+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2020 » Tammikuu » Kaupunginhallituksen 13.1.2020 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 13.1.2020 kokouksen päätökset

13.1.2020, klo 19:43

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

1 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

2 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

3 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymän pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

4 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 16.12.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi Raimo Ristilä.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalle valittiin Markku Lehtola.

Esteelliset:Heikki Vierula Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalojen hallituksen jäsenenä; Esa Nuottivaara Into Seinäjoki Oy.n hallituksen puheenjohtajana, Aki Ylinen, Anne Flinkkilä , Kati Särmö ja Jorma Rasinmäki hallituksen jäseninä ja Kati Ojaniemi, Maarit Mikkanen ja Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä, Juha Takamaa Seipark Oy.n hallituksen jäsnenä ja Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen varajäsenenä, Raija Ranta yhteisöjääviyden perusteella ( kv. 121 §) Jari Jokinen Lakeuden Etappi Oy:n hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

5 § Valtuustoaloite / Kivisaarentien ja Näätätien risteyksen turvattomuus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

6 § Valtuustoaloite / Seinäjoen kaupungin kaiken rakentamisen tulee olla vastuullista
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § Valtuustoaloite / Kaupungin (SeiPark Oy) hallinnoimilla ydinkeskustan pysäköintipaikoilla järjestetään 1.5.-31.12.2020 kokeilu tunnin ilmaisesta pysäköinnistä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 § Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen vuosiloma-ajankohtien vahvistaminen
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäelle vuoden 2020 vuosilomasta pidettäväksi 1.– 13.6.2020 10 päivää ja 22.6.– 4.7.2020 10 päivää. Myöhemmin pidettäväksi jää 17 päivää vuoden 2020 vuosilomasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Jorma Rasinmäki asianosaisena; ei läsnä.

9 § Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 4/2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus käy keskustelun kvartaalikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

10 § Tonttien hinnoittelu ja myynti, Kasperi AP -tontti 8-29-6 ja Alakylä A-1 -tontti 9-97-4
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että
- Kasperin AP-tontin 743-8-29-6 yksikköhinnaksi vahvistetaan 260 € / k-m² ja myyntihinnaksi 187 600 € ja että
- Alakylän A-1 -tontin 743-9-97-4 yksikköhinnaksi vahvistetaan 260 € / k-m² ja myyntihinnaksi 354 640 €.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että tontit asetetaan yleiseen hakuun ja rakentajat valitaan L-1 -suunnitelmien perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

11 § Purkulupahakemus / Kiinteistö Oy Seinäjoen Maakuntatalo / Kalevankatu 14 / Lausuntopyyntö rakennussuojeluasiassa / kaupungin lausunto / päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

12 § Purkulupahakemus / Vuoritie 6, 60100 Seinäjoki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin purkulupahakemuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

13 § Osallistuminen Atria Oyj:n seminaariin
Hallintojohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy em. seminaarimatkan ajalla 11.– 13.3.2020 virkamatkaksi kaupungin edustajien osalta. Heidän osaltaan myös matka-, majoitus ja muista seminaarikustannuksista vastaa Seinäjoen kaupunki.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset :Kimmo Heinonen, Esa Nuottivaara; Kati Särmö, Aki Ylinen ja Jorma Rasinmäki asianosaisina; eivät läsnä.

14 § Vuokrasopimuksen jatkaminen / Simunan päiväkoti
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevat Herkoolin Kartanot Oy:n kanssa allekirjoitetut Simunan päiväkodin vuokrasopimuksen ja sopimuksen talonmies- ja huoltopalveluista sekä ulkoalueiden hoidosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

15 § Poikkeamislupahakemus: Nurmo, 743-404-3-317/ asuinrakennuksen purkaminen ja uuden asuinrakennuksen sekä talousrakennuksen rakentaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituilla perusteluilla tilalle 743-404-3-317 poikkeamisluvan poiketa MRL:n 72 § 1 mom kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jonka perusteella rakennusluvan voisi myöntää rakennuksen purkamiselle ja uuden rakennuksen rakentamiselle.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, joten MRL 172 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

16 § Vahinkorahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi, että vahinkorahaston korjattu pääoma on 1.1.2019 ollut 254 123, 47 euroa. Todetaan, että koron suuruus 1 % vuodelle 2019 on vahvistettu 25.11.2019 §:ssä 388 ja päätös on siltä osin yhä voimassa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

17 § Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön pääoman kartuttaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki luovuttaa/lahjoittaa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euroa vuonna 2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 § Kaupunginjohtajan viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää julistaa haettavaksi kaupunginjohtajan viran 1.9.2020 alkaen. Virka täytetään seitsemän (7) vuoden määräajaksi. Kaupunginjohtajaksi valittavalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi tiedekorkeakoulututkinto ja että hän on käytännössä hyvin perehtynyt kunnallishallintoon.

Lisäksi viranhakuilmoitus laaditaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajiston määrittelemillä valmistelutekstistä ilmenevillä kriteereillä. Julkisen haun lisäksi voidaan käyttää myös suorahakua. Viranhakuilmoitus julkaistaan printtimedian lisäksi verkkosivuilla. Lisäksi rekrytoinnissa voidaan käyttää muita kanavia osana kaupungin markkinointia. Kaupunginjohtajan rekrytoinnissa voidaan käyttää asiantuntijakonsulttia ja tarvittaessa henkilöarviointia.

Valintaa valmistelemaan valitaan ohjausryhmä, johon nimetään valtuuston ja kaupunginhallituksen puheenjohtajisto. Ohjausryhmä toimii myös haastatteluryhmänä. Ohjausryhmä valitsee itselleen puheenjohtajan ja sihteerin. Ohjausryhmä tiedottaa valintaprosessista valtuustoryhmien puheenjohtajia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja