+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Marraskuu » Kaupunginhallituksen 25.11.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 25.11.2019 kokouksen päätökset

25.11.2019, klo 18:59

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

381 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

382 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

383 § Vuoden 2019 talousarvion määrärahojen muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut vuoden 2019 talousarvion määrärahojen muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

384 § Pääkirjanpitäjän ja kahden laskentasihteerin toimen perustaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle että valtuusto perustaa konsernipalvelujen toimialalle talouspalvelujen tulosalueelle taloushallinto-tulosyksikköön pääkirjanpitäjän toimen (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä ottaa pääkirjanpitäjän toimeen suostumuksellaan Päivi Vainionpään 1.1.2020 lukien sekä perustaa 2 laskentasihteerin tointa (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto sekä ottaa laskentasihteerin toimeen suostumuksellaan Riitta Ala-Huumon 1.1.2020 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

385 § Seinäjoen kaupungin edustajien nimeäminen Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksen hallitukseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää kaksi varsinaista jäsentä ja heidän varajäsenensä Seinäjoen kaupungin ehdotuksena Etelä-Pohjanmaan Korkeakouluyhdistyksen hallituksen jäseniksi yhdistyksen syyskokousta varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Sirkka Penttilän ehdotuksesta varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Leena Riikilä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Kati Särmön ehdotuksesta Maarit Mikkanen.

Aki Ylisen ehdotuksesta varsinaiseksi jäseneksi nimettiin Irene Turenius ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirjo Aittoniemi.

Lisäksi nimettiin varsinainen jäsen Maija-Liisa Gröhnin henkilökohtaiseksi varajäseneksi Mari Takamaan tilalle Teppo Latvanen.

386 § Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -valtionavustusohjelman valmistelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että
1. Seinäjoen kaupunki toimii haettavan maakunnallisen tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen hallinnoijana.
2. Hankkeen valmistelu toteutetaan vuoden 2019 puolella EPsote hankkeen toimesta yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa sekä niiden palkkaamien henkilöiden kanssa.
3. Vuoden 2020 helmikuun loppuun saakka Projektijohtaja Harri Jokiranta toimii hankehakemuksen valmistelusta vastaavana projektijohtajana ja Miska Kaihlamäki asiantuntija-assistenttina.
Lisäksi hankeen valmistelun palkataan tarvittava ja hankkeen kustannuksiin hyväksyttävä määrä hankevalmisteluun vuoden 2019 aikana osallistuneita henkilöitä. Hankevalmistelua koordinoi SOTE poliittinen ohjausryhmä.
4. Lopullinen hankehakemus hyväksytetään kaupunginhallituksella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

387 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

388 § Vahinkorahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa vahinkorahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

389 § Yhdystilin koron määrittely
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa asiaselostuksessa todetulle yhdystilille vuodelle 2019 koron suuruudeksi 1,0 % ja laskentatavan niin, että sekä hyvitys- että veloituskorko ovat yhtä suuret ja että korko lasketaan kunkin kuukauden viimeisen päivän saldolle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

390 § Tiede-, taide- ja kulttuurirahaston korko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa tiede-, taide- ja kulttuurirahastolle laskettavan koron suuruudeksi 1,0 % vuodelle 2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

391 § Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat koskien vuotta 2020 asiaselostuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

392 § Mokki Invest Oy:ltä vuokrattavat tilat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Mokki Invest Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen vuokrasopimuksen. Sivistys- ja hyvinvointijohtaja oikeutetaan tekemään vuokrasopimuksen teknisiä tarkennuksia.

Vuokramenoihin tarvittava budjetoimaton osuus rahoitetaan hyvinvointilautakunnan budjetin sisältä.
Aikataulusyistä vuokrasopimus oikeutetaan allekirjoittamaan jo ennen kaupunginhallituksen päätöksen lainvoimaisuutta.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti esitystään siten, että asia pannaan pöydälle.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Maarit Mikkanen intressijäävin vuoksi ja Esa Nuottivaara Rytmikorjaamo Oy:n hallituksen puheenjohtajana; eivät läsnä.

393 § Roveksen T-tonttien hinnoittelu korttelit 42 - 54
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että Roveksen teollisuusalueiden kortteleiden 42–54 hinnoittelu vahvistetaan siten, että kokoojaväyliin rajoittuvien tonttien yksikköhinta lasketaan pinta-alaluokittain 8000 m² välein yksikköhintojen ollessa 18 €/m²,14 €/m²,10 €/m² ja 5 €/m² ja -sivukatuun rajoittuvien tonttien yksikköhinta lasketaan pinta-alaluokittain 8000 m² välein yksikköhintojen ollessa 14 €/m², 10 €/m², 8 €/m² ja 5 €/m² ja että korttelin 44 LTA- tontit hinnoitellaan 5 € / m² ja että hinnoittelua sovelletaan seuraavasti:

- yrityksen ostaessa useampia oheisesta liitteestä ilmenevän ohjeellisen tonttijaon mukaisia vierekkäisiä tontteja, joista muodostetaan yksi rekisteritontti, hinnoittelun lähtölukuna käytetään saman sijaintiluokan tonttien yhteenlaskettua pinta-alaa ja

- yrityksen ostaessa jo omistamansa rekisteritontin vierestä lisäaluetta, hinnoittelun lähtölukuna käytetään vain uutta lisäpinta-alaa eli jo omistetun rekisteritontin pinta-ala ei vaikuta hinnoitteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

394 § Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta: "VT 19, ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen"
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy annettavaksi "Vt 19 ohituskaistojen rakentaminen ja Atrian eritasoliittymän parantaminen, Seinäjoki" -tiesuunnitelmasta asiatekstistä ilmenevän lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

395 § Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / yleiskaava vireille sekä rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen määrääminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää käynnistää Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen liitekarttaan rajatulla alueella. Kaupunginhallitus päättää myös,
- että liitekarttaan rajatulle suppeammalle alueelle Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen laadinnan ajaksi määrätään maankäyttöja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi;
- että rakennuskielto ei koske hankkeita, joilla on voimassa oleva poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu, tai joille ennen rakennuskiellon määräämistä olisi voitu myöntää rakennuslupa olemassa olevaan rakennettuun pihapiiriin ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua (MRL 72 § ja 137 §);
- että rakennuskielto ei koske niitä asemakaava-alueita, jotka katsotaan olevan ajan tasalla tai jotka tulevat lainvoimaiseksi yleiskaavan laatimisen aikana; ja
- että alueelle määrätään myös MRL 38 §:n mukaiseen rakennuskieltoon liittyvä MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus.

Lisäksi kaupunginhallitus määrää MRL:n 202 §:n perusteella, että päätös tulee voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman .

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Aki Ylisen ehdottaneen Piia Katteluksen ja Anne Flinkkilän kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että esitykseen lisätään seuraava kohta;

että osayleiskaavaa lähdetään suunnittelemaan siten, että Itäväylän itäpuolen ja VT 19 eteläpuolen rajaama alue suunnitellaan ensisijaisesti maatalouden tarpeisiin ja kaupalliset toiminnot sijoitetaan muualle kaava-alueelle.

Kun oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys ; ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Aki Ylisen ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 5 JAA-ääntä ( Lehtola Markku, Mikkanen Maarit, Rantasaari Henna, Ristilä Raimo ja Särmö Kati ) ja 3 EI- ääntä (Flinkkilä Anne, Kattelus Piia, Ylinen Aki ja 1 tyhjä ääni ( Kuisla Reima).

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen kaupunginjohtajan ehdotuksen.

Päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Sirkka Penttiä Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan hallintoneuvoston jäseninä, Harry Wallin Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan edustajiston jäsenenä ja Mikael Luotola Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan palveluksessa olevana; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän pykälän kohdalla toimi 1.varapuheenjohtaja Kati Särmö.

396 § Asemakaavan muutos: Pohja 6. kaup.osa, kortteli 44 (osa), tontit 12 ja 13 / ehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 44 (osa) koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Sirkka Penttilä asemakaavan muutosaluetta vastapäätä olevan kiinteistön omistajana; ei läsnä.

397 § Asemakaavan muutos: Pohja 6. kortteli 18, tontit 29 ja 30 / ehdotus nähtäville
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 18 koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Sirkka Penttilä koska hänen hallintolaissa tarkoitettu läheisensä omistaa asemakaavamuutosalueen vieressä olevan kiinteistön; ei läsnä.

398 § Kivennevan kaupunginosan (16) korttelialueen T-11 hinnoittelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että
- Kivennevan kaupunginosan (16) korttelin 1 T-11 -korttelialue hinnoitellaan siten, että yksikköhinta on 18 €/m² tonttikoon ollessa enintään 8000 m² ja 14 €/m² 8000 m² ylittävän pinta-alan osalta ja
- päättää, että tontin luovutusmuoto on ensisijaisesti vuokraus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mansikka?

Kommentit

Ei kommentteja