+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Kaupunki kehittyy » Pyöräilykaupunki » Pyöräilyn edistämisohjelma 2018-2021

Pyöräilyn edistämisohjelma 2018-2021

Esipuhe

Seinäjoki liittyi vuonna 2011 pyöräilykuntien verkostoon tavoitteena kehittää kaupungista pyöräily-ystävällisempi ja kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta, joka oli tuolloin noin 11 %. Pyöräilyn edistämiselle on helppo löytää perusteet. Pyöräily on ekologinen liikkumismuoto, jonka osuutta lisäämällä edistämme terveyttä ja pienennämme hiilijalanjälkeämme. Sivutuotteena saamme mm. liikuntaelämyksiä ja parempaa kaupunkiympäristöä.

Kaupungin ensimmäinen pyöräilystrategia laadittiin vuosille 2012–2015. Strategia sisälsi vision vuodelle 2030 asti.

Vuonna 2030 Seinäjoki on kestävän liikkumisen mallikaupunki. Kaupunkiympäristö on esteetön ja viihtyisä kaikille väestöryhmille. Kävelyllä ja pyöräilyllä on kaupungissa keskeinen rooli, jota joustava joukkoliikenne täydentää. Autottomuus on realistinen vaihtoehto useimmille talouksille.

Tuo visio on edelleen ajankohtainen eikä sitä ole tarpeen muuttaa. Aiempaan strategiaan sisältyneiden lyhyemmän aikavälin toimenpiteiden toteutus on kuitenkin osittain jäänyt tekemättä, mm. vastuutahojen määrittelemättömyyden ja puutteellisen seurannan vuoksi. Toimenpiteitä pyöräilyn edistämiseksi on toki tehty: kaupunki on jo useana peräkkäisenä vuonna palkannut kesätyöntekijöitä pyöräilynedistämistehtäviin, järjestänyt pyöräilytilaisuuksia ja työpajoja yhteistyössä pyöräilyjärjestöjen ja -seurojen kanssa sekä palkinnut vuosittain pyöräilymyönteisimmän työnantajan. Asiointipyöriä on käytössä Seinäjoen kaupungilla sekä useilla muillakin työpaikoilla. Kaupunkipyörien lainausta kaupungissa vieraileville on kokeiltu nuorisotoimen vetämänä.

Varsinkin kaupungin keskusta-alue on nyt merkittävästi uudistumassa. Keskustapyöräilyn, pyöräilyväylien ja esimerkiksi pyöräpysäköinnin osalta muutos tarjoaa mahdollisuuden tason nostoon. Pyöräilyolosuhteiden ja -yhteyksien parantaminen kaupunginosissa, Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron taajamissa sekä kylissä kuuluu yhtä lailla pyöräilyohjelman tavoitteisiin.

Tätä pyöräilyohjelman päivitystä varten kaupunkilaisia on osallistettu sähköisen kyselyn sekä työpajan merkeissä. Keskusta-alueen yrityksille tehtiin kysely kesäkuussa 2017 yhteistyössä Sydämellinen Seinäjoki ry:n kanssa. Osallistamisella on haluttu saada kaupunkilaisten ääni ja kätten jälki näkymään ohjelmassa. Näiden lisäksi päivitystyössä on hyödynnetty edellistä pyöräilystrategiaa ja muiden kaupunkien pyöräilyohjelmia.

Päivitetyn pyöräilyn edistämisohjelman keskiössä on käytännönläheisyys ja konkreettisuus, ja se sisältää tavoitteet, keinot, vastuutahot ja mittarit. Ohjelmassa tavoitteet on jaettu kolmen teeman alle: pyöräilyinfra, viestintä ja kampanjat sekä kehittäminen. Neljän vuoden välein päivitettävän ohjelman rakenne on haluttu pitää kevyenä ja siten helppokäyttöisenä.

Seinäjoella on paljon potentiaalia kehittyä pyöräilykaupunkina. Tärkeintä on edistää asioita kaupungille sopivaan tahtiin ja rohkeasti kokeillen. Vuorovaikutusta kaupunkilaisten ja muiden sidosryhmien suuntaan ei saa unohtaa.

