+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Alakoulut » Kirja-Matin koulu » Kiusaamisen ehkäiseminen Kirja-Matin koulussa

Kiusaamisen ehkäiseminen Kirja-Matin koulussa

Opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön


Jokaisella oppilaalla on oikeus käydä koulua joutumatta kiusatuksi. Selkeät rajat, koulun järjestyssääntöjen tunteminen ja niihin sitoutuminen ehkäisevät arjen ristiriitojen syntymistä. Johdonmukainen kasvatuskeskustelujen ja kurinpitotoimien käyttö kasvattavat oppilaita oppimaan asioiden selvittämistä sekä kohtaamaan tekojen syitä ja seurauksia.

Kirja-Matin koulussa oppilaiden turvallisuuden takaamisessa pyritään keskittymään vaara- ja ongelmatilanteiden ennaltaehkäisemiseen. Tätä tavoitetta edesauttavat käytännöistä tiedottaminen oppilaille ja koteihin pitkin lukuvuotta, asennekasvatus sekä valvontavastuista huolehtiminen.

Kirja-Matin koulun henkilökunta on sitoutunut nollatoleranssiin kiusaamisen suhteen. Monet opettajat opettavat useamman kuin vain oman luokan oppilaita. Tämä lisää oppilaantuntemusta ja luottamuksellisen suhteen kehittymistä opettajien ja oppilaiden vuorovaikutussuhteissa, ja auttaa kaikenlaisten asioiden rakentavassa selvittelyssä.

Kirja-Matin koulu on KiVa-koulu (kiusaamisen vastainen koulu). Tavoitteemme on kuitenkin, ettei moninaisten arjen pulmien ja jokapäiväisten pikkuriitojen selvittely kaadu pelkästään yhden KiVa-vastuuopettajan harteille, vaan jokainen opettaja ja ohjaaja vastaa koulupäivän aikana kaikista koulumme oppilaista ja puuttuu häiritsevään käytökseen tai kiusaamiseen. Lisäksi välituntivalvojat tiedottavat mahdollisista riitatilanteista oppilaiden omia opettajia.


Paras keino kiusaamisen välttämiseksi on pyrkiä luomaan kouluun turvallinen ja kannustava ilmapiiri, "Meidän koulu". Myönteisen minäkuvan ja itsetunnon kehittäminen sekä koulun yhteishengen ja osallisuuden tunteen ylläpitäminen ovat lähtökohtina muiden suvaitsemiselle ja erilaisuuden hyväksymiselle.


Kirja-Matin koulun toimintamalli kiusaamistapauksissa

Koulullamme on toimintamalli kiusaamistapausten käsittelyyn. Tarvittaessa apuna on oppilashuoltoryhmän moniammatillinen yhteistyö.

1. Asianosaisten kuuleminen erikseen ja/tai yhdessä. Asioiden myöntäminen.

2. Silminnäkijöiden kuuleminen.

3. Keskustelu ongelmaan johtaneista syistä ja niiden seurauksista.

4. Huoltajille asiasta ilmoittaminen joko kirjallisesti koteihin postitettavalla kasvatuskeskustelulomakkeella ja/tai puhelimitse. *

5. Tekojen sovittaminen. Vastuun kantaminen.

6. Seuranta: kiusaamisen mahdollisesti jatkuessa huoltajat kutsutaan koululle kouluneuvotteluun yhdessä asianosaisten lasten kanssa. Lisäksi on mahdollista järjestää KiVa-tiimin kokoontuminen yhdessä oppilaiden ja/tai huoltajien kanssa.

Myös koulukuraattori voi osallistua kouluneuvotteluun. Tavoitteena on ratkaisukeskeinen rakentava keskustelu kiusaamisilmiön lopettamiseksi. Usein kuraattori järjestää keskustelua ja ryhmäytymisen harjoittelua oppilasryhmälle, jossa kiusaamista on ilmennyt.

7. Kiusaamisen tilanteen seurannassa voidaan jatkaa moniammatillista oppilashuollollista yhteistyötä ja ohjata huoltajia ottamaan yhteyttä esim. psykologi- ja perheneuvontapalveluihin.


*Koulun opettajan tai rehtorin tulee ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle (PoL 29§).


Koulurauha-ohjelma v. 2015-17


Kiusaamista ennaltaehkäisevänä toimena lukuvuosina 2015-16 ja 2016-17 koulumme oppilaskunnan toiminnassa osallistutaan Koulurauha-ohjelmaan. Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen, poliisin, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta. Ohjelman keskeisiä periaatteita ovat oppilaiden osallisuus, yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen - ilon ja innon tuominen koulutyöhön.

Koulurauha tullaan julistamaan Seinäjoella elokuussa 2016. Sekä Kirja-Matin ja Isokylän koulut ovat mukana tapahtuman järjestelyissä.


Koulurauha-ohjelma

Kirja-Matin koulu

Kirkkokuja 20

61400 Ylistaro

p. 06 416 7130 opettajainhuone

p. 06 416 7131 johtaja

etunimi.sukunimi@seinajoki.fi