveytensä sallii. (PoL 2 4a§)

Lastenpsykiatrisella osastolla 6 potilaspaikkaa. Nuorisopsykiatrisella osastolla paikkoja on 8. Kouluun tulee oppilaita lisäksi syömishäiriöyksiköstä ja somaattisilta osastoilta. Psykiatrian poliklinikan hoidon piirissä oleville lapsille ja nuorille tarkoitettuja avo-oppilaspaikkoja on 8.

Hoitoon tullessa lasten ja nuorten yleisimmät ongelmat ovat:

 • Kasvuun ja kehitykseen liittyvät ongelmat
 • Kouluvaikeudet
 • Käytösoireet ja -häiriöt
 • Masentuneisuus, pelot ja ahdistuneisuus
 • Itsetuhoajatukset
 • Vaikeudet ihmissuhteissa ja eristyneisyys
 • Neuropsykiatriset oireet ja häiriöt
 • Psykoottinen oireilu
 • Syömishäiriöt
 • Ongelmat perheessä ja epäsosiaalisuus
 • Pakkotoiminnot ja -ajatukset

Ruutipuiston koulussa opetus on järjestetty PoL18§ mukaisin erityisin opetusjärjestelyin. Opetussuunnitelman pääperiaatteena on yksilöllinen opetus, joka noudattaa joko yleisopetuksen (OPS), oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS), tai oppilaan oman opetusmuodon perusteita. Lisäksi pyritään ottamaan huomioon sen koulun opetussuunnitelman painotukset, johon oppilas sairaalakoulusta siirtyy, silloin kun se on kohtuudella mahdollista. Oppilas sijoitetaan sairaalakoulussa pääosin erityisluokkaopetukseen, mutta tarvittaessa annetaan laaja-alaista erityisopetusta, vuoteenvieriopetusta tai yksilöopetusta. Sairaalaopetus toteuttaa kolmiportaista tukea ja on itsessään vaativaa erityistä tukea.

Opettajat ovat yhteistyössä hoitohenkilökunnan, oman koulun opettajien ja vanhempien kanssa oppilaan ollessa sairaalakoulussa. Oppilaan koulupaikka säilyy hänen omalla lähikoulullaan sairaalakoulujakson ajan.


Seinäjoen kaupunki
Ruutipuiston sairaalakoulu
Björkenheimin puistotie 1
60220 Seinäjoki

Kanslia p. 06 416 2915
Koulunjohtaja Tuukka Raitis p. 050 359 8800