Seinäjoella kesällä 2018

Ohjelman aikataulutus

Kesäkuu 2017
Sähköinen kysely keskusta-alueen yrityksille
Sähköinen kysely kaupunkilaisille

Heinäkuu 2017
Sähköinen kysely kaupunkilaisille (jatkuu)
Tulosten alustava analysointi
Ohjelmaluonnoksen kirjoittaminen

Elo–syyskuu 2017
Työpaja kyselyn alustavista tuloksista ja ohjelmaluonnoksesta kaupunkilaisille Ohjelmaluonnoksen luovuttaminen kaupungin sisäiseen kommentointiin

Lokakuu 2017
Käsittely kaupunkiympäristölautakunnassa

Helmi–maaliskuu 2018
Kaupungin toimijoiden välinen koordinointipalaveri ohjelman sisällöistä ja toimenpiteistä Muokkausten ja korjausten teko

Huhtikuu 2018
Ohjelman esittely nuorisovaltuuston edustajille
Käsittely elinvoimalautakunnassa

Touko–kesäkuu 2018
Käsittely hyvinvointilautakunnassa
Ohjelman hyväksymiskäsittely kaupunginhallituksessa
Taitto, ulkoasun teko ja julkaiseminen
Ohjelma astuu voimaan

Pyöräilyinfra

Hyvät väylät ja muu infrastruktuuri ovat pyöräilyn houkuttelevuuden kannalta kaiken a ja o. Jos kaupunki on suunniteltu palvelemaan ensisijaisesti autoilijoita, ei ihmeitä pystytä nopeasti tekemään. Tärkeää on kuitenkin aloittaa ja ottaa uusien kohteiden suunnittelussa pyöräilijät huomioon ajoneuvon kuljettajina ja merkitä heille kuuluva tila liikenteessä.

Hyvinä periaatteina pyöräteiden kunnostamisessa on aloittaa sieltä, missä on eniten käyttäjiä ja koettuja ongelmia sekä panostaa laatuun määrän sijaan. Uusien pyöräväylien rakennuskohteita valittaessa huomioidaan ensisijaisesti pääverkon epäjatkuvuuskohdat, jotta pyöräilystä saadaan mahdollisimman sujuvaa.

Tavoite: Pääväylien kunnostus

 • Toimenpide: Pääpyöräilyväylien eli keskeisimpien työ- ja koulumatkapyöräilyn väylien kunto kartoitetaan ja kartoitetut puutteet kunnostetaan vaiheittain valtuustokauden aikana (reunakivien poisto, pintavaurioiden korjaus, selkeät liikennemerkit). Tehdään pääväylille jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden erottelu esimerkiksi maalimerkinnöin.
 • Vastuutaho: Yhdyskuntatekniikka
 • Mittarit: Pääväylien kunnostuskohteet, toimenpiteet ja niihin käytetyt rahat raportoidaan vuosittain siten, että kaupunkilaisilla on mahdollisuus päästä tietoon käsiksi. Erottelu: toteutunut/ei toteutunut

Tavoite: Seinäjoen rantaväylän pyöräteiden rakentaminen

 • Kustannukset: 500 000 €
 • Toimenpide: Selvitetään puuttuvien osuuksien pyöräväylien rakentamismahdollisuudet välillä Itikanmäki–Törnävä sekä osuudella Törnävä–Soukkajoki. Luodaan suunnitelma väylien rakentamisesta ja porrastetaan toteutus useamman vuoden ajalle.
 • Vastuutaho: Kaavoitus ja maanhankinta, yhdyskuntatekniikka
 • Mittarit:Toteutunut/ ei toteutunut. Erikseen: selvitystyö, suunnitelma, toteutus

Tavoite: Kevyenliikenteen alikulun rakentaminen matkakeskukselta Pohjaan

 • Kustannukset 13,6 milj. €
 • Toimenpide: Tehdään suunnitelma alikulun rakentamisesta. Suunnittelussa huomioidaan alikulun liittyminen muuhun liikenneverkkoon keskustan ja Pohjan puolella. Tavoite toteutetaan osana asema-alueen kehittämistyötä.
 • Vastuutaho: Kaavoitus
 • Mittarit: Toteutunut/ ei toteutunut. Erikseen: suunnitelma, toteutus

Tavoite: Kampusalueen uusi kevyenliikenteen silta

 • Kustannukset: 1,0 milj. €
 • Toimenpide: Suunnitellaan ja toteutetaan uusi Seinäjoen ylittävä silta Kampusalueelle. Kyseinen yhteys parantaa kampuksen toiminnallisuutta yhdistäen vanhan lääninsairaalan alueelle tulevan kansalaiskampuksen ja Framin alueen pohjoisemmat osat. Silta myös integroi Framin aluetta tiiviimmin kaupunkikeskustaan.
 • Vastuutaho: Yhdyskuntatekniikka
 • Mittarit: Toteutunut/ ei toteutunut. Erikseen: suunnitelma, toteutus

Tavoite: Björkenheimintien kevyen liikenteen yhteys

 • Kustannukset: Björkenheimintien liikennejärjestelyt 2,0 milj. €
 • Toimenpide: Tehdään suunnitelma Björkenheimintien kevyen liikenteen yhteydestä/sillasta. Seinäjoen ylittävä silta parantaa kevyen liikenteen poikittaisyhteyttä ja liikenneturvallisuutta Hallilan-Törnävän alueella. Se muodostaa tärkeän yhteyden mm. sairaala-alueen työmatkapyöräilyn kannalta.
 • Vastuutaho: Yhdyskuntatekniikka
 • Mittarit: Toteutunut/ ei toteutunut. Erikseen: suunnitelma, toteutus

Tavoite: Pyöräpysäköinti

 • Kustannukset: 0,1 milj. €
 • Toimenpide: Parannetaan pyöräpysäköinnin laatua hankkimalla runkolukittavia telineitä uusiin kohteisiin. Toimenpide: Pohditaan pyöräparkkien sijoittelua paremmin pyöräliikenteen vilkkauden, asiointimukavuuden ja kohteiden saavutettavuuden mukaan. Uusia pyöräpysäköintipaikkoja lisätään vaiheittain kaupunkikeskustan alueuudistusten myötä. Pilotoidaan 1–2 katoksellisella pyöräparkilla.
 • Vastuutaho: Yhdyskuntatekniikka
 • Mittarit: Pyörätelineiden määrän ja sijainnin raportointi vuosittain, siten että kaupunkilaisilla on mahdollisuus päästä tietoon käsiksi. Pyöräparkkien toteutuminen/ ei toteutuminen. Käyttäjiltä kerätty palaute ja käyttöaste.

Tavoite: Kevyenliikenteenväylien viitoitus (reitti + km)

 • Kustannukset: 15 000 €
 • Toimenpide: Kehitetään viitoitusta asteittain koko kaupungin alueella (tarvittaessa kahden valtuustokauden aikana). Kartoitetaan viitoitustarpeet ja toteutetaan viitoitussuunnitelma vaiheittain.
 • Vastuutaho: Yhdyskuntatekniikka ja kohteiden osalta elinvoimatoimiala
 • Mittarit: Toteutunut/ei toteutunut. Erikseen: kartoitus, suunnitelma, käytännön toteutus

Tavoite: Liikenneturvallisuuden lisääminen liikennemerkkien lisäkylteillä erityisen ongelmallisissa kohdissa

 • Kustannukset: 5000 €
 • Toimenpide: Liikennemerkkien lisäkylttien käyttöönotto erityisen ongelmallisissa ja vaarallisissa paikoissa: esimerkiksi kärkikolmioiden alla voidaan käyttää lisäkilpeä 863 ’kaksisuuntainen pyörätie’ (tapauksissa, joissa autoilija on väistämisvelvollinen) tai asettaa tekstikyltti ’pyöräilijä väistää’ sellaisiin ongelmapaikkoihin, joissa pyöräilijä on väistämisvelvollinen.
 • Vastuutaho: Yhdyskuntatekniikka
 • Mittarit: Toteutunut/ei toteutunut. Asennettujen lisäkilpien määrä ja sijainti

Tavoite ja kustannukset: Ohjeistus pyöräteiden suunnitteluun

 • Toimenpide: Pyritään laatimaan Seinäjoelle vakiintuneet käytännöt pyöräteiden teknisten yksityiskohtien suunnittelemiseksi ja rakentamiseksi. Tavoitteena on yhdennäköinen pyöräliikenneympäristö (esim. reunakivien korkeudet).
 • Vastuutaho: Kaupunkisuunnittelu ja yhdyskuntatekniikka
 • Mittarit: Toteutunut/ei toteutunut

Viestintä ja kampanjat

Viestinnällä on tärkeä rooli pyöräilyn edistämisessä. On oleellista kertoa kaupunkilaisille kaikista – suurista ja pienistäkin – edistämistoimenpiteistä. Vuorovaikutusta ja osallistamista tulee kehittää kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa jatkuvasti. Osana pyöräilyviestintää ovat kampanjat, joiden tähtäimenä ovat esimerkiksi terveyden edistäminen, työmatkapyöräilyn lisääminen ja pyöräilyturvallisuus.

Tavoite: Pyöräilypalautteen kerääminen osaksi kaupungin palautekanavaa

 • Toimenpide: Luodaan kaupunkilaisille sähköinen palautekanava pyöräilyolosuhteiden raportointia varten osana yleistä asukas- ja käyttäjäpalautetta keräävää järjestelmää.
 • Vastuutaho: Viestintä, yhdyskuntatekniikka, tietohallinto
 • Mittarit: Toteutunut/ ei toteutunut. Palautteen määrä ja toimenpiteet palautteiden perusteella

Tavoite: Vuoden pyöräilyteko -palkinnon jakaminen vuosittain

 • Toimenpide: Pyydetään kaupunkilaisilta ehdotuksia palkinnonsaajiksi perusteluiden kera. Palkinto voidaan myöntää yksityishenkilölle, porukalle, yhteisölle, järjestölle tai yritykselle. Palkinnon jako vuosittaisen pyöräilytapahtuman tai -seminaarin yhteydessä.
 • Vastuutaho: Elinvoimatoimiala
 • Mittarit: Toteutunut/ ei toteutunut. Jaettu palkinto ja sen saaja vuosittain

Tavoite: Pyöräilyn turvallisuuden ja pyöräilytaitojen lisääminen

 • Toimenpide: Järjestetään yhdessä järjestöjen ja yritysten kanssa ohjattuja pyörälenkkejä eri teemoin (esim. liikennesäännöt, keskustassa ajaminen) ja eri kohderyhmille (esim. ikäihmiset). Toteutus pyöräilytapahtuman/-teemaviikon osana. Tehdään pyöräilyturvallisuutta käsitteleviä videoblogeja/-klippejä.
 • Vastuutaho: Liikennesuunnittelu, liikuntapalvelut, viestintä
 • Mittarit: Toteutuneet lenkit ja osallistujamäärät

Tavoite: Pyöräilyn terveysvaikutuksista tiedottaminen ja pyöräilykampanjat

 • Toimenpide: Järjestetään vuosittain kampanja pyöräilyn terveyshyödyistä. Tuetaan järjestöjä ja kaupunkilaisia tuottamaan pyöräilyyn liittyviä tapahtumia. Kannustetaan ja tuetaan kouluja järjestämään liikennekasvatusta tukevia pyöräilykampanjoita. Kampanjoissa voidaan hyödyntää uutta teknologiaa, esim. pyöräily-applikaatioita ja pelejä.
 • Vastuutaho: Elinvoimatoimiala (terveyden edistäminen, viestintä, markkinointi) ja liikuntapalvelut
 • Mittarit: Toteutuneiden kampanjoiden määrä

Kehittäminen

Pyöräilyyn liittyvien palvelujen kehittäminen lisää pyöräilymukavuutta kaupungissa. Pyörien yhteiskäytöllä voidaan tukea pyöräilyä osana työmatkaketjuja. Muina yhteiskäytön kohderyhminä ovat mm. matkailijat ja ulkomaalaiset opiskelijat. Erilaisin kehittämistoimin voidaan edistää pyöräilyä kuntoiluharrastuksena ja elämysliikuntamuotona.

Tavoite: Pyöräilyväyläverkkoaineiston muodostaminen yleisten alueiden omaisuudenhallinnan tietojärjestelmästä tietojärjestelmästä ja julkaiseminen Karttapalvelussa

 • Toimenpide: Luodaan Locus-paikkatietorekisterijärjestelmän Katu- ja vihersovellukseen syötettyjen tietojen pohjalta pyöräilyväyläverkkoaineistoa. Aineiston pohjalta luotavaa pyöräilykarttaa julkaistaan internetissä ainakin karttatasona kaupungin Karttapalvelussa. Karttapalvelusta on mahdollista itse tulostaa karttoja. Pohditaan myös painettavien tai tulostettavien pyöräilykarttojen tuottamista. Pohditaan mahdollisuuksia kunnossapidon reaaliaikatiedon tuottamiseen ja julkaisemiseen.
 • Vastuutaho: Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut, yhdyskuntatekniikka, tietohallinto
 • Mittarit: Toteutunut/ ei toteutunut. Palvelun toimivuus palautteen perusteella ja käyttöaste

Tavoite: Polkupyörien yhteiskäytön/ kaupunkipyöräjärjestelmän kehittäminen

 • Toimenpide: Kehitetään polkupyörien yhteiskäyttöä ensisijaisesti yrittäjävetoisena.
 • Vastuutaho: Into Seinäjoki Oy ja elinvoimatoimiala
 • Mittarit: Toteutunut/ ei toteutunut. Yritystoiminnan kannattavuus, pyörien käyttöaste

Tavoite: Talvipyöräilyn kehittäminen

 • Toimenpide: Talvipyöräilyn edistämiseksi kehitetään väylien kunnossapitoa. Pyöräilyväylien liukkaudentorjunnassa selvitetään esim. suolaseosten käyttöä sepelin sijaan. Tuodaan esiin talvipyöräilyä hyvänä liikkumismuotona oikein varustein.
 • Vastuutaho: Yhdyskuntatekniikka, liikuntapalvelut, viestintä
 • Mittarit: Uusien toimenpiteiden käyttöönotto, talvipyöräilyn määrä, palaute

Tavoite: Monipuolisen elämyspyöräilyn ja maastopyöräilyn edistäminen

 • Toimenpide: Kehitetään virkistys- ja elämyspyöräilyn reitistöjä ja edellytyksiä sekä pyöräily-yhteyksiä luonto- ja kulttuurikohteisiin. Edistetään maastopyöräilyä harrastus- ja liikuntamuotona reitistöjä kehittämällä ja merkitsemällä. Toteutetaan kyläpyöräilyjä ja muita maaseudun pyöräilytapahtumia.
 • Vastuutaho: Liikuntapalvelut
 • Mittarit: Uudet reitistöt, palaute

Raportointi

Ohjelman tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan mittareita hyväksikäyttäen vähintään kahdesti ohjelmakauden aikana kaupunginhallitukselle. Pyöräilyn edistämistoimenpiteistä ja ohjelman tavoitteiden toteutumisesta tuotetaan informaatiota myös kaupungin nettisivuille ja sosiaalisen median kanaviin. Pyöräilyn edistämisohjelman tavoitteille asetettujen mittareiden lisäksi kaupunki seuraa liikenteen kulkutapaosuustutkimuksia sekä pyöräilyonnettomuuksien määrää.

Kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn toimiala koostaa pyöräilyohjelman valtuustokauden loppuraportin ja päivittää ohjelman seuraavalle valtuustokaudelle osallistaen prosessiin kaupungin työntekijöitä, kaupunkilaisia ja muita sidosryhmiä. Loppuraportit julkaistaan kaupungin nettisivuilla.