+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuolto

Tanelinrannan koulussa oppilashuollon tehtävänä on huolehtia oppilaidemme psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista. Toimijoina tässä tehtävässä ovat koko koulun henkilökunta, huoltajat ja monialainen oppilashuollollinen verkosto. Oppilashuollossa pyritään tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia sekä puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa jo ilmenneisiin ongelmiin, jotka tavalla tai toisella vaikeuttavat oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä.

Tavoitteena on tarjota oppilaalle paras mahdollinen ja juuri hänelle sopiva koulupolku. Koulussamme toteutetaan Yhdessä yhteistyöllä - toimintamallia. Toimintamallissa painotetaan Meidän hyvää fiilistä. Malli sisältää myös toimintaohjeen riitojen ja konfliktien ratkaisuun.
Kouluss

Koulun henkilöstö sitoutetaan oppilashuollon suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin sisällyttämällä nämä asiat koulun arkipäivän rutiineihin ja koulun toiminnan vuosikelloon. Henkilökunnan suunnittelupäivät, kokoukset ja yhteisen linjan hakeminen takaavat kaikille mahdollisuuden olla aktiivisena toimijana koulun yhteisöllistä oppilashuoltoa.

Mukana oppilashuollollisessa yhteistyössä koulumme lisäksi on paljon toimijoita: oppilashuollollinen verkosto, huoltajat, Tanelinrannan koulun vanhempainneuvosto ja oppilaskuntamme. Oppilashuollollinen verkostomme tapaa säännöllisesti oppilashuoltoryhmän kokouksissa. Oppilaiden huoltajia kutsutaan vanhempainiltoihin, tutustumispäiviin, henkilökohtaisiin tapaamisiin ja arviointikeskusteluihin. He voivat osallistua Seinäjoen myös perusopetuksen arviointikyselyihin. Palautteen saaminen näillä keinoilla on ollut toimivaa. Tiedottaminen koulusta kotiin on runsasta. Käytämme koulutiedotelehteä, rehtorin kausitiedotteita, koulun omia nettisivuja, Helmi-reissuvihkoa ja luokanopettajien omia tiedotteita. Vanhempainneuvostomme kokoontuu usean kerran vuodessa. Rehtori toimii linkkinä koulun ja vanhempainneuvoston välillä. Vanhempien osallisuutta lisätään heidän aidolla kuulemisella ja osallistavilla vanhempainilloilla ja – tapaamisilla. Oppilaskuntamme voi vaikuttaa monella tavalla koulun asioihin; heiltä kysytään kannanottoja asioihin, he tekevät toimintaehdotuksia ja järjestävät tapahtumia. Oppilaskunnalla on vastuuvetäjä.

Tanelinrannan koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä käsittelee yhteisölliseen oppilashuoltoon liittyviä asioita, kuten koulu- ja opiskeluympäristön ja -yhteisön terveellisyys, turvallisuus ja hyvinvointi. Kohteena voi olla luokka, muu ryhmä tai koko yhteisö. Monialaisen asiantuntijaryhmän kokouksissa käsitellään koulunkäyntiin liittyviä asioita, esim. oppiminen, työrauha, kurinpito ja kiusaamisen ehkäisy. Tämän ryhmän tehtävänä on myös käsitellä monialaisesti oppilaan pedagogisen tuen järjestäminen. Ryhmä on tietoinen koulun arkeen liittyvistä kyselyistä ja niiden tuloksista ja ryhtyy tarvittaessa tarpeellisiin toimenpiteisiin kyselyiden tulosten pohjalta.

Tanelinrannan koulun kasvun ja oppimisen tuen ryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka koostuu koulun omasta henkilökunnasta, sekä sosiaali- ja terveyspuolen toimijoista ja tarvittaessa myös muista asiantuntijoista. Terveydenhoitaja osallistuu jokaiseen ryhmän kokoukseen. Terveydenhoitaja työskentelee kolme päivää koulullamme. Koulukuraattori koulun sosiaalityöntekijänä osallistuu mahdollisuuksien mukaan jokaiseen kokoukseen ja toimii tarvittaessa muutoin mukana koulun arjessa. Psykologi osallistuu 2-3 kertaa etukäteen sovitusti oppilashuoltotyöryhmän kokouksiin ja jatkaa yksilötason työskentelyä omassa toimipaikassaan. Muut ryhmän jäsenet ovat rehtori, laaja-alainen erityisopettaja ja tilanteen mukaan luokanopettaja / aineenopettaja. Ryhmä kehittää ja arvioi toimintaansa jatkuvasti.

Yksilökohtaisen oppilashuollon kautta voi oppilas saada monialaista oppilashuoltopalvelua. Yksilökohtainen oppilashuolto aloitetaan aina tarpeen mukaan ja siihen kohtaan asiantuntijaryhmä, jossa saatavilla on esim. kouluterveydenhuollon, psykologin, kuraattorin tai muun tahon asiantuntemus. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajien suostumukseen.
Tanelinrannan koulu

Lehmustie 4

60510 Hyllykallio

p. 06 4167566