+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Boende och miljö » Miljöskydd

Miljöskydd

Avdelningen är ansvarig för miljöskyddet i Seinäjoki och har olika lagstadgade tillstånds-, övervaknings- och utvecklingsuppgifter.

Miljötillstånd ska skaffas för alla slags verksamheter som kan skada miljön. Miljöskyddsförordningen (169/2000) fastställer vilka verksamheter som kräver miljötillstånd. Tillståndet beviljas av antingen miljötillståndsmyndigheten, regionförvaltningsverket för västra och mellersta Finland eller miljönämnden i Seinäjoki. Anvisningarna och formulären för ansökan om miljötillstånd finns på miljöförvaltningens webbsida.

Luftvård
Luftkvaliteten i Seinäjoki mäts kontinuerligt. För det mesta klassificeras luftkvaliteten i Seinäjoki som god. På våren finns det vanligen en kort period då luften klassificeras som acceptabel.

Avfallshantering
I Seinäjoki ska alla utrymmen där det uppstår avfall på grund av boende eller liknande anmälas till systemet för den organiserade avfallstransporten. Denna föreskrift gäller också fritidslägenheter och avloppsslam från privathushåll. Det lokala företaget för avfallshantering Lakeuden Etappi ansvarar för att transportera och hantera avfall som uppstått p.g.a. boende och för att ta hand om återvinningsbart material och farligt avfall.

Buller
Evenemang som tillfälligt förorsakar störande buller eller vibration, t.ex. friluftskonserter, motorsportevenemang, offentliga evenemang eller byggande, måste anmälas på förhand till miljömyndigheten.

Avloppsvatten
Avloppsvattnet ska hanteras på så sätt att det inte skapar risk för miljöförstöring och inte är till skada för hälsan. Inte ens ringa mängd avloppsvatten får ledas direkt till vattendrag. Inom det område där det finns avloppsnät måste alla fastigheterna ansluta sig till avloppsnätet. Utanför detta område hanteras avloppsvattnet i fastigheternas gemensamma reningsverk eller separat för varje fastighet.

Kontaktuppgifter

Seinäjoki stad
Tekniska byrån
Miljöskydd
Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

e-post: ymparistoseinajoki.fi

Öppen mån–fre 9–15

Personal

Pirjo Korhonen
Miljöskyddschef
tfn + 358 6 425 5717, mobil + 358 50 581 1696
pirjo.korhonenseinajoki.fi

Aili Sorjanen
Miljöinspektör
tfn +358 6 425 5711, mobil + 358 50 581 1694
aili.sorjanenseinajoki.fi

Hanna Latva-Kiskola
Miljöinspektör
tfn +358 6 425 5716, mobil +358 44 425 5716
hanna.latva-kiskolaseinajoki.fi

Jukka Järvinen
Miljöinspektör
tfn + 358 6 425 5712, mobil +358 50 581 1695
jukka.jarvinenseinajoki.fi

Vappu Rinta-Lusa (tis–ons)
Byråsekreterare
tfn + 358 6 416 6256
vappu.rinta-lusaseinajoki.fi


Seinäjoki stad
Tekniska centralen
Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
PB 215, 60101 Seinäjoki
tekniikkakeskusseinajoki.fi