+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Alakoulut » Topparlan koulu » Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma

Kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Jokaisella oppilaalla on oikeus käydä koulua joutumatta kiusatuksi. Selkeät rajat, koulun järjestyssääntöjen tunteminen ja niihin sitoutuminen ehkäisevät arjen ristiriitojen syntymistä. Johdonmukainen kasvatuskeskustelujen ja kurinpitotoimien käyttö kasvattavat oppilaita oppimaan asioiden selvittämistä sekä kohtaamaan tekojen syitä ja seurauksia.

Topparlan koulussa oppilaiden turvallisuuden takaamisessa pyritään keskittymään vaara- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseen. Tätä tavoitetta edesauttavat käytännöistä tiedottaminen oppilaille ja koteihin pitkin lukuvuotta, asennekasvatus sekä valvontavastuista huolehtiminen.

Topparlan koulun henkilökunta on sitoutunut nollatoleranssiin kiusaamisen suhteen. Monet opettajat opettavat useamman kuin vain oman luokan oppilaita. Tämä lisää oppilaantuntemusta ja luottamuksellisen suhteen kehittymistä opettajien ja oppilaiden vuorovaikutussuhteissa, ja auttaa kaikenlaisten asioiden rakentavassa selvittelyssä.

Jokainen opettaja ja ohjaaja vastaa koulupäivän aikana kaikista koulumme oppilaista ja puuttuu häiritsevään käytökseen tai kiusaamiseen. Lisäksi välituntivalvojat tiedottavat mahdollisista riitatilanteista oppilaiden omia opettajia.

Paras keino kiusaamisen välttämiseksi on pyrkiä luomaan kouluun turvallinen ja kannustava ilmapiiri, "Meidän koulu". Myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittäminen sekä koulun yhteishengen ja osallisuuden tunteen ylläpitäminen ovat lähtökohtina muiden suvaitsemiselle ja erilaisuuden hyväksymiselle.

Koulussamme on kummitoiminta ylä- ja alaluokkalaisten kesken. Oppilaskuntamme toimii myös innolla kiusaamisen estämiseksi ja ehkäisemiseksi. Oppilaamme ovat kasvaneet huomioimaan toisensa ja auttamaan tarvittaessa. Myös mahdollisessa kiusaamistilanteessa on hyvä, ettei ketään jätetä yksin. Jos joku oppilas huomaa toverinsa joutuvan kiusatuksi, on hyvä, että hän kannustaa kertomaan asiasta jollekin koulun aikuiselle. Koulutoverit voivat myös auttaa asiassa. Myös vanhempainyhdistyksemme on rakentamassa hyvää fiilistä kouluumme.

Koulussamme opiskelleet maahanmuuttajat, sijoituslapset ja erityisoppilaat ovat auttaneet ns. oman koulupiirin oppilaiden kasvamisessa suvaitsevaisiksi.

Seuraamme ja olemme kuulolla oppilaiden tai henkilökunnan kohtaamasta sähköisestä kiusaamisesta mm. sosiaalisessa mediassa. Tämä kiusaamismuoto on yleisesti ottaen lisääntynyt paljon. Kannustamme oppilaitamme kertomaan kuulemastaan tai kokemastaan ja otamme tarvittavat tahot mukaan asian käsittelyyn. Kannustamme myös vanhempia seuraamaan lastensa edesottamuksia netissä ja keskustelemaan nettikäyttäytymisestä.

Topparlan koulun toimintamalli kiusaamistapauksissa

Koulullamme on toimintamalli kiusaamistapausten käsittelyyn. Tarvittaessa apuna on oppilashuoltoryhmän moniammatillinen yhteistyö.

1. Asianosaisten kuuleminen erikseen ja/tai yhdessä. Asioiden myöntäminen.

2. Silminnäkijöiden kuuleminen.

3. Keskustelu ongelmaan johtaneista syistä ja niiden seurauksista.

4. Huoltajille asiasta ilmoittaminen joko kirjallisesti koteihin postitettavalla kasvatuskeskustelulomakkeella ja/tai puhelimitse. *

5. Tekojen sovittaminen. Vastuun kantaminen.

6. Seuranta: kiusaamisen mahdollisesti jatkuessa huoltajat kutsutaan koululle kouluneuvotteluun yhdessä asianosaisten lasten kanssa. Toisaalta kannustetaan myös vanhempia ottamaan suoraan yhteyttä toisiinsa kiusaamistapauksissa.

7. Sähköisen kiusaamisen osalta paras on ottaa yhteys suoraan poliisiin.

Myös koulukuraattori voi osallistua kouluneuvotteluun. Tavoitteena on ratkaisukeskeinen rakentava keskustelu kiusaamisilmiön lopettamiseksi. Usein kuraattori järjestää keskustelua ja ryhmäytymisen harjoittelua oppilasryhmälle, jossa kiusaamista on ilmennyt.

8. Kiusaamisen tilanteen seurannassa voidaan jatkaa moniammatillista oppilashuollollista yhteistyötä ja ohjata huoltajia ottamaan yhteyttä esim. psykologi- ja perheneuvontapalveluihin.

*Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (PoL 29§).Varhjakou 25.1.2017, liite § 3


SEINÄJOEN KAUPUNGIN PERUSKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


Seinäjoen perusopetuksella on yhteiset järjestyssäännöt, joiden tarkoituksena on edistää koulujen sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Yhteisiä järjestyssääntöjä suositellaan tarkennettavan koulujen omilla järjestyssäännöillä ja käytännön soveltamisohjeilla. Lisäksi jokaisella koululla on oppilashuoltosuunnitelmien liitteenä suunnitelmat oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminnasta äkillisissä kriiseissä tai uhka- ja vaaratilanteissa.


1. Muistan, että olen koulussa oppiakseni asioita. Saavun ajoissa oppitunnille. Käyn koulua säännöllisesti. Sairauspoissaolon huoltaja ilmoittaa koululle viipymättä ja muihin poissaoloihin huoltaja pyytää luvan. Enintään kolmen päivän poissaoloon luvan myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja ja muihin poissaoloihin rehtori.


2. Jokaisella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Noudatan koulussa opettajien ja muun henkilökunnan antamia ohjeita.


3. Toimin koulussa hyvien tapojen mukaisesti. Käyttäydyn kohteliaasti, suvaitsevaisesti ja ystävällisesti sekä aikuisia että muita oppilaita kohtaan. Hyvään käyttäytymiseen kuuluu kohtelias kielenkäyttö, asiallinen ja tarkoituksenmukainen pukeutuminen sekä hyvät ruokailutavat.


4. Koulupäivän vietän koulun alueella. Poistuminen on sallittua opettajan luvalla.


5. Pidän osaltani huolta koulun tiloista, välineistä ja muusta omaisuudesta. Huolehdin työskentely- ja ruokailupaikkani sekä koulualueen siisteydestä ja viihtyisyydestä.


6. Annan kaikille koulun oppilaille ja aikuisille työrauhan. Liikun koulun tiloissa rauhallisesti ja kunnioitan kaikkien fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta. Huolehdin osaltani yleisestä turvallisuudesta. En ota valokuvia tai videoi muita henkilöitä ilman heidän lupaansa. En julkaise materiaalia internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa ilman lupaa tai tekijänoikeuksia.


7. Mikäli koulussa sattuu vahinko, onnettomuus tai havaitsen kiusaamista, ilmoitan siitä välittömästi opettajalle tai muulle koulun henkilökuntaan kuuluvalle. Tahallisen tai tuottamuksellisen vahingon seuraukset joutuu tekijä itse siivoamaan ja korvaamaan.


8. En tuo kouluun koulutyöhön kuulumattomia tavaroita tai elintarvikkeita. Käytän mobiililaitteita (esim. matkapuhelin, tablettitietokone) opettajan ohjeiden mukaan. Koulu ei korvaa mobiililaitteille tai muille tavaroille koulussa aiheutuneita vahinkoja tai niiden katoamista.


9. Käyttäydyn koulumatkoilla asiallisesti, noudatan liikennesääntöjä ja hyviä tapoja. Koulumatka on aamulla kotoa kouluun, koulun päätyttyä koulusta suoraan kotiin tai iltapäivätoimintaan.


10. Polkupyörät ja muut kulkuneuvot jätän koulupäivän ajaksi lukittuina niille varatuille paikoille, joissa ei saa koulupäivän aikana oleskella. Koulu ei vastaa kulkuneuvoille mahdollisesti aiheutuneista vahingoista tai niiden katoamisesta.


Mikäli järjestyssääntöjä rikotaan, kasvatuskeskustelu on ensisijainen tapa puuttua oppilaan häiritsevään tai asiattomaan käytökseen. Muutoin käytetään perusopetuslain määrittelemiä kurinpidollisia toimenpiteitä ja rangaistuksia.Seinäjoella 23.11.2016
Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaTopparlan koulu

Kylänpääntie 200

61450 KYLÄNPÄÄ

p. 06 4167 160

Rehtori p. 06 4167 161,

Keittiö p. 06 4167 162,

Pienluokka p. 06 4167 164

etunimi.sukunimi@edu.seinajoki.fi

topparlan.koulu@edu.seinajoki.fi