+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Hallinto » Sosiaali- ja terveyslautakunta

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Jäsen Varajäsen
Lotta Haapala Susanna Henttunen
Tomi Järvinen Risto Iskala
Jouni Korpela Mikko Seppä
Matti Kuvaja Julio Vallejo-Medina
Juha Mikkonen Keijo Aukeala
Raimo Mäki-Jaskari, varapuheenjohtaja Tiina Pekkanen
Pirjo Nuolikoski Hannu Koskinen
Kimmo Rantanen Seppo Lehtiniemi
Mira Rinta-Keturi Carita Ylipelkonen
Paula Sihto, puheenjohtaja Heli-Maarit Jaskari
Tuula Salo Kirsti Mattila
Maarit Toivanen Ritva Latvala
Ritva Västi Satu Koskenmaa

Yhteystiedot
Puheenjohtaja, osastonhoitaja Paula Sihto, p. 040 148 3224, paula.sihtoepshp.fi
Esittelijä, kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta, p. 06 416 2129, raija.rantaseinajoki.fi
Sihteeri, lakimies Tuula Hartman, p. 06 416 2681, tuula.hartmanseinajoki.fi

Osoite
Sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 229, 60101 Seinäjoki
Käyntiosoite: Alvar Aallon katu 9 C

Kokousaikataulu kevät 2017:

ke 10.5.2017


Pöytäkirjat

Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävä, kokoonpano ja ratkaisuvalta


Lautakunnan tehtävä
Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talouden ja organisaation kehittämisestä, asettaa tulostavoitteita ja seurata toiminnan tuloksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta.Lisäksi lautakunta osaltaan vastaa yhteistyöstä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa.Lautakunnan tulee toimialallaan valmistella kaupunginhallituksen tai valtuuston käsiteltäväksi kuuluvat asiat sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta.

Lautakunnan kokoonpano
Valtuusto valitsee sosiaali- ja terveyslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Valtuusto nimeää yhden jäsenistä lautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Lautakunnan ratkaisuvalta

  1. päättää toimialaansa kuuluvien palvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä toimenpiteistä toimialaansa liittyvien erityislakien perusteella ellei niitä ole lainsäädännöllä määrätty viranhaltijan virkatehtäviksi
  2. päättää niistä rajoista, joiden sisällä apulaiskaupunginjohtaja tekee koko keskusta koskevat sopimukset ja sitoumukset
  3. päättää sosiaali- ja terveyslautakunnan luottamushenkilöstön koulutuksesta
  4. nimeää tulosyksiköiden päälliköt
  5. päättää lautakunnan ratkaisuvallan edelleen siirtämisestä sen alaisille viranhaltijoille tai työntekijöille

Lisäksi lautakunta ratkaisee tai siirtää ratkaisuvallan alaiselleen viranhaltijalle seuraavissa asioissa:

  • palveluista perittävien maksujen ja niiden perusteiden määrääminen, ellei muualla toisin ole määrätty
  • päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 § 1 mom:n perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johd.
  • käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä
  • helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan lautakunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.
  • vahvistaa lautakunnan hallintaan luovutettujen tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja irtaimiston sekä alueiden tilapäisen luovuttamisen periaatteet ja muut korvaukset sekä vuokravapauksien periaatteet.

Lautakunnan jaostot ja ratkaisuvalta

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kuntien välisen yhteistoiminnan jaostossa on viisi (5) lautakunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Kukin sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueiden kunta nimeää lisäksi jaostoon yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen. Valitsemistaan jäsenistä lautakunta nimeää jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintajaostoon kuuluu Seinäjoen, Isonkyrön ja Lapuan alueelta viisi (5) luottamushenkilöä, Kaksineuvoisen toimialueelta kaksi (2), Järvipohjanmaalta kaksi (2) ja Kuusiokunnista kaksi (2) luottamushenkilöä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Jaoston puheenjohtaja valitaan Seinäjoelta, varapuheenjohtaja valitaan muiden kuntien valitsemista
henkilöistä.

Yhteistoimintajaostojen ratkaisuvalta
Kuntien välinen yhteistoimintajaosto hyväksyy yhteistoiminta-alueiden

- palvelujen järjestämisen periaatteet
- talouden ja toiminnan suunnittelun periaatteet
- palvelujen kehittämisen periaatteet

Pöytäkirjanote ja muutoksenhaku

Pöytäkirjanote muutoksenhakuohjeineen lähetetään asianosaisille aina päätöksenteon jälkeen. Pyydettäessä otteen saa myös ottamalla yhteyttä lautakunnan sihteeriin.

Pöytäkirjaan liitetään kuntalakiin perustuvat erilliset muutoksenhakuohjeet. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä muutoksenhakua.


Sosiaali- ja terveyskeskus

Alvar Aallon katu 9 C, PL 229

60101 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)

sosiaali.terveysseinajoki.fi