+
Print
Förstasidan
Förstasidan » Barndagvård och utbildning » Grundläggande utbildning

Grundläggande utbildning

Börja skolan i Seinäjoki.

Vi erbjuder invånare i alla åldrar mångsidig utbildning av hög kvalitet.

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri allmänbildande utbildning där undervisningen bygger på läroplanen. Grundskolan tar nio år och är avsedd för 7–16-åringar. Alla barn som är varaktigt bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten börjar det år barnet fyller sju år och upphör när den grundläggande utbildningens lärokurs är slutförd eller när det har gått 10 år sedan läroplikten började. Inom den grundläggande utbildningen ordnas fostran och undervisning som tar hänsyn till individuella behov.

Vid sidan av ge eleverna goda grundläggande kunskaper och färdigheter håller vi mångsidiga utbildningsmöjligheter för viktiga. En gymnasist kan bygga sin egen studieplan inom ramen för ett brett utbud. Gymnasierna och yrkesskolorna är med i ett gemensamt läroanstaltsnät. Så täcker utbudet nästan all utbildning på andra stadiet i Finland.

Utbildningscentret Sedu och yrkeshögskolan i Seinäjoki ansvarar för utbildningen efter grundskolan och gymnasiet. Vuxenutbildningen är mångsidig och erbjuder studiemöjligheter på medborgarinstitutet, på vuxengymnasiet och inom yrkesinriktad vuxenutbildning. Universitetscentret erbjuder en möjlighet till kompletterande utbildning och studier på universitetsnivå.

Mera information om grundskolorna (till den finskspråkiga webbsidan):

Lågstadier klasser 0–6
Högstadier klasser 7–9
Enhetsskola klasser 1–9
Specialskolor
Privatskola

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Seinäjoki stad arrangerar eftermiddagsverksamhet för elever på klasserna 1–2 i stadens lågstadier på skoldagar kl. 12–16. Om lördagen är skoldag ordnas ingen verksamhet.

Mera information om morgon- och eftermiddagsverksamheten (till den finskspråkiga webbsidan):

Morgon- och eftermiddagsverksamhet


Seinäjoki stad

Bildningscentrum

Besöksadress: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postadress: PB 215, 60101 Seinäjoki

tfn 06 416 2171
fax 06 416 2175
sivistyskeskus@seinajoki.fi