+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Joulukuu » Valtuuston 16.12.2019 kokouksen päätökset

Valtuuston 16.12.2019 kokouksen päätökset

16.12.2019, klo 19:53

Yhteenveto kaupunginvaltuuston 16.12.2019 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

113 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 11.12.2019 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 11.12.2019.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §) suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


114 § Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 19. päivänä joulukuuta 2019 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 20. päivänä joulukuuta 2019 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Henna Rantasaari ja Raimo Ristilä


115 § Vuoden 2019 talousarvion määrärahojen muutokset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut vuoden 2019 talousarvion määrärahojen muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

116 § Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalojen hallituksen esitys uuden päiväkodin rakentamiseksi / kaupungin omavelkainen takaus

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen seuraavalle Kuntarahoituksen Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutaloille myöntämälle lainalle;
Lainan määrä 9 000 000 euroa
Laina-aika 15 vuotta
Lainan korko 10 vuoden koronvaihtosopimuskorko lisättynä 0,420
prosenttiyksikön marginaalilla. Korko aina vähintään korkomarginaalin suuruinen eli viitekoron arvon alittaessa 0,00 prosentin määrän, on luoton viitekoron arvo 0,00 %. Myöskään luoton viitekoron ja marginaalin summa ei voi olla koskaan alle 0,00 %. Korkoindikaatio 20.11.2019 negatiivinen, jolloin korko on vähintään marginaalin suuruinen eli 0,420 %.
10 vuoden kiinteän korkojakson jälkeen sovitaan uusi marginaali tai maksetaan laina pois.

Takauksen vastavakuus Vuokraoikeuteen (määräalat 743-15-144-1, 743-401-4-470, 743-401-4-4) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetty panttikirja määrältään 9 000 000 euroa (laitoskiinnitys). Etuoikeus ensimmäisellä sijalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Heikki Vierula Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot Oy:n hallituksen jäsenenä, ei läsnä.

117 § Roveksen T-tonttien hinnoittelu korttelit 42-54
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että Roveksen teollisuusalueiden kortteleiden 42–54 hin- noittelu vahvistetaan siten, että kokoojaväyliin rajoittuvien tonttien yksikköhinta lasketaan pinta-alaluokittain 8000 m² välein yksikköhintojen ollessa 18 €/m²,14 €/ m²,10 €/m² ja 5 €/m² ja -sivukatuun rajoittuvien tonttien yksikköhinta lasketaan pin- ta-alaluokittain 8000 m² välein yksikköhintojen ollessa 14 €/m², 10 €/m², 8 €/m² ja 5
€/m² ja että korttelin 44 LTA- tontit hinnoitellaan 5 € / m² ja että hinnoittelua sovelletaan seuraavasti:

- yrityksen ostaessa useampia oheisesta liitteestä ilmenevän ohjeellisen tonttijaon mukaisia vierekkäisiä tontteja, joista muodostetaan yksi rekisteritontti, hinnoittelun lähtölukuna käytetään saman sijaintiluokan tonttien yhteenlaskettua pinta-alaa ja

- yrityksen ostaessa jo omistamansa rekisteritontin vierestä lisäaluetta, hinnoittelun lähtölukuna käytetään vain uutta lisäpinta-alaa eli jo omistetun rekisteritontin pinta-ala ei vaikuta hinnoitteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

118 § Kivennevan kaupunginosan (16) korttelialueen T-11 hinnoittelu

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että
- Kivennevan kaupunginosan (16) korttelin 1 T-11 -korttelialue hinnoitellaan si- ten, että yksikköhinta on 18 €/m² tonttikoon ollessa enintään 8000 m² ja
14 €/m² 8000 m² ylittävän pinta-alan osalta ja

- tontin luovutusmuoto on ensisijaisesti vuokraus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

119 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2019 / toteuttaminen ja kehittämispalveluista maksettava korvaus / talousarviomuutos

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 266 665 euroa (+alv) korvauksena vuoden 2019 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisista elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.

Lisäksi valtuusto hyväksyy, että vuoden 2019 talousarviota muutettavaksi siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus kustannuspaikka 4460 Muut yhteistoimintaosuudet määräraha korotetaan 1 266 665 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.

120 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän tavoite- ja palvelusopimuksen vuodelle 2020.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Leena Perämäki Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.

121 § Matti Visanninkujan ajorampin purkaminen ja K.Oy Keskuskatu 10:n mahdollisen uudisrakennushankkeen maanalaisen pysäköinnin mahdollistaminen sekä SVOP-sijoitus Seipark Oy:öön K.Oy Kalevankadun pysäköinnin osakekannan ostamista varten/ vuoden 2020 talousarv

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto muuttaa vuoden 2020 talousarvioita Seipark Oy:n valmistelutekstistä il- menevistä syistä tehtävää SVOP- sijoitusta varten seuraavasti:

+ 428 000 euroa1302 kaupunginhallitus sijoitukset tili 1201 tytäryhtiöosakkeet ja osuudet.

Mikäli kohdassa 3 mainittu Vaasan talon uudisrakennus toteutuu kaupungin Seipark Oy:n tehtävästä SVOP-sijoituksesta vähennetään 300 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Juha Takamaa Seipark Oy:n hallituksen jäsenenä ja Raija Ranta yhteisöjääviyden perusteella; eivät läsnä.

122 § Asemakaava, Rahkola (57.) kaupunginosan kortteli 1 sekä siihen liittyvä katu- ja erityisalue /asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Rahkolan, 57. kaupunginosan korttelia 1 ja siihen liittyviä erityis- ja katualueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Jari Jokinen Lakeuden Etappi On:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkilöstöjohtaja- sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

123 § Asemakaavan laajennus, Roveksen, 55. kaupunginosan korttelit 55 ja 56 sekä niihin liittyvät katu- ja viheralueet / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää hyväksyä Roveksen, 55. kaupunginosan kortteleita 55 ja 56 sekä niihin liittyviä katu- ja viheralueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

124 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

125 § Pääkirjanpitäjän ja kahden laskentasihteerin toimen perustaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto perustaa konsernipalvelujen toimialalle talouspalvelujen tulosalueelle taloushallinto-tulosyksikköön pääkirjanpitäjän toimen (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä ottaa pääkirjanpitäjän toimeen suostumuksel- laan Päivi Vainionpään 1.1.2020 lukien sekä perustaa 2 laskentasihteerin tointa (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai am- matillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä ottaa laskentasihtee- rin toimeen suostumuksellaan Riitta Ala-Huumon 1.1.2020 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

126 § Seinäjoen kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että Seinäjoen kaupunki liittyy kaupungin strategiaan ja Seinä- joen Energia Oy:n strategiaan perustuen Hinku (kohti hiilineutraalia kuntaa) verkostoon ja tavoittelee hiilineutraalia kuntaa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaupunki sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa osalta kasvihuonekaasu- päästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja