+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Kaupunki kehittyy » Kaupunkistrategia 2018-2025

Kaupunkistrategia 2018-2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Seinäjoen kaupunkistrategian 19.2.2018 vuosille 2018-2025.

Kaupungin toimintaympäristön muutos

Kaupungistuminen ja keskittymiskehitys jatkuvat Suomessa. Helsingin metropolialueen ulkopuolella on alle kymmenen kasvavaa kaupunkikeskusta. Kunnan tehtävissä tapahtuu historiallinen muutos, kun sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy perustettaville maakunnille. Kunnan tehtävässä korostuu kumppanuus. Asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten aktiivisuuden merkitys korostuu. Digitalisaatio ja teknologinen kehitys uudistavat palveluita ja liikkumista. Kestävän kehityksen vaatimukset korostuvat. Kansainvälisyys ja monikulttuurisuus vahvistuvat.

Visio: Seinäjoki on tekemisen ja onnistumisen kaupunki.

Seinäjoki on kasvava kaupunkikeskus, jossa on aktiivisia asukkaita, yhteisöjä ja yrityksiä. Seinäjoen kaupunki vahvistaa elinvoimaisuuttaan ja kuuluu kolmen elinvoimaisimman kaupungin joukkoon. Kaupungin tavoitteena on 1,5 prosentin väestönkasvu, joka perustuu syntyvyyden enemmyyteen sekä kansalliseen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen.

Arvot: Tahto, rohkeus ja vastuullisuus.

Tahto on yrittäjäasennetta, halua tehdä ja onnistua. Rohkeus on edelläkävijyyttä, kykyä uudistua ja kasvaa Vastuullisuus on vastuuta kaupungin asukkaista ja yrityksistä, turvallisuudesta, tasa-arvosta ja kestävästä kehityksestä.

Strategiset valinnat

Yrittäjyys
Kaupunkiympäristö
Palvelut
Elämäni Seinäjoki
Hyvän johtamisen Seinäjoki

Yrittäjyys

Olemme Suomen paras paikka yrittää. Meillä on erinomainen yritysilmapiiri ja osaamme yhteistyön. Meillä on sijainti Suomen kasvukäytävällä, vahvat kärkitoimialat, monipuolinen elinkeinorakenne ja runsaasti pk-yrityksiä.

Paras sijainti

Seinäjoen Itäväylän alue on uusi, kansallisesti merkittävä yritys- ja työpaikka-alue. Erinomaisen sijaintinsa ja laajuutensa ansiosta alue vahvistaa Seinäjoen vetovoimaa.

Seinäjoen Itäväylän alue on uusi, kansallisesti merkittävä yritys- ja työpaikka-alue. Erinomaisen sijaintinsa ja laajuutensa ansiosta alue vahvistaa Seinäjoen vetovoimaa.

 • Seinäjoki hyödyntää uuden työpaikka-alueen mahdollisuudet ja varmistaa alueen jatkuvan kehittämisen ja laajentamisen.
 • Kaupunki tarjoaa erilaiseen yritystoimintaan profiloituneita yritysalueita kaupungin eri osissa.

Yrittäjillä on mahdollisuus sijoittua uudistuvaan ja tiiviiseen kaupunkikeskustaan Suomen pääradan varrella.

 • Seinäjoki toimii aktiivisesti asema-alueen rakentumisen käynnistymiseksi ja edistää alueen asemakaavoituksella sen kehittymistä myös merkittävänä työpaikka-alueena.
 • Laadukkaat ja kiinnostavat kulttuuri- ja taidepalvelut toimivat ankkurina ja houkuttimena alueelle rekrytoitaville osaajille.

Seinäjoen vahvat yritystoimialat

Seinäjoki on pohjoismainen ruokakaupunki.

 • Seinäjoki edistää asemaansa ruokakaupunkina vahvistamalla ruokaketjun osaamista ja yritystoimintaa. Suomen vahvinta alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden yrityskeskittymää tukee alan monipuolinen osaaminen ja koulutus, ruokalogistiikan, ruokaketjun kehittämisen ja hallinnon osaaminen sekä kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Tuemme kaupungin ruokakulttuurin vahvistumista. Ruokaviennin kasvu on mahdollisuus Seinäjoelle ja koko Etelä-Pohjanmaalle.

Seinäjoki on tapahtumien suurkaupunki.

 • Seinäjoki vahvistaa matkailun kärkituotteina tapahtuma- ja kokousmatkailua, Alvar Aallon kaupunkia sekä perhematkailua. Seinäjoki haluaa vahvistua ympärivuotisena tapahtumakaupunkina. Kaupunki syventää yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa ja toimii aktiivisesti uusien tapahtumien saamiseksi Seinäjoelle. Kaupunki edistää ratkaisuja, joilla turvataan tapahtumille riittävä majoituskapasiteetti ja toimiva infrastruktuuri. Seinäjoki haluaa tukea Etelä-Pohjanmaan maakunnan kehittymistä kansainvälisesti tunnettuna matkailukohteena.

Seinäjoella on kasvavaa teknologiateollisuutta

 • Seinäjoki varmistaa edellytykset uusille teknologiateollisuuden alan investoinneille erityisesti Roveksen alueella. Seinäjoki tukee teknologiateollisuuden yritysten yhteistyötä sekä alan koulutusta ja kehittämistoimintaa, jolla turvataan työvoiman saatavuus.

Yritystoimintaa ymmärtävä kaupunki

Seinäjoki tukee yrittäjyyttä ja on mukana yritysten kasvussa. Huomioimme yrittäjyyden ja yritystoiminnan kaupungin päätöksenteossa, palveluissa ja hankinnoissa.

 • Seinäjoki haluaa olla yritysten arvostamana Suomen paras kaupunki yrittää. Seinäjoki kehittää jatkuvasti toimintansa yrityslähtöisyyttä ja vahvistaa yhteistyötään yrittäjäjärjestöjen ja yksittäisten yritysten kanssa.
 • Kaupunki on edelläkävijä yrittäjämäisen toimintatavan edistämisessä kaikessa kaupungin toiminnassa.
 • Seinäjoki tunnistaa eri toimialojen kehittämis- ja palvelutarpeet. Luovan alan yrittäjyyden edistämisessä kaupunki on kumppani ja yritystoimintaa tukevien palveluiden tarjoaja.
 • Kaupunki tukee yrittäjyyskasvatusta ja yritteliäisyyttä läpi ihmisen elinkaaren

Yhteistyöverkosto yritysten tukena

Yritysten tukena on kaupungin, kehittäjäyhteisöjen ja kolmannen sektorin tiivis yhteistyöverkosto.

 • Kaupunki on aktiivinen yritystoimintaa tukevissa ja edistävissä verkostoissa. Seinäjoki varmistaa yritysten työvoiman ja osaamisen saatavuuden yhteistyöllä koulutus-, tutkimus- ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa sekä maahanmuuttoa edistämällä. Seinäjoki toteuttaa aktiivista työvoimapolitiikkaa ja ehkäisee syrjäytymistä työmarkkinoilta. Seinäjoki kannustaa yhteisöjä ja järjestöjä yritysyhteistyöhön sekä yrittäjämäiseen ja tavoitteelliseen toimintaan.


Kaupunkiympäristö

Olemme uudistuva ja luova kaupunki. Vastaamme asukkaiden ja yritysten odotuksiin paremmasta kaupunkiympäristöstä. Meillä on elävä maaseutu. Kehitämme liikkumisen palveluita ja rakennamme kestävän kehityksen Seinäjokea.

Ydinkeskusta

Keskustorin, Aalto-keskuksen ja aseman alueelle kehittyy Seinäjoen ja Etelä-Pohjanmaan oma kaupunkikeskusta.

 • Seinäjoen asema-alueen rakentaminen on Seinäjoen keskustakehittämisen seuraava, kaupunkikeskustaa uudistava ja sen kansallista merkitystä vahvistava vaihe. Strategiakauden aikana alueen rakentaminen alkaa aseman kaupunkikeskustan puoleiselta osalta. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan myös aseman ja Pohjan kaupunginosan yhdistävä kevyen liikenteen alikulku.
 • Ydinkeskustan kehittämistä jatketaan laaditun yleissuunnitelman mukaisesti. Ydinkeskustan kehittämisessä lähtökohtana on keskustaympäristön laatu ja viihtyvyys, jossa huomioidaan myös vehreys ja puistot. Myös esteettiset arvot ja esteettömyys korostuvat kaupunkikeskustan kehittämisessä. Seinäjoki toteuttaa taideohjelman, jota pilotoidaan asemanseudulla.
 • Lakeudenpuiston alueen käyttötarkoituksesta tehdään päätös.

Uudistuva kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö tarjoaa kohtaamisia, oppimisen, liikunnan ja elämysten ympäristöjä sekä uusia asuinalueita.

 • Seinäjoen jokivarren käyttöä aktivoidaan. Törnävältä Itikanmäelle ulottuvalle jokivarren osuudelle muodostetaan ulkoilun ja erilaisten aktiviteettien alue. Törnävän tapahtuma- ja puistoalueen kehittämistä jatketaan.
 • Uimahallin laajennus sisällytetään kaupungin investointiohjelmaan. Samassa yhteydessä arvioidaan maauimalan ja saunamaailman toteuttamismahdollisuuksia. Jouppilanvuoren urheilu- ja liikunta-alueella arvioidaan mahdollisuudet pikaluisteluareenan toteuttamiselle.
 • Seinäjoki toimii aktiivisesti eri asuinalueiden elinvoimaisuuden ja asuntomarkkinoiden toimivuuden turvaamiseksi mm. toteuttamalla kaupunkiympäristöä parantavia toimenpiteitä, edistämällä puurakentamista sekä ylläpitämällä jo rakennettua ympäristöä viihtyisänä ja turvallisena. Kaupungin eri alueita profiloidaan myös taiteen ja kulttuurin avulla.
 • Kaupungin yritysalueiden kehittyminen ja yritystonttien saatavuus varmistetaan aktiivisella maanhankinnalla ja kaavoituksella. Edellytykset kaupungin elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja työllisyyttä vahvistaville yritysinvestoinneille pidetään kunnossa.

Elämää kaupungissa ja maalla

Seinäjoki on myös elinvoimaisia kyliä, kaupunginosia ja kaupunginosakeskuksia.

 • Nurmon keskustaa kehitetään yleiskaavan mukaisesti väestömäärältään kasvavana alueena ja osaksi laajenevaa Seinäjoen kaupunkirakennetta.
 • Peräseinäjoen ja Ylistaron keskusten elinvoimaisuutta tuetaan mm. kaupungin vuosittaisilla kaupunkiympäristöä parantavilla toimenpiteillä sekä tukemalla alueen asukkaiden ja yritysten aktiivisuutta. Kaupungin tavoitteena on edistää kaupunginosakeskusten ja Seinäjoen kaupunkialueen yhdistäviä kevyen liikenteen verkostoja.
 • Seinäjoen kylät ja maaseutualueet ovat elinvoimaisia ydinmaaseudun alueita. Niiden elinvoimaa tukee voimakas alkutuotanto ja muu yrittäjyys sekä kylien asukkaiden ja yhteisöjen aktiivisuus.
 • Maaseutualueiden elinvoimaa tuetaan myös niiden kulttuuriset vahvuudet huomioimalla.

Kestäviä liikkumisen ratkaisuja

Rakennamme kestäviä liikkumisen ratkaisuja. Vahvistamme pääradan ja valtateiden 18 ja 19 yhteyksiä ja liikenteen sujuvuutta. Edistämme jalankulkua ja pyöräilyä. Haemme innovatiivisia ratkaisuja liikennepalveluihin.

 • Seinäjoki edistää Seinäjoen ja Tampereen välisen päärataosuuden kaksoisraiteen suunnittelua ja vaiheittaista rakentamisen käynnistämistä. Tieliikenneinvestointien keskeinen tavoite on Seinäjoki—Lapua-välin nelikaistaosuuksien toteuttaminen ensivaiheessa Kivisaari—Atria-välille.
 • Seinäjoki edistää kevyttä liikennettä toteuttamalla asema—Pohja-alikulun, Kampusalueen toisen kevyen liikenteen sillan, Björkenheimin liikennejärjestelyt sekä laajentamalla jokirantareitistöä. Seinäjoki laatii pyöräilyn edistämisohjelman.
 • Joukkoliikennettä edistetään tukemalla eri liikennevälineitä yhdistäviä palveluratkaisuja. Paikallisliikenteen toimivuutta parannetaan sen käytön edistämiseksi.
 • Kaupungin kevyenliikenteen viitoituksia ja matkailu- ja vierailukohteiden sekä kaupallisten alueiden viitoituksia parannetaan ja kehitetään. Historiallisiin ja muihin erityisiin arvorakennuksiin kiinnitetään rakennuksen historiasta ja merkityksestä kertova taulu.

Kestävän kehityksen kaupunki

Turvaamme yhdyskuntarakenteen kestävän kehityksen. Toteutamme laadukkaan asuinympäristön ja otamme vastuun energiatehokkaista ja kestävistä ratkaisuista.

 • Asumisen ja ympäristön laatua luovat turvallinen, esteetön, koko elinkaaren huomioiva sekä viihtyisä ja paikan identiteettiä sekä yhteisöllisyyttä tukeva suunnittelu ja toteutus. Käytännön toteutusta ohjaa asuntopoliittinen ohjelma.
 • Kaupungin maapolitiikka on johdonmukaista, tasapuolista ja avointa. Päätöksillään kaupunki ratkaisee yhdyskuntarakenteen kehittymisen suunnan, laadun ja kustannukset. Maapolitiikan toteuttamista ohjaa maapoliittinen ohjelma.
 • Seinäjoki toteuttaa hyväksymäänsä energiatehokkuussopimusta. Kaupungin ohjeellinen energiansäästön kokonaistavoite kaudelle 2017—2025 on 6015 MWh, mikä vastaa 7,5 %:n energiansäästöä vuoden 2015 energiankulutuksesta (lämmön, sähkön ja polttoaineiden yhteenlasketusta kulutuksesta).


Palvelut

Hyvät palvelumme ovat vetovoimatekijä. Elämisen laadun parantaminen sekä lasten, nuorten ja
perheiden hyvinvointi ovat valintojamme.

Sujuvat palvelut

Palvelut tukevat sujuvaa ja turvallista arkea asukkaiden ja yritysten kaikissa elämän ja toiminnan vaiheissa. Löydämme innovatiivisia ratkaisuja palveluiden uudistamiseksi.

 • Seinäjoki kehittää palveluidensa laatua ja vaikuttavuutta. Palveluja ja parannetaan ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja palvelumuotoilun ratkaisuja.
 • Digitalisaatiota hyödynnetään ajasta ja paikasta riippumattomien palveluiden kehittämiseksi. Digitalisaatiota edistetään kaupungin kaikissa toiminnoissa vuorovaikutteisesti asukkaiden kanssa. Kaupunki vaikuttaa omilla toimillaan siihen, että kaupunkilaisilla on tasa-arvoiset mahdollisuudet digitalisaation hyödyntämiseen.
 • Kaupunki huolehtii maassa- ja maahanmuuttajaväestön kotiutumisesta sitä tukevilla palveluilla.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi

Laadukas varhaiskasvatus ja opetus, liikunta- ja kulttuuripalvelut, moniammatillinen yhteistyö ja vuorovaikutus perheiden kanssa tukevat asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kaupunki varmistaa hyvinvointi- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden kaikille kaupunkilaisille.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Seinäjoen vahvuus ja menestystekijä.

Seinäjoki on lapsiystävällinen kaupunki. Lasten, nuorten ja perheiden tueksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaupunki

 • antaa harrastustakuun kaikille lapsille. Kaupungin varhaiskasvatus-, opetus-, nuoriso-, kulttuuri-, kirjasto- ja liikuntapalvelut sekä kansalaisopisto huolehtivat yhteistyössä siitä, että kaikille lapsille tarjotaan mahdollisuus mielekkääseen harrastukseen.
 • toteuttaa Kaikki lukemaan -ohjelman. Sujuva lukutaito on opiskelussa ja elämässä menestymisen perusedellytys.
 • käynnistää moniammatillisen perhekeskusmallin. Perhekeskukset tarjoavat ehkäisevää ja varhaista tukea. Perhekeskuksissa yhdistyvät kaupungin ja maakunnan palvelut.
 • kokoaa nuorten ohjauksesta vastaavat tahot perustettavaan Ohjaamoon.
 • suuntaa liikuntapaikkarakentamista lasten liikkumista ja yleisemmin terveyttä edistävän liikunnan olosuhteiden parantamiseen.

Kaupunki varmistaa kokonaisvaltaisten hyvinvointipalveluiden saatavuuden kaikille kaupunkilaisille laatimalla hyvinvointi- ja kulttuurisuunnitelman, tekemällä tavoitteellista
yhteistyötä järjestöjen kanssa sekä edistämällä paikallista kulttuuri-identiteettiä.

Seinäjoki haluaa kehittyä opiskelukaupunkina järjestämällä täällä opiskeleville nuorille vapaa-ajantoiminnan mahdollisuuksia, huolehtimalla laadukkaasta opiskelija-asumisesta
sekä tekemällä jatkuvaa yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Healthy Kids of Seinäjoki -toimintamalli sisältää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulman, jonka kohderyhmänä ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet. Mallin kehittämisessä ovat mukana päättäjät, eri alojen ammattilaiset sekä koulutuksen, tutkimuksen,
kolmannen sektorin ja yritysten edustajat. Healthy Kids of Seinäjoki kattaa myös vanhemmuuden ja yhteisöllisyyden edistämisen sekä syrjäytymisen ja kiusaamisen ehkäisemisen. Tavoitteena on myös kehittää kaupunkia elinympäristönä, joka tukee lasten ja perheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Healthy Kids of Seinäjokea kehitetään kansainvälisesti tunnettuna toimintamallina. Seinäjoki tekee yhteistyötä toimintamallin hyödyntämiseksi yritysten tuotekehityksessä
ja koulutusviennissä.

Investoinnit kulttuuriin ja hyvinvointiin

Vanhan keskussairaalan alueelle toteutetaan kansalaiskampus, josta muodostetaan koulutuksen, hyvinvoinnin ja palveluiden keskus. Kansalaisopisto kansalaiskampuksen
keskeisenä toimijana tarjoaa kohtaamisen tiloja ja yhteisöllisen oppimisen mahdollisuuksia kaikille kaupunkilaisille. Osallisuutta ja kynnyksetöntä kohtaamista palvelee ns. yhteisen keittiön malli. Myös nuorten ohjaamopalvelut ovat osa kansalaiskampusta.

Seinäjoen kaupunkikeskustaan toteutetaan "Kulttuuritähti". Tähden sakarat ovat Rytmikorjaamo, Taidekeskus Kalevan navetta, Museokeskus Tiklas, kansalaisopiston ja orkesterin Vanha lääninsairaala sekä kirjaston ja teatterin Aaltokeskus. Kulttuuritähti ja toimintansa jo aloittanut Taide Seinäjoki -verkosto sulautuvat yhteen muodostaen vahvan Seinäjoen kulttuurielämää promotoivan ja kehittävän verkoston.

Yhteistyöllä paremmat palvelut

Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan maakunta sekä yritykset ja yhteisöt tuottavat kaupunkilaisten tarvitsemat laadukkaat palvelut. Seinäjoen kaupunki hakee aktiivisesti
yhteistyötä yli maakuntarajojen.

Seinäjoen kaupunki on aktiivinen yhteistyökumppani eri palvelujärjestäjien ja tuottajien kanssa, edistää yritys- ja yhteisöperustaista palvelutuotantoa Seinäjoella, arvioi ja valvoo asukkaiden etua kaupungin asukkaiden laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Seinäjoki on avoin yhteistyölle, jossa kaupungin tuottamia palveluita hyödynnetään yli kuntarajojen.

Ammatillinen koulutus ja korkea-asteen koulutus ja tutkimus

Seinäjoki on vahvistuva korkeakoulukaupunki.

 • Monialainen Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja verkostomainen Seinäjoen yliopistokeskus vastaavat alueellisiin ja kansallisiin koulutus- ja tutkimustarpeisiin. Kumpikin organisaatio toimii vahvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vakiintuneiden yhteistyömuotojen lisäksi tehdään uusia avauksia, jotka uudistavat, monipuolistavat ja laajentavat korkeakoulutoimintaa Seinäjoella. Yhteistyöllä lisätään korkeakoulujen ja alueen kilpailukykyä ja vetovoimaa.

Ammatillista koulutusta työelämän tarpeisiin

 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu vastaa alueen ammatillisesta koulutuksesta. Koulutuksen järjestämisessä huomioidaan ensisijaisesti alueen elinkeinoelämän ja julkisen sektorin työvoimatarpeet. Niin nuorille kuin aikuisille järjestetään koulutusta, joka suunnitellaan yksilöllisesti. Opiskelijoille räätälöidään joustavat oppimispolut urapolun ensimmäisistä askelista pitkälle tulevaisuuteen.


Elämäni Seinäjoki

Seinäjoki on avoin ja helposti lähestyttävä kaupunki, jolla on vahva identiteetti. Olemme Suomen paras kaupunki asukkaille ja yhteisöille.

Meidän kylä ja kaupunginosa

Kylillä ja kaupunginosilla on identiteetti, omat tärkeät paikkansa, rakennukset ja liikunta- ja kulttuuriympäristö. Kylissä on paikka yhdessäololle. Kylissä ja kaupunginosissa on aktiivisia ja osallistuvia asukkaita.

 • Eri puolille kaupunkia toteutetaan suunnitelmallisesti monitoimitaloja, joihin keskitetään palvelut ja mahdollisuus harrastustoimintaan sekä lähiliikuntapaikat.
 • Kylillä ja kaupunginosilla on omat tavoitesuunnitelmansa, joiden toteuttamista kaupunki tukee mm. osoittamalla rahoitusosuuksia kylien ja kaupunginosien yhteisö-investointeihin sekä kaupungin vuosittaisessa talousarviossa osoitettavalla rahoituksella ja toimilla.
 • Kylien ja kaupunginosien asukkaille ja yhteisöille rakennetaan yhteistyöverkosto, jonka kautta hyvistä toimintamalleista jaetaan tietoja, kehitetään hankkeita, haetaan rahoitusta ja kannustetaan kansalaisaktivismiin.
 • Toimintojen talon toimintamallin soveltamista muualle kaupunkialueelle edistetään.

Yhteinen kaupunki

Seinäjoki on turvallinen, yhteisöllinen, avoin ja suvaitsevainen. Se on hauska ja yllättävä. Asukkaiden mielipiteillä on merkitystä.

 • Seinäjoelle luodaan osallisuus- ja vuorovaikutusmalli, jonka periaatteet ohjaavat osallisuuden rakentamista. Osallisuusmallin valmistelu tehdään yhdessä asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.
 • Seinäjoki ottaa käyttöön uusia mobiilipalveluja ja digitaalisia kanavia asukkaiden kanssa tapahtuvaan vuorovaikutteiseen viestintään.
 • Seinäjoki on avoin kokeilukulttuurille ja uusille tavoille kehittää kaupunkiympäristöä ja palveluita.
 • Seinäjoki mahdollistaa uusien ja erilaisten talkootyö- mallien kokeiluja ja on aktiivinen yhteistyökumppani niiden kehittämisessä. Kökkätyö tapahtumissa ja paremman kaupunkiympäristön kehittämisessä ovat osa Seinäjokea.
 • Seinäjoella pilotoidaan osallistuvaa budjetointia. Asukkaat otetaan mukaan suunnittelemaan ja päättämään miten valtuuston osoittama määräraha käytetään.
 • Hyvinvointikertomusta kehitetään kattavana arvioinnin välineenä.

Kaikkien Seinäjoki

Seinäjoki on kulttuurin, tapahtumien, liikunnan, kaupan ja yrittäjyyden kaupunki.

 • Peruskorjattu Aalto-keskus haetaan Unescon maailmanperintökohteeksi ja Aalto-keskuksen markkinointia tehostaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti.
 • Uusi "Kulttuuritähti" luo uutta vetovoimaa kaupunkiin ja vahvistaa Seinäjoen asemaa kulttuurin, taiteen, teatterin, rytmimusiikin ja upeiden kirjastojen kaupunkina.
 • Uudet kaupalliset keskukset sekä kehittyvä kaupunkikeskusta vahvistavat Seinäjoen vetovoimaa yhtenä Suomen suurimmista kaupallisista keskuksista.
 • Kaupungin vetovoimaisimmat liikuntakeskukset ovat Jouppilanvuoren alue, Urheilupuisto ja Uimahalli-urheilutalo sekä Seinäjoki Areena, jotka tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia liikuntaan, elämyksiin ja hyvinvointiin.
 • Kalajärvi on yksi Seinäjoen suurimmista matkakohteista. Se vahvistuu leirintäalueena ja monipuolisena tapahtumakohteena.


Hyvän johtamisen Seinäjoki

Seinäjoki on henkilöstöstään ylpeä ja uudistuva kaupunki.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Kaupunki tukee henkilöstön jaksamista ja osaamisen vahvistamista. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuden työuralla etenemiseen. Kaupungin henkilöstöpolitiikka on johdonmukaista,
avointa, osallistavaa ja vuorovaikutteista.

Kaupunki tukee henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jatkamista aina vanhuuseläkeikään saakka. Kaupunki säilyttää asemansa Suomen parhaana kuntatyönantajana työkyvyttömyyden kustannusten vertailussa, mm. sairauspoissaolojen aiheuttamien kustannusten ja työkyvyttömyyseläkkeistä aiheutuvien varhaiseläkemenoperusteisten maksujen vertailussa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää aktiivista otetta varhaisen tuen, tehostetun tuen ja mukautetun työn toimintamalleissa.

Kaupunki huomioi perheen ja työelämän yhteensovittamisen joustavilla työaikaratkaisuilla.

Hyvän johtamisen kaupunki

Kaupunkikonsernin johtaminen on rohkeaa, avointa ja kannustavaa. Johtaminen tukee kaupungin uudistumista. Johtamisella mahdollistetaan tiimimäinen toimintatapa ja jokaisen oman työn kehittäminen. Huomiota kiinnitetään myös kaupungin sisäisten, eri toimialoja yhdistävien prosessien kehittämiseen. Johtamiskoulutukseen panostetaan toteuttamalla mm. esimiehille tarkoitettu koulutusohjelma. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijajohdon yhteistyö on
Seinäjoen kasvun ja uudistumisen voimavara.

Talous

Kaupungin tavoitteena on talouden tasapaino, joka saavutetaan tulopohjaa vahvistamalla, toimintamenojen kasvua hallitsemalla, palvelujen tuottavuutta parantamalla ja investointitaso tulorahoituksen mukaiseksi mitoittamalla

Talouden tasapainon kehitystä seurataan seuraavilla mittareilla:

 • Vuosikate nettoinvestointien tasolle, vuosikatteen ollessa vähintään 30 miljoonaa euroa
 • Lainamäärän kasvun pysäyttäminen ja kaupungin lainamäärän jääminen alle 4000 euroa/asukas ja kaupunkikonsernin osalta alle 8000 euroa/asukas
 • Veroasteen, toimintakatteen ja palvelujen tuottamiskustannusten vertailu verrokkikaupunkeihin ja suhteellisen aseman parantaminen vertailussa
 • Kaupungin taseen hallinta ja erityisesti kaupungin omistamien tilojen käyttöaste

Elinvoimajohtaja Erkki Välimäki

erkki.valimakiseinajoki.fi

p. 06 416 6280, 040 774 8331