+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Marraskuu » Valtuuston 11.11.2019 kokouksen päätökset

Valtuuston 11.11.2019 kokouksen päätökset

11.11.2019, klo 21:51

Yhteenveto kaupunginvaltuuston 11.11.2019 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

97 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 6.11.2019 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 6.11.2019.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)
suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja
- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 14. päivänä marraskuuta 2019 klo 14 ja
- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 15. päivänä marraskuuta 2019 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Paavo Eloniemi ja Anne Flinkkilä

99 § Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto perustaa:
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalitytön tulosalueelle lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 1.1.2020 lukien sosiaalityöntekijän viran (04SOS04A)
kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalitytön tulosalueelle aikuissosiaalityöhön 1.1.2020 lukien sosiaalityöntekijän viran (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 7§:n
mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asiakasohjausyksikköön 1.1.2020 lukien omaishoidon asiakasohjaajan viran
(04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle hallintoon 1.1.2020 lukien sovellusasiantuntijan toimen (01ICT060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle vastaanotolle 1.1.2020 lukien neljä (4) terveyskeskuslääkärin virkaa (L1TK5200)
kelpoisuusvaatimuksena lääketieteen lisensiaatin tutkinto, kaksi (2) sairaanhoitajan tointa (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan
tutkinto, lähihoitajan toimen (03HOI040) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto ja terveydenhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena terveydenhoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle erityispalveluihin 1.1.2020 lukien kaksi (2) psykologin tointa kelpoisuusvaatimuksena laillistetun psykologin pätevyys,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalan psykogeriatriselle osastolle (M4) 1.1.2020 lukien lähihoitajan toimen (03HOI040) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle Seinäjoen oikomishoitoon 1.1.2020 lukien erikoishammaslääkärin viran (L2TH5100)
kelpoisuusvaatimuksena erikoishammaslääkärin kelpoisuus ja hammashoitajan toimen (03HOI040) kelpoisuusvaatimuksena hammashoitajan tutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Kertunlaakson koulu 1.8.2020 lukien kaksi (2)luokanopettajan virkaa (40304030) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 4§:n mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle lukiokoulutuksen tulosalueelle Seinäjoen lukioon 1.8.2020 lukien lukion opinto-ohjaajan viran (40404066)
kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998)11§:n mukainen kelpoisuus,
- kaupunkiympäristön toimialalle kiinteistö- ja mittauspalvelujen tulosalueelle määräaikaisen (1.1. – 31.12.2020) projektityöntekijän toimen (5 01 02 01 4)kelpoisuusvaatimuksena rakennusalan AMK-tutkinto tai vastaava koulutus,
- kaupunkiympäristön toimialalle kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueelle 1.1.2020 lukien kaavasuunnittelijan toimen (5 01 02 01 4)
kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMK-tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön hallintoon 1.1.2020 lukien vahtimestarin toimen (08PER070) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle pakolaishuoltoon 1.1.2020 lukien sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus, sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 1.1.2020 lukien kolme (3) sosiaaliohjaajan virkaa
(04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus,
sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lastensuojelun avohuoltopalveluihin 1.1.2020 lukien kaksi (2) sosiaaliohjaajan virkaa
(04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus,
sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lastensuojelun laitos- ja perhekotihoitoon 1.1.2020 lukien sosiaaliohjaajan viran (04SOS050)
kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen kelpoisuus, sosionomi AMK,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle Seinäjoen päihdeklinikalle 1.1.2020 lukien yhteisöohjaajan toimen (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle vammaispalvelujen tuetun asumisen yksikköön 1.1.2020 lukien ohjaajan toimen (04SOS06A)
kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityöhön 1.1.2020 lukien kaksi (2) asumisneuvojan tointa (04999999)
kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto, sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityön
mielenterveyskuntoutukseen 1.1.2020 lukien kuntoutusohjaajan toimen (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon 1.1.2020 lukien asiakaskoordinaattorin toimen (03HOI030)
kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalan kuntoutusosastolle (Y1) 1.1.2020 lukien lähihoitajan toimen (03HOI040) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto, - sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle Satulinnan päiväkotiin 1.1.2020 lukien kolme (3) varhaiskasvatuksen opettajan virkaa (05VAK044) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kirjastopalvelujen tulosalueelle 1.1.2020 lukien nuoriso-ohjaajan toimen (02 VAP060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai ammatillinen perustutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle nuorisopalvelujen tulosalueelle etsivään nuorisotyöhön 1.1.2020 lukien kolme (3) etsivän nuorisotyöntekijän tointa (02VAP060) kelpoisuusvaatimuksena sosionomin AMK tutkinto tai vastaava tutkinto
- elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle Toimintojentalolle 1.1.2020 lukien työvalmentajan toimen (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosionomin AMK tutkinto tai työvalmentajan erikoisammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus,
- konsernipalvelujen toimialalle talouspalvelujen taloushallintoon 1.1.2020 lukien kirjanpitopäällikön toimen (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMKtutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta pääkirjanpitäjän toimen,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle vammaispalvelujen Seinäjoen toimintakeskukseen 1.1.2020 lukien ohjaajan toimen (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava koulutus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta Ylistaron toimintakeskuksen osaaikainen (50 %) erityisavustajan toimi ja Seinäjoen toimintakeskuksen osaaikainen (50 %) sosiaaliohjaajan toimi,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotikuntoutustiimiin 1.3.2020 lukien vastaavan sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, 1.4.2020 lukien kolme (3) sairaanhoitajan tointa (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, fysioterapeutin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin tutkinto ja kolme (3) lähihoitajan tointa (04SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto siten, että palkkauskustannukset katetaan ostopalvelumäärärahoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon 1.1.2020 lukien kahdeksan (8) lähihoitajan tointa (04SOS06A), kaksi kullekin alueelle, kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto siten, että palkkausmäärärahat katetaan sijaisten palkoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asiakasohjausyksikköön1.1.2020 lukien asiakasohjaajan toimen (04SOS050)
kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK- tutkinto siten, että palkkauskustannukset katetaan sijaisten palkoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asumispalveluihin 1.1.2020 lukien ( Apilakoti, Koivukaari 1, Myllypuistokoti,
Myllyranta, Selvittely- ja arviointiyksikkö) viisi (5) sairaanhoitajan tointa (03HOI030), yksi kuhunkin, kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto, ja
asumispalveluihin ( Västinkartano (2), Simunanranta (2), Teponkartano(1), Onnela (1)) kuusi (6) lähihoitajan tointa (04SOS06A)
kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto siten, että palkkausmäärärahat katetaan sijaisten palkoista,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle Myllyrannan palvelukeskukseen 1.1.2020 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030)
kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kaksi (2) lähihoitajan tointa,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle Simunanrannan lyhytaikaiseen asumiseen 1.1.2020 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta geronomin toimen,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle Västinkartanon asumispalveluihin 1.1.2020 lukien palvelukeskushuoltajan toimen (04PER010) kelpoisuusvaatimuksena laitoshuoltajan ammattitutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kaksi (2) osa-aikaista (50 %) palvelukeskushuoltajan tointa,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalaan 1.1.2020 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lähihoitajan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetukseen Hyllykallion koululle 1.8.2020 lukien erityisluokanopettajan viran (40304012)
kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 8 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta
ajankohdasta tuntiopettajan tehtävän,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle erityispalvelujen osa-aikaiseen erityisopetukseen 1.8.2020 lukien neljä (4) erityisopettajan virkaa (40304012)
kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 8 §:n mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta neljän (4) tuntiopettajan tehtävät,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetukseen Seinäjoen yhteiskouluun 1.8.2020 lukien perusopetuksen lehtorin viran (äidinkieli ja kirjallisuus) (40304005) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:n mukainen
kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta tuntiopettajan tehtävän,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetukseen Toivolanrannan yhtenäiskouluun 1.8.2020 lukien perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lehtorin
viran (englanti ja ranska) (40304005) kelpoisuusvaatimuksena opetusalan henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 5 §:n
mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta tuntiopettajan tehtävän,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen 1.1.2020 lukien 11 varhaiskasvatuksen opettajan virkaa (05VKA044) (Honkakylän vakakeskus, Katajalaakson päiväkoti, Hyllykallion päiväkoti (2), Tenavakoti, Pappilantien päiväkoti, Tanelinrannan päiväkoti, Pikkumetsän päiväkoti (2), Keski-Nurmon päiväkoti , Rekitien päiväkoti) kelpoisuusvaatimuksena varhaiskasvatuksen opettajan pätevyys ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta seitsemän (7) hoitajan tointa, kolme (3) ryhmäperhepäivähoitajan tointa ja päiväkodinjohtajan viran,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen 1.1.2020 lukien kaksi(2) varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa (05VAK054)
kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksistaannetun lain (817/2015) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasta
ajankohdasta kaksi (2) ryhmäperhepäivähoitajan tointa,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatukseen 1.1.2020 lukien varhaiserityisopettajan viran (05VAK042) kelpoisuusvaatimuksena
varhaiskasvatuslain 540/2018 mukainen pätevyys siten, että palkkauskustannukset katetaan kahden määräaikaisen avustajan palkoista,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kansalaisopistoon 1.5.2020 lukien opettajan viran (kotitalous, ravinto, terveys 50 %, tekninen työ 50 %)
(4 06 04 00 6) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alan ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus siten, että palkkauskustannukset katetaan tuntiopetusta vähentämällä,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kaupunginkirjastoon 1.1.2020 lukien kirjastonhoitajan toimen (02KIR042) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kirjastovirkailijan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kaupunginkirjastoon 1.1.2020 lukien vastaavan kirjastonhoitajan toimen (02KIR042) kelpoisuusvaatimuksena
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kirjastonjohtajan viran,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kaupunginkirjastoon 1.1.2020 lukien kehittämispäällikön viran (vastuualueena kirjaston valtakunnallinen
erityistehtävä) (02KIR020), palkkauskustannuksiin täysimääräinen määräraha OKM:n päätöksen mukaisesti,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle museopalvelujen maakunnalliseen toimintaan 1.1.2020 lukien arkeologin viran (02MUS040)
kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (arkeologia pääaineena), tarvittavat sivuaineet ja museologian perusopinnot siten, että
palkkauskustannuksia katetaan lisääntyvällä valtionosuudella,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle liikuntapalveluihin 1.1.2020 lukien liikunnanohjaajan toimen (02VAP050) kelpoisuusvaatimuksena liikunnanohjaajan AMK- tutkinto tai soveltuva opistotasoinen tutkinto siten, että
palkkauskustannukset katetaan tuntiohjausta vähentämällä,
- kaupunkiympäristön toimialalle kiinteistö- ja paikkatietopalveluihin 1.1.2020 lukien kaksi (2) kartoittajan tointa (5 01 04 01 8) kelpoisuusvaatimuksena
kartoittajan perustutkinto ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta kaksi (2) mittausmiehen tehtävää,
- sekä merkitä muut esitykset tiedoksi niiden antamatta aihetta toimenpiteisiin.

Lisäksi valtuusto hyväksyy, että toimialojen tulee seurata kuukausittain vakinaistettujen virkojen ja toimien osalta, että vaadittavat vastaavat säästöt toteutuvat ostopalveluissa ja sijaisten palkkamäärärahoissa sekä valtionosuuksien lisääntymisenä. Lisäksi toimialojen tulee raportoida kvartaaleittain kaupunginhallitukselle määrärahojen kehityksestä ja varmistettava, että säästöt toteutuvat koko vuoden osalta.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Henna Rantasaaren esittäneen vihreän valtuustoryhmän puolesta Antti Knuuttilan kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen, että henkilöstösuunnitelmaan lisätään 2 koulupsykologia 1.8.2020 alkaen terveydenhuollon toimialueelle. Kun oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys,ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Henna Rantasaaren ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 47 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

100 § Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 21,00 %.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

101 § Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto määrää vuoden 2020 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet
seuraavasti:
Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,65 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 6,00 %
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

102 § Vuoden 2020 talousarvioehdotus ja taloussuunnitelma vv. 2021-2023
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteen mukaisesti (liite A 354/Valt 102) talousarvio 2020 ja
taloussuunnitelma 2021-2023 -ehdotus)
- vuoden 2020 talousarvioehdotuksen,
- talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
- talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
- Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
- taloussuunnitelman vuosille 2021–2023.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Antti Knuuttilan ehdottaneen Henna Rantasaaren kannattamana, että tuloslaskelman kohta maksutuotot muutetaan 20 262 000 euroksi ja lisätään kohtiin;

410 perusopetus + 260 000 euroa

420 erityisopetus + 62 000 euroa

480 lukiokoulutus + 175 000 euroa

3130 erityispalvelut + 50 000 euroa

Kun oli tehty kannatettu kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja totesi, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Antti Knuuttilan ehdotusta äänestävät Ei.Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 47 JAA-ääntä ja 4 EI-ääntä. Äänestysluettelo liite. Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

103 § Muutos talousarviolainojen ottamista koskevaan delegointiin
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää korottaa kassalainan ottamisvaltuutuksen 120 000 000 euroon
seuraavasti:
Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille:
120 000 000 euron suuruisen euromääräisen kassalainan kaupungin rahoitusaseman
turvaamiseksi siten, että laina-aika on enintään 1 vuosi ja lainasta viitekoron
lisäksi maksettava marginaali enintään 1,20 % kuitenkin siten, että maksettava kokonaiskorko
on enintään 6 %.
Todetaan, että rahoitusjohtaja voi päätöksellään päättää rahoituksesta ko. rajaan
saakka konsernipalvelujen toimintasäännön 6 §:n mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

104 § Talouden tervehdyttämistoimet, syksyn 2019 säästöt
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen vuoden 2019 talousarvion lisäsäästöt yhteensä
1 437 300 euroa sekä, että kohdentamaton 3 062 700 euroa puretaan tilinpäätöstä
ennen toimialueille.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

105 § Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n avustuspyyntö / talousarviomuutos
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:lle myönnettäväksi sen anoman 35 000 euron avustuksen esteettömyysinvestointeihin ja muuttaa v. 2019 talousarviota seuraavasti:
1304 Yleishallinto 4749 Muut avustuksen yhteisöille +35 000 euroa.
Myönnetty avustus huomioidaan Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n välisessä vuoden 2020 Kuninkuusraveja koskevassa yhteistoimintasopimuksessa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.

106 § Seinäjoen kaupungin hyvinvointiraportti 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy oheisen hyvinvointiraportin vuodelta 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

107 § Tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely Karhuvuoren ja Pajuluoman laajennusalueilla
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että
- Tanelinrannan kaupunginosan Karhuvuoren alueella kortteleissa 166 – 167 ja
169 – 170 vahvistetaan AO-1 -tontin myyntihinnaksi 30 €/m², kun tontti ei rajoitu
puistoon ja 32 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon ja että
- Tanelinrannan Karhuvuoren kortteleissa 163 – 164 vahvistetaan AO-1 -tontin
myyntihinnaksi 32 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 34 €/m², kun tontti rajoittuu
puistoon ja että
- Pajuluoman kaupunginosan asemakaavan laajennusalueella vahvistetaan AO-
1-tonttien myyntihinnaksi 28 €/m2, kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m2, kun
tontti rajoittuu puistoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


108 § AK-29 –tontin 743-14-63-1 myynti Huhtalan kaupunginosassa / Asunto-osakeyhtiö
Seinäjoen Auringonsilta / kauppakirjan hyväksyminen

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan 10.10.2019 allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Seinäjoen kaupunki myy As Oy Auringonsillalle Huhtalan kaupunginosan korttelista 63 AK-29 - tontin kiinteistötunnus 743-14-63-1 440 000 (neljänsadanneljänkymmenentuhannen)
euron kauppahinnalla ja muutoin kauppakirjasta ilmenevin ehdoin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

109 § Seinäjoen koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen koulutuskuntayhtymän muutetun uuden perussopimuksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

110 § Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen vaihtaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan Kari Havusen tilalle kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan 15.11.2019 lukien. Hänen henkilökohtaisena varajäsenenään jatkaa henkilöstöjohtaja–sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


111 § Valtuustoaloite / Info-piste avustamaan ja ohjaamaan maahanmuuttajien selviytymistä
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että
- maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelupisteen hanke-esitys merkitään tiedoksi ja
- aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

112 § Valtuuston kokoukset vuonna 2020
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2020 seuraavina
aikoina:
Kokouspäivä Kellon aika
Ma 27.1.2020 17:00
Ma 17.2.2020 17:00
Ma 23.3.2020 17:00
Ma 27.4.2020 17:00
Ma 18.5.2020 17:00
Ma 1.6.2020 17:00–20:00 talousseminaari
Ma 15.6.2020 17:00
Ma 24.8.2020 17:00
Ma 14.9.2020 17:00–20:00 talousseminaari
Ma 21.9.2020 17:00
Ma 26.10.2020 17:00
Ma 9.11.2020 17:00
Ma 14.12.2020 17:00
Valtuusto kokoontuu kaupungintalon valtuustosalissa.
Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan
järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja