+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Hallinto » Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimus

Jos olet tyytymätön potilas- tai asiakasmaksuun, voit hakea siihen muutosta. Valittaa voi se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Oikaisuvaatimusaika

• Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa laskun tai päätöksen tiedoksisaannista.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua siitä, kun lasku tai päätös on lähetetty, ellei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.
• Oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta jos sitä ei ole tehty määräajassa.

Oikaisuvaatimusviranomainen

• Oikaisuvaatimus osoitetaan Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle.
• Oikaisuvaatimus tulee toimittaa viimeistään määräajan viimeisenä päivänä virka-ajan kuluessa klo. 9.00- 15.00 osoitteeseen:

Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunta, PL 229, 60101 Seinäjoki
Telekopio: 06 4162868, kirjaamo.sosiaalijaterveys@seinajoki.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

• Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena, päivättynä ja allekirjoitettuna 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista ja siinä on ilmoitettava seuraavat asiat:

• oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, postiosoite ja puhelinnumero
• jos oikaisuvaatimuksen on laatinut muu kuin valittaja, myös asiamiehen nimi ja kotikunta
• päätös, johon vaaditaan oikaisua
• millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan
• jos oikaisuvaatimuksen laatii muu kuin asianosainen, on asianosaisen toimitettava valtakirja viranomaiselle
• liitteet: lasku tai päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä, johon maksun periminen perustuu ja muut asiakirjat, joihin vedotaan vaatimuksen tueksi