+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Päätöksenteko » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Kesäkuu » Valtuuston 17.6.2019 kokouksen päätökset

Valtuuston 17.6.2019 kokouksen päätökset

18.6.2019, klo 10:21

Yhteenveto kaupunginvaltuuston 17.6.2019 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

55 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 12.6.2019 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 12.6.2019.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)

suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


56 § Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa keskiviikkona 19. päivänä kesäkuuta 2019 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla torstaina 20. päivänä kesäkuuta 2019 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat: Voitto Välimäki ja Ritva Västi


§ 57 Tilinpäätös 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää tilikauden tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:

Poistoeron muutos
Poistoeron vähennys ..............34 526,43 €

Rahastojen muutos
Rahastojen vähennys .............7 457,51 €

Tilikauden alijäämä 7 538 426,69 € siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

Tarkastuslautakunta ehdotus:
- tilintarkastuskertomus vuoden 2018 hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen tarkastamisesta merkitään tiedoksi,
- kaupunginhallituksen laatima tilinpäätös 2018 hyväksytään,
- toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 2018.

Päätös: Ehdotukset hyväksyttiin.


§ 58 Arviointikertomus 2018
Tarkastuslautakunnan ehdotus: Valtuusto päättää, että
- arviointikertomus Seinäjoen kaupungin vuoden 2018 taloudellisten ja toimin- nallisten tavoitteiden toteutumisesta merkitään tiedoksi ja,
- valtuusto velvoittaa kaupunginhallituksen antamaan vuoden 2019 lokakuun
loppuun mennessä lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esiin nostetut havainnot antavat aihetta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


§ 59 Seinäjoen kaupunkistrategian väliarviointi
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi oheisen Seinäjoen kaupunkistrategiaa koskevan väliarvioinnin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


§ 60 Sevas Kodit Oy:n takausanomus

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavalle OP Etelä-Poh- janmaan Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle;

Lainanantaja: OP Etelä-Pohjanmaa Lainan määrä: 2 600 000 euroa
Laina-aika: 20 vuotta
Lainan korko: 6 kk euribor360 -korko + marginaali 0,35 % (korkoindikaatio 30.4.2019 klo 14:00 eb 6 kk/360 = -0,231 %). Kokonaiskorko on aina vähintään marginaalin verran.

Lainan lyhennykset ja korko maksetaan puolivuosittain, lainassa ensimmäinen vuosi lyhennysvapaa ja mahdollisuus vapaavuoteen.

Takauksen vastavakuus: Kiinnitetyt panttikirjat kiinteistöön 743-3-26-2 määrältään 3 000 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä, Leena Perämäki Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin hallintoneuvoston jäsenenä; eivät läsnä.


§ 61 Omavelkainen takaus Seinäjoen Energia Oy:n lainalle
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (kattaa lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut sekä muut lainan liitännäiskulut)
seuraavalle Danske Bank A/S Suomen sivuliikkeen Seinäjoen Energia Oy:lle
myöntämälle lainalle:

Lainanantaja: Danske Bank A/S, Suomen sivuliike
Lainan määrä: 16 000 000 euroa
Laina-aika ja lyhennykset: 7 vuotta, tasalyhenteinen
Korko: Kiinteä 0,43 %, lopullinen korko määräytyy nostoajan kohdan hintatason mukaan
Toimitusmaksu: 3 000 euroa.
Takauksen vastavakuus: Yrityskiinnitys yhteensä 16 000 000 euroa

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteelliset: Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.


§ 62 Seinäjoen Energia Oy:n / Seinäjoen Vesi ja Koivulakson Vesi Oy:n toiminta- alueet
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen Energia Oy:n/Seinäjoen Vesi vesijohto- ja jätevesi- verkoston toiminta-alueet ja Koivulakson Vesi Oy:n vesijohtoverkoston toiminta-alueen liitteiden mukaisina.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
Esteelliset: Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.


§ 63 Asemakaavan muutos, Kasperi, korttelin 29 (osa) / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Kasperin 8. kaupunginosan kortteleita 29 (osa) ja 86 sekä nii- hin liittyviä virkistys- ja katualueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


§ 64 Maakunnallinen ikäihmisten yhteensovitettu palvelukokonaisuussuunnitelma
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee Maakunnallisen ikäihmisten yhteen sovitetun palvelukokonai- suussuunnitelman tiedoksi ja ottaa huomioon esitettyjä jatkotoimenpide-ehdotuksia kehittäessään ikäihmisten palvelukokonaisuutta vuosina 2020–2025.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 65 Jäsenten ja varajäsenten valitseminen yhtymävaltuustoihin toimikaudeksi 12.6.2017 – 31.5.2021 / eron myöntäminen Raimo Ristilälle
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto
- myöntää Raimo Ristilälle eron Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuutetun tehtävästä ja Etelä-Pohjanmaan liiton varavaltuutetun tehtävästä
1.7.2019 alkaen ja
- valitsee näihin tehtäviin jäljellä olevalle toimikaudelle uudet luottamushenkilöt sekä
- esittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon valittavaa henkilöä valittavaksi valtuuston puheenjohtajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin Pertti Mäki-Hakolan ehdotuksesta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston jäseneksi Paula Risikko, häntä myös esitetään valtuuston puheenjohtajaksi sekä Etelä-Pohjanmaan liiton varavaltuutetun tehtävään Mikko Aila.

Esteellinen: Raimo Ristilä asianosaisena; ei läsnä.

§ 66 Tarkastuslautakunnan valinta ajalle 12.6.2017 – 31.5.2021 / Harry Wallinin eronpyyntö
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää Harry Wallinille eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen tarkastuslautakunnan jäljellä olevalle toimikaudelle ja valitsee tarkastuslautakunnan puheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Sirkka Penttilän ehdotuksesta valittiin tarkastuslautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Aarne Heikkilä sekä hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Harry Wallin.

Esteellinen: Harry Wallin asianosaisena; ei läsnä.


§ 67 Sosiaali- ja terveyslautakunta toimikaudeksi 2017 - 2021 / Sirkka Penttilän eroanomus

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää Sirkka Penttilälle eron sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan jäljellä olevalle toimikaudelle ja valitsee lisäksi sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Valittiin Harry Wallinin ehdotuksesta sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi ja puheenjohtajaksi Tarja Tenkula.

Esteellinen: Sirkka Penttilä asianosaisena; ei läsnä.


§ 68 Kaupunginjohtajan sijaisen nimeäminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että kaupunginjohtajan sijaisena toimii hallintojohtaja varatuomari Jari Jokinen 1.9.2019 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jari Jokinen asianosaisena; ei läsnä. Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.


Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja