+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2019 » Huhtikuu » Kaupunginhallituksen 8.4.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 8.4.2019 kokouksen päätökset

8.4.2019, klo 17:30

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

123 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

124 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
:
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

125 § Toimikunnan nimeäminen Huhtalantie 10 korvaavien tilojen suunnitteluun
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus perustaa toimikunnan Huhtalantie 10 korvaavien tilojen suunnitteluun ja nimeää toimikunnan jäseniksi henkilöstöjohtaja–sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Rannan, johtava ylilääkäri Tiina Perän, kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemen, kaavoitusarkkitehti Veli-Matti Prinkkilän, kaupunkiympäristöjohtaja Juha Takamaan sekä kolme luottamushenkilöjäsentä, joista yksi toimii toimikunnan puheenjohtajana.

Asian käsittely kokouksessa:Kaupunginjohtaja tarkensi ehdotustaan siten, että toimikuntaan nimetään jäseneksi myös Seipark Oy:n toimitusjohtaja Mika Mäntykoski.

Päätös: Kaupunginjohtajan tarkennettu ehdotus hyväksyttiin kuitenkin niin, että toimikuntaan nimettiin seuraavat neljä luottamushenkilöä; Paula Sihto (pj), Kati Särmö, Sirkka Penttilä ja Henna Rantasaari.

126 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Heli Lahti
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se toteaa Heli Lahden menettäneen vaalikelpoisuuden elinvoimalautakunnan ja varajäsenyyteen paikkakunnalta muuton vuoksi ja valitsee hänen tilalleen elinvoimalautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Lisäksi kaupunginhallitus valitsee nimistötoimikuntaan uuden varajäsenen Heli Lahden tilalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Nimistötoimikunnan varajäseneksi Heli Lahden tilalle nimettiin Henna Rantasaaren ehdotuksesta Kari Rosell.

127 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / toimikunnan esitykset henkilöistä / tarkennukset valintoihin / oikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen ja vapauttaa Kari Korven äänestysalueen 013 Kertunlaakson vaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen Alpo Mäkisen.

Kaupunginhallitus hyväksyy, että 013 äänestysalueen Kertunlaakso vaalilautakuntaan valitaan Sirkka Penttilän tilalle Eija Mäkinen ja Mikko Syrin tilalle Matti Juurakko.

Kaupunginhallitus hyväksyy laitosäänestyspaikaksi Saga palvelutalo Lakeudenlinnan ryhmäkodin ja vaalitoimikunnan nro 4 laitosäänestyksen toteuttajaksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

128 § Eräiden määrärahojen ylitysten sitominen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä asiaselostuksessa todetussa liitteessä esitetyt määrärahojen ylitysten sitomiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

129 § Lausuntopyyntö lastensuojelun perhehoidon seudullinen toimintamalli Etelä-Pohjanmaalla
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy lausuntopyynnön lähettämisen seutukunnille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

130 § Eräiden työsuhteiden muuttaminen virkasuhteisiksi / elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalla
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto perustaa
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin viran kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMK tutkinto siten, että virkaan siirretään suostumuksellaan nykyinen toimen haltija Ulla Frantti-Malinen sekä lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattorin toimen,
- tapahtumakoordinaattorin viran kelpoisuusvaatimuksena soveltuva AMK tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto (01TOI060) siten, että virkaan siirretään suostumuksellaan toimen nykyinen haltija Kirsi Kivisaari ja lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien tapahtumakoordinaattorin toimen ja
- kehittämispäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena ylempi tiedekorkeakoulututkinto siten, että virkaan siirretään suostumuksellaan nykyinen toimen haltija Sami Mäntymäki ja lakkauttaa vastaavat ajankohdasta lukien kehittämispäällikön toimen.

Virat perustetaan 1.6.2019 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

131 § Valtuuston työjärjestyksen mukainen kirjallinen kysymys kaupunginhallitukselle / valtuutettu Tuomas Ojajärvi
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa asiatekstissä olevan vastauksen valtuutettu Tuomas Ojajärven valtuuston työjärjestyksen mukaiseen kysymykseen ja saattaa vastauksen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

132 § Niemistön päiväkodin hankinta siirtokelpoisena vuokratilahankkeena: toimittajan valinta, vuokrasopimuksen hyväksyminen sekä hankkeen perustamis- ja pihatöiden investointimääräraha
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää
- hyväksyä Niemistön päiväkodin vuokrasopimuskumppaniksi M-Partners Oy:n tarjouspyynnössä esitetyn aineiston mukaan, vuokrahintaan 15 750,00 euroa/kk (alv 0 %). Kohteen kuukausivuokra pysyy samana koko 10 vuoden vuokra-ajan.
- hylätä FinCap Kiinteistökehitys Oy:n tarjouksen, koska tarjous ei ole vertailukelpoinen hinnan osalta eikä siten tarjouspyynnön mukainen.
- myöntää kaupunginarkkitehti Jussi Aittoniemelle valtuudet neuvotella ja allekirjoittaa rakennukselle 10 vuoden vuokrasopimus Seinäjoen kaupungin
nimissä. Vuokrasuhde alkaa kohteen käyttöönotosta.
- esittää kaupunginvaltuustolle Niemistön päiväkotihankkeen perustamis- ja pihatöihin tarvittavan 200 000 euron investointimäärärahaa budjetoitavaksi talonrakennuksen
investointiohjelmaan vuodelle 2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Pasi Kivisaari ja Irene Turenius, hallintolaki 28 §; eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Raimo Ristilä.

133 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-401-6-202, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Seinäjoen Törnävän piiri
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää kiinteistölle 743-401-6-202 poikkeamisluvan MRL:n 58 § 1 mom kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaan poikkeamalla asemakaavan mukaisesta alueen pääkäyttötarkoituksesta ja myös MRL 81 § 1 ja 2 mom. säädöksistä rakentaa asemakaava-alueella rakennuskortteliin, jolla ei ole voimassa olevaa tonttijakoa.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58,MRL 81 § 1 ja 2 mom, MRL 171, MRL 173 – 174, MRL 198, MRA 86 – 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5. luku, 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava em. ajan kuluessa.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Pasi Kivisaari ja Irene Turenius, hallintolaki 28 §;eivät läsnä.

Puheenjohtajana tämän asian kohdalla toimi 1. varapuheenjohtaja Raimo Ristiä.

134 § Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 1/2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus käy keskustelun kvartaalikatsauksesta ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

135 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja