+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Sosiaali ja terveys » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2016 » Joulukuu » Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.12.2016

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 14.12.2016

15.12.2016, klo 14:20

§ 176 Seinäjoen ja Isonkyrön perusterveydenhuollon hinnasto 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Seinäjoen ja Isonkyrön perusterveydenhuollon
hinnastot asiatekstin mukaisesti vuodelle 2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 177 Terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä terveydenhuollon asiakasmaksut asiatekstin mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 178 Balt City Prevention - Baltic Sea Region (BRS) 5B -hankkeeseen osallistuminen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että Seinäjoki osallistuu hankkeeseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 179 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirja
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä lääkinnällisen kuntoutuksen palvelusetelin sääntökirjan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 180 Sote, laskujen hyväksyjät vuonna 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää laskujen hyväksyjät vuodelle 2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 181 Sote, tulosyksiköiden päälliköt 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyskeskus päättää nimetä tulosyksiköiden päälliköt asiaselostuksen mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 182 Sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintasääntö
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä toimintasäännön asiaselostuksen mukaisena 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 183 Ympäristoterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 184 Ympäristöterveydenhuollon maksut vuonna 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä ympäristöterveydenhuollon maksutaksat vuodelle 2017.
Käsittely:
Jäsen Matti Kuvaja ehdotti, että sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että tupakkatuotteiden vuosittaiseksi valvontamaksuksi (yli 6 kk:n toiminta) päätetään 350 e. Jäsenet Raimo Mäki-Jaskari ja Ritva Västi kannattivat ehdotusta.
Jäsenet Mira Rinta-Keturi ja Paula Sihto kannattivat esittelijän ehdotusta.
Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava vastaehdotus, suoritetaan äänestys kädennnostoäänestyksenä. Esittelijän ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja jäsen Kuvajan ehdotusta kannattavat äänestävät EI.
JAA-ääniä annettiin 8, EI-ääniä annettiin 5.
Päätös: Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti hyväksyä kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotuksen
äänin 8 – 5.

§ 185 Seinäjoen kaupungin ja naapurikuntien ympäristöterveydenhuollon hinnat
vuodelle 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä Seinäjoen kaupungin ja sopimuskuntien ympäristöterveydenhuollon kustannustenjaon asiatekstin mukaisesti vuodelle 2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 186 Ostopalvelusopimuksen irtisanominen, kuntoutusohjaus, E-P:n sosiaalipsykiatrinen
yhdistys ry
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää vahvistaa Etelä-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen kanssa solmitun ostopalvelusopimuksen koskien kuntoutusohjausta päättyvän 31.5.2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 187 Aluehallintoviraston määräys koskien lastensuojelun määräaikoja; toimenpiteet
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
-antaa tiedoksi aluehallintovirastolle edellä annetun selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt 1.12.2016 mennessä
-että lautakunnalle tuodaan neljä kertaa vuodessa selvitys lastensuojelun tilanteesta
-esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että lastensuojeluun perustetaan kaksi sosiaalityöntekijän virkaa vuodelle 2017
-esittää vuoden 2018 henkilöstösuunnitelmaan kaksi sosiaaliohjaajaa lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 188 Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen soveltamisohjeet
Kansliapäällikkö-toimialajohtaja ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää ottaa käyttöön liitteen mukaiset soveltamisohjeet viranhaltijoiden ohjeellisesti noudettavaksi soveltuvin osin vuosien 2017-2018 aikana siten, että paikalliset olosuhteet voidaan ottaa riittävästi huomioon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 189 Sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.1.2017 alkaen
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaalihuollon asiakasmaksut asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.1.2017 alkaen, kuitenkin niin, että kotihoidon palvelujen piirissä olevien asiakkaiden uudet maksupäätökset on tehtynä viimeistään 1.5.2017. Uusien asiakkaiden osalta maksut otetaan käyttöön 1.1.2017.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 190 Omaishoidon tuen hoitopalkkiot vuonna 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä omaishoidon tuen hoitopalkkiot ja omaishoidon sijaishoidon palkkiot 1.1.2017 alkaen asiatekstissä esitetyn mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 191 Sosiaalihuoltolain mukaan harkinnanvaraisesti myönnettävien kuljetuspalveluiden
myöntämisperusteet vuonna 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiatekstin mukaiset myöntämisperusteet sosiaalihuoltolain mukaisille ikäihmisten harkinnanvaraisille kuljetuspalveluille 1.1.– 31.12.2017 väliseksi ajaksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 192 Seinäjoen Yhteisöjen Yhdistys ry:n tukihenkilötoiminta -projektiin osallistuminen ja kuntarahoitusosuus
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myöntää Seinäjoen Yhteisöjen Yhdistys ry:n tukihenkilövälitystoimintaan avustusta 1500 €. Kuntarahoitusosuus on varattu vuoden 2017 talousarvion tilikohtaan 2623 4749.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 193 Seinäjoen kaupungin kotihoidon myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet 1.1.2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiatekstissä esitetyt kotihoidon myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 194 Alue-vastaavan viran muuttaminen fysioterapeutin toimeksi
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se muuttaa kotihoidon aluevastaavan viran fysioterapeutin toimeksi 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 195 Asumispalveluyksiköiden vuokrat 1.1.2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asiatekstissä mainitut vuokrat asumispalveluyksiköille Koivukaari1 (Lehtola), Simunan pienkoti, Päiväkeskukset, Myllyranta, Koivukaari 2 (Apilakoti), Simunanranta lyhytaikainen asuminen ja Västinkartano vuosille 2017-2018. Vuokria tarkistetaan jatkossa kuluttajahintaindeksiin perustuen ja tarkistus tehdään ensimmäisen kerran 1.1.2018. Vuokria ei kuitenkaan indeksiin perustuen lasketa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 196 Västinkartanon Komiatuvan väliaikainen vuokranmääritys
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää Västinkartanon Komiatuvan asukkaiden väliaikaisen vuokran laskentaperusteet asiaselostuksessa esitetyllä tavalla 1.1.2017 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 197 Asumispalveluyksikkö Liisantuvan vuokrien tarkistus 1.1.2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä asumispalveluyksikkö Liisantuvan asiatekstissä mainitut jyvityksen muutoksen 1.1.2017 lukien sekä vuokran vuosille 2017-2018. Vuokraa tarkistetaan kuluttajahintaindeksiin perustuen ensimmäisen kerran 1.1.2018. Vuokraa ei kuitenkaan indeksiin perustuen lasketa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 198 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevätkauden kokoukset vuonna 2017
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää, että se kokoontuu kevätkaudella vuonna 2017:
ke 25.1.2017
to 16.2.2017
ke 15.3.2017
ke 12.4.2017
ke 10.5.2017
ke 14.6.2017 (uusi lautakunta)
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 199 Viranhaltijapäätökset
Kansliapäällikkö-toimialajohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 200 Sopimus työterveyshuollon potilasasiakirjojen säilyttämisestä ja ylläpidosta
Toimialajohtajan sijaisen ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä esitetyn sopimuksen.
Käsittely:
Kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta poistui kokouksesta esteellisenä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Paula Sihto, p. 040 1483224
Kansliapäällikkö-toimialajohtaja Raija Ranta, p. 040 5910968


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja