+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Seinäjoki stad » Beslutsfattande och organisation

Beslutsfattande och organisation

Så fungerar staden Seinäjoki.

Stadsdirektören i Seinäjoki är Jorma Rasinmäki.

Den högsta beslutande makten i staden utövar stadsfullmäktige. 51 ledamöter väljs i ett kommunalt val vart fjärde år. Stadsfullmäktige har till uppgift att besluta om grunderna för ekonomin och stadens finanser. Stadsfullmäktige beslutar också om strukturen i stadens administration: nämnder, byråer och institutioner, och bestämmer över deras behörighet. Även de förtroendevalda och de viktigaste tjänsteinnehavarna utses av stadsfullmäktige.

Stadsstyrelsen (13 medlemmar) leder stadens administration. Styrelsens uppgift är att bereda de ärenden som ska behandlas i stadsfullmäktige och att se till att fullmäktiges beslut verkställs. Stadsstyrelsen tar också hand om stadens allmänna utveckling och övervakar tjänsteinnehavarnas verksamhet och stadens ekonomiska förvaltning.

Stadsfullmäktige utser 13 nämnder för varje kommunal valperiod på fyra år. Nämnden bereder ärenden som berör dess eget verksamhetsområde och som ska hanteras av stadsstyrelsen eller stadsfullmäktige. Nämnden tar också hand om verkställandet av besluten. En nämnd har till uppgift att ta hand om utvecklingen av verksamheten, ekonomin och organisationen på sitt eget ansvarsområde, att sätta upp mål och att följa resultaten av den verksamhet som utförs samt att övervaka och följa planering och verkställande inom sitt eget verksamhetsområde.

Kommunal ordningsstadga

Den kommunala ordningsstadgan och de kommunala reglementena styr stadens myndigheter och deras funktion, fördelningen av deras behörighet och arbetsuppgifter. Stadsfullmäktige godkänner den nödvändiga kommunala ordningsstadgan.

Utifrån den kommunala ordningsstadgan överför stadsfullmäktige beslutanderätten till kommunala organ, förtroendevalda och ämbetsmän. Samtidigt kan stadsfullmäktige bevilja myndigheten rätten att delegera behörigheten vidare.

Direktiv

Direktivet för informationshantering ger anvisningar för organisationen och den systematiska förvaltningen av stadsarkivet. Intern revision är ett redskap för förvaltningen. Direktiven för intern revision fastställs av stadsfullmäktige.

Stadens organisation
(Klicka på bilden för att förstora den)