+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuolto


Oppilashuoltotyö koulussa

Koulun oppilashuoltotyön tavoitteena on tukea ja huolehtia yhteistyössä huoltajien kanssa oppilaiden psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista. Oppilashuollossa pyritään ennaltaehkäisemään ongelmia ja puuttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja nopeasti jo ilmenneisiin ongelmiin, jotka vaikeuttavat oppilaan elämää, kehitystä tai koulunkäyntiä.

Tehostetun ja erityisen tuen antamiseen liittyvien selvitysten tekeminen ei ole oppilashuoltoa, vaan moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Pedagogisten asiakirjojen ja selvitysten tekemisestä ja oppilaalle päätetystä tehostetusta ja erityisestä tuesta ei voi kieltäytyä.
Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Kirja-Matin koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kerran lukuvuodessa ja lisäksi tarpeen vaatiessa. Yhteisölliseen oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat koulunjohtaja, koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, laaja-alainen erityisopettaja, psykologi ja tarvittaessa luokanopettajia. Muita asiantuntijoita, huoltajia ja oppilaita kutsutaan kokoukseen mukaan. Lukuvuoden ensimmäisessä kokoontumisessa päivitetään koulun oppilashuollon suunnitelma. Yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kokouksista laaditaan muistiot.

Yhteisöllisen oppilashuoltotyöryhmän työn tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön kouluhyvinvointia:

-Kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin seuraaminen, arviointi ja kehittäminen.

-Vaikeuksien ja ongelmien ehkäiseminen ja varhainen puuttuminen.

-Kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä huolehtiminen (koulurakennus, -tilat ja – välineet)

Lisäksi oppilashuoltoryhmä keskustelee esimerkiksi kouluterveyskyselyiden tuloksista, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kyselystä (ns. TEAviisari-kysely) ja koulun turvallisuuteen liittyvistä asioista. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tekee myös yhteistyötä oppilaiden oppimispolun nivelvaiheissa esiopetuksen ja yläkoulun kanssa.

Vanhempien kasvatustyön tukeminen sekä kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen kuuluvat myös yhteisölliseen oppilashuoltotoimintaan. Keinoja näiden toteuttamiseen ovat mm. vanhempainillat ja -keskustelut sekä yhteistyö esim. vanhempainyhdistyksen kanssa.


Moniammatillinen yhteistyö oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa

Moniammatillisessa yhteistyössä käsitellään yleensä luokanopettajan ja/tai huoltajien aloitteesta asioita, jotka huolestuttavat. Tällaisia voivat olla esimerkiksi oppilaan oppimisvaikeudet, keskittymisvaikeudet, käytöshäiriöt, ongelmat kaverisuhteissa tai perhetilanteissa, syrjäytymisuhka, kiusaaminen, toistuvat ja runsaat poissaolot tai psyykkiset ongelmat). Moniammatillisen yhteistyön ryhmä päättää jatkotoimista ja ohjaa oppilaita ja heidän huoltajiaan hakemaan apua koulun ulkopuolisilta tahoilta, kuten psykologi- ja perheneuvontapalveluista.


Kasvun ja oppimisen tuen ryhmä

Tehostetun ja erityisen tuen antamiseen liittyvien selvitysten tekeminen ei ole varsinaista oppilashuoltoa, vaan moniammatillista yhteistyötä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Oppilaiden pedagogiset asiakirjat käsitellään eteläpohjalaisen opetussuunnitelman ohjeiden mukaan kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä, joka kokoontuu noin kolmen viikon välein.


Yksilöllisen oppilashuoltotyön ryhmä

Yksilöllisen oppilashuoltotyön ryhmässä käsitellään yhteistyössä huoltajien kanssa yksittäisen oppilaan koulunkäyntiin liittyviä huolenaiheita, kuten keskittymisvaikeudet, käytöshäiriöt, ongelmat kaverisuhteissa, syrjäytymisuhka, kiusaaminen, toistuvat ja runsaat poissaolot tai psyykkiset ongelmat. Peruslähtökohtana yksilöllisen oppilashuoltotyön käynnistymiselle on oppilaan, huoltajan, opettajan tai moniammatillisen oppilashuoltoryhmän toiminnassa ilmennyt huoli. Ensisijainen tavoite on oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi.

Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän toiminta ja nimeäminen edellyttää huoltajan suostumusta. Ryhmä kootaan aina tapauskohtaisesti ja harkinnanvaraisesti. Kokoajana on se, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Usein ryhmän kokoaa luokanopettaja, mutta esimerkiksi terveydenhoitaja tai lääkäri voi koota ryhmän silloin kun asia koskee terveyttä tai terveydenhuoltoa. Myös kuraattori, koulun johtaja tai erityisopettaja voi tarvittaessa koota ryhmän.

Ryhmä voi koostua esimerkiksi seuraavista työntekijöistä: terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, laaja-alainen erityisopettaja ja/tai oppilaan luokanopettaja.Kirja-Matin koulu

Kirkkokuja 20

61400 Ylistaro

p. 06 416 7130 opettajainhuone

p. 06 416 7131 johtaja

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi