+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Elokuu » Kaupunginhallituksen 12.8.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 12.8.2019 kokouksen päätökset

12.8.2019, klo 17:28

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

253 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Henna Rantasaari asianosaisena, ei läsnä.

254 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

255 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Hannele Naumanen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa Hannele Naumasen menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin paikkakunnalta muuton vuoksi ja valitsee hänen tilalleen jäsenen sosiaali- ja terveyslautakuntaan ja Noora Ahokkaalle henkilökohtaisen varajäsenen kasvatus- ja opetuslautakuntaan jäljellä oleville toimikausille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

256 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Jarkko Kärki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se
- toteaa Jarkko Kärjen menettäneen vaalikelpoisuuden Seinäjoen kaupungin luottamustoimiin paikkakunnalta muuton vuoksi,
- pyytää valtuuston puheenjohtajaa kutsumaan varsinaiseksi valtuutetuksi Anneli Mannisen jäljellä olevalle toimikaudelle,
- pyytää, että valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun vaalilain ja kuntalain edellyttämällä tavalla Anneli Mannisen tultua kutsutuksi valtuutetuksi,
- valitsee Jarkko Kärjen tilalle kasvatus- ja opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle sekä
- valitsee Jarkko Kärjen tilalle Erkki Valtamäelle henkilökohtaiset varajäsenet lupa-asiain lautakuntaan ja valtuuston vaalilautakuntaan jäljellä oleville toimikausille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

257 § Toimikuntien asettaminen / jäsenten valinta / tarkennukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- muuttaa kaavanimitoimikunnan nimen nimistötoimikunnaksi ja
- tarkentaa kaupunkikeskustan kehittämistä koordinoivan toimikunnan kokoonpanoa niin, että hankejohtaja Hannu Kantonen on kaupungin edustajana toimikunnassa ja Into Seinäjoki Oy:tä edustaa toimikunnassa Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtaja, jona tällä hetkellä toimii Leena Perämäki.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

258 § Liiketontin myynti Seinäjoen Käyttöauto Oy:lle / anomus jatkoajasta rakentamiseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että kauppakirjaan kirjattua rakentamisvelvoiteaikaa jatketaan sopimussakotta 6.9.2021 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

259 § Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous / ohjeet yhtiökokousedustajalle
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää yhtiökokousedustajaksi Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen ja antaa hänelle ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

260 § Talouskehitys 1 – 6/2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Talouskehitys 1–6/2019 ja saattaa asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

261 § Poikkeamishakemus: Kalakoski, 743-418-15-33/ Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseen asumiseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää edellä mainituilla perusteluilla tilalle 743-418-15-33 poikkeamisluvan poiketa MRL:n 72 § 1 mom kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jonka perusteella rakennusluvan voisi myöntää vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutokselle
pysyväksi asuinrakennukseksi.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, joten MRL 172 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Tämän päätös on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamispäätöstä vastaavaa rakennuslupaa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 72, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja:
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja