+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Muutoksenhakuohjeet päätöksiin

Muutoksenhakuohjeet päätöksiin

Oikaisuvaatimus

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

• kaupunginhallituksen päätöksestä
• lautakunnan, johtokunnan päätöksestä
• viranhaltijan päätöksestä

Viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen päiväyksestä seuraavana maanantaina ao. yksikössä.

Kunnallisen viranomaisen (kaupunginhallitus, lautakunta, johtokunta ja viranhaltija) päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään toimielimen ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä asianomaiselle toimielimelle (lautakunnalle, johtokunnalle tai kaupunginhallitukselle). Oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös tarkoituksenmukaisuus perustein.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta:

Asianosaisen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäville kaupungin internet-sivulle. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
• Milloin oikaisua päätökseen haetaan kunnan jäsenen ominaisuudessa, oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijan päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjanotteen voi tilata ja tarkempia ohjeita saada asianosaisen toimielimen sihteeriltä tai päätöksen tehneeltä viranhaltijalta.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16 luvusta.

Päätöksiin, joista oikaisuvaatimuksen voi tehdä, liitetään oikaisuvaatimusohjeet.

Kunnallisvalitus

Kuntalain mukainen muutoksenhaku

• kaupunginvaltuuston päätöksestä sekä
• toimielinten oikaisuvaatimuksen johdosta tekemästä päätöksestä

Valtuuston päätöksestä sekä toimielinten oikaisuvaatimuksen johdosta tekemästä päätöksestä haetaan muutosta pääosin valittamalla hallinto-oikeuteen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, valitusoikeus on myös sillä, joka oli tyytynyt alkuperäiseen päätökseen.

Kunnallisvalitus, josta on ilmettävä, mihin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella, on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen on se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäville kaupungin internet-sivulle. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.
• Milloin oikaisua päätökseen haetaan kunnan jäsenen ominaisuudessa, oikaisuvaatimusaika lasketaan siitä, kun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijan päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Pöytäkirjanotteen voi tilata ja tarkempia ohjeita saada asianosaisen toimielimen sihteeriltä tai päätöksen tehneeltä viranhaltijalta.

Seinäjoen kaupungin toimielinten päätöksistä kunnallisvalitus tehdään hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus
Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelin kirjaamo: 029 56 42780
Puhelinvaihde: 029 56 42611, Faksi 029 56 42760
Asiakaspalvelu arkisin kello 8.00–16:15.

Valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Jatkovalitus:
Hallinto-oikeuden päätöksestä on valitusviranomainen korkein hallinto-oikeus, jolle on valitettava
30 päivän kuluessa. Korkein hallinto-oikeuden oikeudenkäyntimaksu on 244 euroa. Kun ylimääräinen muutoksenhakemus hylätään taikka, jos valituslupaa ei myönnetä, maksu on puolta pienempi.

Korkein hallinto-oikeus
Fabianinkatu 15
PL 180, 00131 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 40200
Sähköposti: korkein.hallinto-oikeus(at)oikeus.fi
Asiakaspalvelu arkisin 8.00 - 16.15

Hallintokantelu

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku.

Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

• hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen
• ilmoitus tehdään:
....kunnan toimintaa valvovalle lääninhallitukselle tai
....valtioneuvoston oikeuskanslerille tai
....eduskunnan oikeusasiamiehelle

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi. Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Sille ei ole asetettu määrämuotoja eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.

Hallintovalitus

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku.

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuus-perusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu. Erityislakeihin saattaa sisältyä muutoksenhakukieltoja.

Monet erityislait sisältävät säännöksiä valituksen tekemistä edeltävästä kyseisen lain mukaisesta oikaisuvaatimusmenettelystä. Tapauksesta riippuen myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Erityislakien mukainen muutoksenhakujärjestelmä ei tunne kuntalain mukaista kunnan jäsenen kansalaisvalitusoikeutta.