+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Marraskuu » Kaupunginhallituksen 18.11.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 18.11.2019 kokouksen päätökset

18.11.2019, klo 18:22

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

362 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

363 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymän pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

364 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 11.11.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä
ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:

Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä sekä Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsenenä ja Reima Kuisla koska Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n toiminnanjohtaja on hänen hallintolaissa tarkoitettu läheinen; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.

365 § Talouden toteutuma 1.1. – 30.9.2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi kaupungin talouskehityksen ajalta 1–9 /2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

366 § Konserniraportointi 1.1. – 30.9.2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden raportit tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

367 § Museotoimenjohtajan sijaisuus 1.1. – 31.12.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus määrää museoamanuenssi Johanna Junnon toimimaan suostumuksensa mukaisesti museotoimenjohtajan sijaisena 1.1.- 31.12.2020 välisen ajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

368 § Kirjastotoimenjohtajan sijaisuus 1.1. – 31.12.2020
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus määrää apulaisjohtaja Kirsti Länsikallion toimimaan suostumuksensa mukaisesti kirjastotoimenjohtajan sijaisena 1.1.- 31.12.2020 välisen ajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

369 § Paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukunnan kokoonpanon täydentäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus muuttaa paikallis- ja palveluliikenteen neuvottelukunnan kokoonpanoa seuraavasti:
Kari Havusen tilalle valitaan Keijo Kaistila ja jäseneksi valitaan myös Anu Koivulahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

370 § Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2018–2021
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää, että päivitetyt osiot päivystys, kiirevastaanotto ja päivystysapu 116 117, ikäihmisten kehittyvät palvelut ja perusterveydenhuollon brändäys
voidaan hyväksyä ja esittää sairaanhoitopiirille, että kaupunki kannattaa järjestämissuunnitelman päivitettyjen osioiden hyväksymistä.

Lisäksi Seinäjoen kaupunki edellyttää, että kaupungin aikaisemmissa lausunnoissa esitetyt asiat otetaan huomioon järjestämissuunnitelmaa päivitettäessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

371 § Vakuutusten hoitaminen, vakuutusmeklari
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki jatkaa Rewenda Oy:n kanssa vakuutusmeklarisopimusta vuoden 2020 loppuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

372 § Seinäjoen kaupungin liittyminen Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkostoon
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoen kaupunki liittyy kaupungin strategiaan ja Seinäjoen Energia Oy:n strategiaan perustuen Hinku (kohti hiilineutraalia kuntaa) verkostoon ja tavoittelee hiilineutraalia kuntaa vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi kaupunki sitoutuu tavoittelemaan koko alueensa osalta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

373 § AO-tontin 743-20-123-9 varaaminen myytäväksi/vuokrattavaksi Rakennus Parhia Oy:lle
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Rakennus Parhia Oy:lle voidaan varata myytäväksi / vuokrattavaksi Pajuluoman AO-1 tontti 743-20-123-9 muutoin normaalein luovutusehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

374 § Toimenpiteet EU:n tietosuoja-asetuksen johdosta / TAISTO18 / TAISTO19
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy kaupungin osallistumisen TAISTO 19 -harjoitukseen ja oikeuttaa tietosuojatyöryhmän päättämään sen käytännön toteuttamiseen liittyvistä
asioista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

375 § Seinäjoen kaupungin haku työllisyyden kuntakokeiluun yhteistyössä Ilmajoen kunnan kanssa / työllisyyskokeilua koskevat tiedot
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki hakee yhdessä Ilmajoen kunnan kanssa työllisyyden kuntakokeiluun.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää todeta, että että saatavilla olevilla tiedoilla ei voida saada yksityiskohtaista käsitystä työllisyyskokeilua säätelevän erillislainsäädännön
sisällöstä tai valtiolta kunnan työnjohtoon siirtyvästä henkilöstöresurssista.

Koska kyse on kunnan lakisääteisten tehtävien kasvattamisesta ja asian sekä periaatteellinen että käytännöllinen merkitys on suuri, asiassa on edellytettävä riittävien vaikutusmahdollisuuksien turvaamista kokeiluun hakeneille kunnille sekä lakia että siihen liittyviä teknisiä määrittelyjä ja laskentaperusteita valmisteltaessa. Seuraavien kokeilun eri osa-alueita koskevien periaatteiden ja suunnitelmien on oltava
määriteltyinä riittävällä tarkkuudella ennen lakiehdotuksen lausuntomenettelyä: kokeilun resursoinnin ja ELY -keskusten kanssa tehtävän hankintayhteistyön periaatteet,
tarkennukset kunnan ja valtion työnjaosta työttömyysturvatehtävässä ja -neuvonnassa, työnhakijaksi ilmoittautumista koskevan prosessin sujuvuuden takaaminen
TE -toimiston ja kokeilualueiden välillä sekä TE -toimistojen työnantajayhteistyön kohdentuminen kokeilualueiden asiakkaille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

376 § Seinäjoen kaupungin vastine lausuntopyyntöluonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20§:n väliaikaisesta muuttamisesta

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Seinäjoen sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunnon tiedoksi koskien luonnosta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

377 § Hankintapäätös: Kuljetus- ja välityssopimusten jatkaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- jatkaa alla eriteltyjä sopimuksia valmisteluosassa esitetyin perustein enintään 30.9.2020 saakka niin, että kaupungilla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään 3 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen jo 30.6.2020, jos se on tarkoituksenmukaista:

1. Seili-palveluliikenne, Pahkakankaan Liikenne Oy, sop.nro 13 0025
a. hankinnan ennakoitu arvo 280.000,00 euroa (alv 0 %) sopimuskaudella
2. Ylistaron alueen palveluliikenne, Härmän Liikenne Oy, sop.nro 16 0989
a. hankinnan ennakoitu arvo 42.000,00 euroa (alv 0 %) sopimuskaudella
3. Ylistaron alueen välitys- ja keskuspalvelutoimintojen kokonaisratkaisu (pilotti), Sitowise Oy
a. hankinnan ennakoitu arvo 24.000,00 euroa (alv 0 %) sopimuskaudella
4. Kuljetusten välityspalvelu, Keskustaksi Oy, sop.nro 19 0162
a. hankinnan ennakoitu arvo 40.000,00 euroa (alv 0 %) sopimuskaudella

- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on yhteensä 386.000,00 euroa, ilman arvonlisäveroa

Tätä päätöstä koskevat hankintasopimukset syntyvät sopimusten allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

378 § Hankintapäätös: Koulukuljetukset 2018 – 2019 / 7. Erityiskoulut, option käyttö / sopimusosapuolen muutos
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- jatkaa koulukuljetuksia koskevia sopimuksia optiokausille 1.1.–31.12.2020 ja 1.1.–31.12.2021 valmisteluosassa esitetyn mukaisesti seuraavasti:

Kokonaisuus.........Palveluntuottaja.....Ennakoitu arvo/vuosi, alv 0 %
7.Erityiskoulut.........Tilausliikenne...........Kaataja Oy 380.000,00 euroa

- siirtää koulukuljetuksia koskevan toimitussopimuksen nro 17 1010 Taksi Niemistö Oy:lle alkuperäisen sopimuksen mukaisin ehdoin 1.1.2020 alkaen
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optio- ja siirtosopimukset
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana
- merkitä vahingonkorvausvaatimuksen tiedoksi

Hankinnan ennakoitu arvo sopimuskaudella on yhteensä 760.000,00 euroa, ilman arvonlisäveroa.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

379 § Avustusanomus / Mannerheimin lastensuojeluliiton Seinäjoen paikallisyhdistyksen Perhetalo Kivirikon toiminnan ylläpitäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää osoittaa MLL Seinäjoen paikallisyhdistyksen Perhetalo Kivirikon toiminnan tukemiseen 10 000 euron määrärahan vuodelle 2020 kaupunginhallituksen
käyttövarausmäärärahoista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

380 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-13-9-4, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää kortteliin 743-13-9-4 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom:n mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien
väliaikaisten opetustilojen rakentamista asemakaavan KM- alueelle.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä
poikkeamisluvan myöntämättä jättämiselle ole muitakaan MRL 171 §:ssä säädettyjä syitä., joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Markku Lehtola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsenenä ja rakennustoimikunnan puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevana ; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja