+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Alakoulut » Halkosaaren koulu » Halkosaaren koulun kiusaamisen ja syrjinnän estämisen käsikirja

Halkosaaren koulun kiusaamisen ja syrjinnän estämisen käsikirja

Halkosaaren koulun kiusaamisen ja syrjinnän estämisen käsikirja


Arvot kiusaamisen ja syrjinnän estämisen taustalla

"Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön"
Tämä ajatus pitää sisällään sen, että kenenkään ei saa kokea jostain syystä turvattomuutta Halkosaaren koulussa. Pelkona ei saa olla kiusatuksi tuleminen tai syrjintä.

Kun toimimme toisten kanssa on hyvä muistaa, että
"Maailmassa on paljon ikäviä asioita, joihin emme aina voi vaikuttaa, miksi siis aiheuttaisimme ympärillemme pahaa mieltä tai saisimme aikaan ikäviä asioita, kun voimme tehdä toisinkin?"
Taustalla on oman toiminnan ymmärtämisen merkitys.

"Ei ole olemassa mitään muuta niin alhaista kuin pahan mielen tahallinen aiheuttaminen toiselle"
Kiusaamisen ilmaiseminen alhaisena tekona, viestii siitä kuinka ikävästä asiasta on kyse. Toisaalta se viestii siitä kuinka vääränlaisesta vallankäytöstä siinä on kyse.

"Kenelläkään ei ole oikeutta aiheuttaa pahaa mieltä toiselle"
Omien tekojen vastuun ja oikeutuksen ymmärtäminen ovat tärkeitä asioita, kun toimimme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja osana ryhmää.

Halkosaaren koulun kiusaamisen ja syrjinnän estämisen asiakirjan taustalla ovat seuraavat koulun arvot ja tavoitteet:
• Toisen oppilaan kunnioitus
• Sääntöjen ymmärtäminen
• Oikeudenmukaisuus
• Oikean ja väärän toimintatavan oppiminen
• empatian kyky
• Ryhmätyötaidot ja yhteisöllisyys
Arvot tähtäävät siihen opetussuunnitelman tavoitteeseen, että koulumme pyrkii kasvatus- ja opetustyössään siihen, että jokaisesta oppilaasta tulee yhteiskuntakelpoinen Suomen kansalainen.
Kiusaaminen käsitteenä

Halkosaaren koulussa kiusaaminen käsitetään laajalla tavalla. Sitä on:
• kaikki syrjintä johonkin asiaan vedoten
• psyykkinen väkivalta
• fyysinen väkivalta
• toisen systemaattinen tietoisesti ärsyttäminen
• vääränlainen huumori; naljailu, piikittely tai vitsailu
• asiaton puhetapa tai häirintä


Pienikin asia voi olla toisen mielestä kiusaamista. Tämä voi johtua asian toistumisesta tai asian ärsyttävyydestä.
Ymmärrämme, että kiusaamisen kokeminen voi olla henkilökohtainen asia. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme erilaisia ja koemme asioita eri tavalla. Pyrimme aina siihen, että osaamme arvostaa ja kunnioittaa toisen tunteita ja tapaa miten hän jonkin asian kokee. Silloin kuuntelemisen taidolla on tärkeä osa. Kun toinen pyytää jonkin asian lopettamiseen, koska hän kokee sen ärsyttävänä, kiusallisena tai ikävänä, ymmärrämme kunnioittaa toisen pyyntöä.

Arvostamme toisen fyysistä koskemattomuutta. Konfliktitilanteen ratkaisemisessa emme ikinä hyväksy tai salli fyysistä väkivaltaa. Fyysisen koskemattomuuden osalta koulumme pyrkii nollatoleranssiin.


Kiusaamisen arvottaminen alhaisena tekona on osa koulumme yhtenäistä tapakulttuuria. Emme hyväksy toisen mielen pahoittamista ratkaisukeinona missään muotoa. Pyrimme koulussamme viestimään yhteisvastuullisesti tästä ja luomaan ilmapiirin, jossa kiusaaminen käsitetään lasten keskuudessa ikävänä ja tuomittavana asiana.


Koulu aktiivisena turvallisen kouluympäristön luojana

Halkosaaren koulu on aktiivinen kiusaamistilanteisiin puuttuja. Tämä tarkoittaa sitä, että
• Koulunjohtaja, luokanopettajat ja koulun henkilökunta ovat koulun turvallisesta ympäristöstä vastuussa. Vastuualueena on kouluajan –ja ympäristön puitteissa tapahtuva toiminta.
• Opettaja/Aikuinen tarttuu aina huomaamiinsa ja esiin tuleviin kiusaamistilanteisiin, ratkoo niitä ohjaten lapsia oikeudenmukaisuuteen sekä oikean ja väärän toimintatavan oppimiseen yhteistoimintatilanteissa.
• Vääränlaisen käyttäytymisen ilmenemistilanteissa ei ole olemassa omia ja muiden oppilaita, tartumme aina kouluympäristössämme yhteisvastuullisesti vääränlaiseen toimintaan yhteistoiminta- tai vuorovaikutustilanteissa. Tiedotamme tarpeen tullen asiasta eteenpäin.
• Aikuinen pyrkii tilanteiden käsittelyssä aina puolueettomaan käsittelyyn. Jokainen lapsi on koulussamme tasa-arvoinen kasvatuksen –ja opetuksen asioissa.
"Puutumme koulussamme aina jämäkästi asioihin, jos joku kokee tulleensa väärin kohdelluksi. Asiat ratkotaan ja niistä opitaan."


Kodin ja koulun yhteistyöstä ja vastuista

Koulu on vastuussa turvallisesta kouluympäristöstä, mutta kiusaaminen tapahtuu koulussa monesti aikuisten silmien kantamattomissa. Tällöin on tärkeää muistaa, että myös oppilaalla on vastuu asian julkituomisesta. Kodin ja koulun yhteistyön toimivuuteen kiusaamistilanteissa kuuluu myös kodin vastuu tiedottaa välittömästi esiin tulleesta kouluajalla oppilasta kohdanneesta kiusaamistilanteesta.
Oppilaan vastuut:
• Kun kokee tulevansa kiusatuksi, on se opittava ilmaisemaan toiselle (Älä tee noin, ei saa)
• Toisen on osattava kuunnella ja kunnioittaa toisen pyyntöä
Mikäli tämä ei riitä, eikä asia tunnu ratkeavan…
• Oppilaan velvollisuus on aina kertoa koulussa aikuiselle kokemastaan kiusaamisesta. Vaitiolo on kiusaamisen hyväksymistä. Se kelle kertoo, voi olla oma luokanopettaja, välituntivalvoja, kouluterveydenhoitaja, koulunjohtaja tai joku muu "aikuinen" koulussa.
• Asian ilmetessä aikuinen ratkoo aina tilanteet asianosaisten kanssa.


Kiusaaminen tulee aina tuoda julki, että siihen voidaan puuttua. Kannustamme oppilaita kertomaan asiasta aikuiselle. Pyrimme toimillamme matalan kynnyksen periaatteeseen. On tärkeää, että asioita käsitellään avoimesti, luottamuksella ja sopivalla hienotunteisuudella. Asioihin puututaan kuitenkin jämäkästi ja lapsia ohjataan oikeaan suuntaan. Halkosaaren koulussa halutaan luoda kodin ja koulun välille ilmapiiriä, että me aikuiset (opettajat ja vanhemmat) koemme olevamme yhdessä niitä, jotka ohjaavat lapsia heidän parhaakseen oikeanlaisiin tapoihin ja käyttäytymiseen tässä yhteiskunnassamme.


Kiusaamistilanteissa on olennaista erottaa koulussa tapahtuva kiusaaminen ja vapaa-ajalla tapahtuva kiusaaminen. Koulu vastaa kouluajalla lasten turvallisuudesta ja sillä on toimivalta kouluajalla tapahtuvien vääryyksien ratkojana. Koulu haluaa kuitenkin olla aktiivinen vaikuttaja kyläyhteisössä ja olla luomassa vanhempien välille yhteisöllisyyttä. Tämä voi tapahtua vanhempaintoimikunnan kautta tai vanhempainiltojen kautta. Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä vomme vaikuttaa koko kylän yhteisöllisyyteen, jossa kaikki vanhemmat puuttuvat lasten väliseen epäoikeudenmukaiseen ja vääränlaiseen toimintaan yhteisvastuullisesti. Tämä tavoite on haaste meille kaikille aikuisille.
"On tärkeää, että ohjaamme lapsia kodin ja koulun yhteistyössä samaan suuntaan ja viestimme koulusta ja kotoa eivät riitele lasten kuullen, vaan viestivät loogisesti ja tukevat turvallisuuden tunnetta"


Konfliktitilanteiden käsittely asianosaisten kanssa

Pyrimme Halkosaaren koulussa opetus- ja kasvatustyössämme siihen, että oppilaat oppivat ottamaan vastuun omista teoistaan ja ymmärtämään niiden syy ja seuraus yhteyksiä. Jokaisen on osattava käsitellä kiusaamistilanteessa oman käyttäytymisen osuutta konfliktin synnyssä. Konfliktitilanteissa pyritään aina ohjastamaan oppilaita ottamaan vastuu omista teoista ja niiden seurauksista. Tämän tarkoitus on, että lapset oppivat jatkossa vastaavanlaisissa tilanteissa kontrolloimaan ja miettimään omaa toimintaansa.
1. Osapuolet kertovat omat näkemyksensä tapahtuneesta (Painoarvo mitä minä tein, ei mitä toinen teki)
2. käsittelyssä voi olla osapuolten (asianomaisten) lisäksi jokin ulkopuolinen tilanteen nähnyt oppilas.
3. Aikuinen pyrkiii osapuolten kanssa siihen, että heistä kumpikin ymmärtää omien tekojensa vaikutuksen. (Oppilaan vastuun ottaminen omista teoista.)
4. Tarkoitus on, että osapuolet oppivat tilanteesta jotain vastaisuuden varalle.
5. Aikuinen päättää lopulta, onko asianosaisista toinen toiminut epäoikeudenmukaisemmin kuin toinen. Tällöin suoritetaan mahdolliset anteeksipyynnöt ja jaetaan tarvittavat rangaistukset.
Vääränlaista toimintaa toista kohtaan voi ymmärtää, mutta ei sallia. Kun lapsi toimii toisten lasten kanssa, tapahtuu usein erilaisia epäoikeudenmukaisuuksia ja kohdellaan toisia väärin. Ymmärrämme Halkosaaren koulussa, että lapset opettelevat omien ärtymyksien sietämistä ja toimintaa toisten lasten kanssa erilaisissa yhteistoiminta- ja vuorovaikutustilanteissa. Tärkeää on, että aina kun jotain vääränlaista toimintaa havaitaan, niihin tartutaan, asioista keskustellaan sekä kokemuksesta ja tilanteesta opitaan.
On tärkeää, että asian ratkaisemisen ja väärinteon sovittamisen jälkeen lapsi kokee, että asia on ratkaistu, väärinteko on sovitettu ja siitä on otettu opiksi ja se on osapuolten ja aikuisen puolesta tältä erää "unohdettu". Tämä tarkoittaa sitä, että asiaan ei sopimisen, anteeksipyyntöjen ja rangaistuksien jälkeen enää palata, mikäli se ei toistu.


Oman toiminnan vaikutus koulun ilmapiiriin

Omien tekojen syy ja seuraus suhteiden ymmärtäminen on osa myös tapakasvatusta. Koulumme pyrkii toiminnassaan korostamaan oikeudenmukaisuutta. Kunnioitamme koulussamme sääntöjä ja pidämme huolta hyvistä tavoista ja käyttäytymisestä. Hyvänä toimintatapana pidämme vuosittain käyttäytymisen arvioinnin yhteydessä niiden perusteiden läpikäymistä oppilaiden kanssa. Koulumme sääntöjen, tapojen ja käytänteiden opettelussa ja ohjaamisessa korostamme niiden taustalla olevia merkityksiä. Useimmiten niiden takana on toisten ihmisten kunnioittaminen, oikeudenmukainen käytös, turvallisuus sen laajassa merkityksessä ja monet muut hyvinvointiin ja viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät.


Pyrimme siihen, että oppilaat ymmärtävät itsensä osana koulun hyvää ilmapiiriä. Tällöin he ymmärtävät oman vastuunsa "hyvän hengen luomisessa". Pyrimme korostamaan oppilaille hyvien asioiden merkitystä.
"Kun olet ystävällinen toiselle, on hän useimmiten sinulle"
"Laita hyvä kiertämään, saat taatusti siitä takaisin osasi"
"Hyvät tavat kaunistavat, rumat rumentavat"


Jokaisella Halkosaaren koulun –niin oppilaalle kuin aikuisellakin, jäsenellä on vastuu koulumme "hyvästä meiningistä". Kun osaamme muistaa tämän asian, voimme kokea koulun viihtyisänä ja mukavana paikkana tehdä työtä ja opiskella.
"Hyvä henki asuu jokaisessa meissä ja annamme sen näkyä –kiusanhenki ei ole tervetullut keskuuteemme!"


Halkosaaren koulun kiusaamistapauksien seuranta ja arviointi

Lasten välinen vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa on omien tunteiden hallitsemisen opettelua, oikean ja väärän tunnistamista, toisen kunnioittamista ja monenlaisia muita asioita. Koulun arjessa pieniä konfliktitilanteita ja niiden käsittelyjä saattaa olla päivittäin. Lapset eivät aina toistensa kanssa toimiessaan osaa huomioida toista lähimmäistä oikein, eivät hallitse tunteitaan, eivätkä osaa toimia vuorovaikutustilanteissa oikein, jolloin aikuisen ohjausta, huomauttamista ja asiaan puuttumista tarvitaan.
Konfliktitilanteiden osalta on tärkeää, että ne käsitellään aina "OHI KAIKEN MUUN". Kiusaamisen seurannasta luokkatasolla vastaa aina luokanopettaja. Hän on tietoinen luokkansa tapahtumista ja kirjaa niitä tarvittaessa päiväkirjaansa.
Rangaistusta vaativista konfliktitapauksista tiedotetaan aina kotiin. Tähän on koulussamme oma kaavakkeensa. Siinä kerrotaan asian kulku ja jälkiseuraukset. Kaavake tulee aina toimittaa kotiin tiedoksi. Kaavake tulee kodin palauttaa ja se taltioidaan koulunjohtajan toimesta. Tarpeen tullen asioista voidaan olla yhteydessä kodin ja koulun välillä vielä puhelimitse, sähköpostilla tai tapaamisen merkeissä kasvokkain.
Mikäli kiusaaminen on jatkuvaa eikä se tunnu loppuvan, on asiaa mahdollista käsitellä oppilashuoltoryhmässä. Tapaaminen asianosaisten vanhempien kanssa on myös ratkaisukeinovalikoimissa.

Luokanopettajan mahdollisuudet kiusaamisen ja syrjinnän ennaltaehkäisyssä ja seurannassa

Luokanopettajalla on mahdollisuus luokassaan tehdä asioita, jotka tähtäävät kiusaamisen vähenemiseen ja auttavat sen seurantaa. Tällaisia asioita ovat:
• Vanhempainvartit (kodin ja koulun tiivis yhteydenpito, luottamus)
• Oppilaiden aito kuunteleminen (yhdessä kouluarjen eri tilanteissa eläminen)
• Kyselyt (Kerro miten menee-kirjoitelmat tai strukturoitu kyselylomake –nimetön kiusaamisesta tai ikävästä tavasta tai asiasta ilmoittaminen)
• Teematunnit
• Sosiogrammit
• Tapakasvatus
• Sääntöjen pohtiminen
• Kiusaamistilanteista yhdessä oppiminen (Eettinen pohdinta tilanteista, yhteisoppiminen)
• Eettinen pohdinta eri oppiaineiden aihealueiden yhteydessä (liikunta (joukkuelajit), uskonto, äidinkieli, luonnontieto jne.)
• Ryhmätyö erilaisissa ryhmissä (perusperiaatteet: "kaikkien kanssa tulee osata tehdä hommia")Halkosaaren koulu

Kitinojantie 49

60560 HALKOSAARI

puh: 06 416 7140

halkosaaren.koulu(at)edu.seinajoki.fi

etunimi.sukunimi(at)edu.seinajoki.fi