+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Joulukuu » Valtuuston 17.12.2018 kokouksen päätökset

Valtuuston 17.12.2018 kokouksen päätökset

17.12.2018, klo 19:12

Yhteenveto kaupunginvaltuuston 17.12.2018 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

98 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 12.12.2018 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 12.12.2018.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)

suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


99 § Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 20. päivänä joulukuuta 2018 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 21. päivänä joulukuuta 2018 alkaen.

Pöytäkirjan tarkastajat:
Kimmo Rantanen ja Henna Rantasaari


100 § Valtuuston kokoukset vuonna 2019
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että valtuuston kokoukset järjestetään vuonna 2019 seuraavina aikoina:

Kokouspäivä/ Kellon aika

Ma 28.1.2019 17:00
Ma 18.2.2019 17:00
Ma 18.3.2019 17:00
Ma 29.4.2019 17:00
Ma 20.5.2019 17:00
Ma 3.6.2019 17:00 – 20:00 talousseminaari
Ma 17.6.2019 17:00
Ma 26.8.2019 17:00
Ma 16.9.2019 17:00 – 20:00 talousseminaari
Ma 23.9.2019 17:00
Ma 28.10.2019 17:00
Ma 11.11.2019 17:00
Ma 16.12.2019 17:00

Valtuusto kokoontuu kaupungintalon valtuustosalissa.

Valtuuston puheenjohtajan kutsusta ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja voidaan järjestää myös muina aikoina ja muualla kuin valtuustosalissa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


101 § Kaupungin omavelkainen takaus Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n lainalle
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n Handelsbankenilta ottamalle seuraavalle lainalle:

Lainan antaja: Handelsbanken Lainan määrä: 350 000 euroa
Laina-aika: 20 vuotta
Lainan korko: Lainan korko on sidottu 10 vuoden kiinteään korkoon, jonka korkoindikaatio on ollut 21.11.2018 1,48 % p.a sisältäen korkomarginaalin. Korko ja marginaali tarkistetaan 10 vuoden kuluttua.

Takauksen vastavakuus: Parhaalla etusijalla vuokraoikeuteen (kiinteistöt 743-401- 4-506 Ravikatsomo ja 743-401-401-508 Valli) ja vuokra-alueella sijaitseviin rakennuksiin kiinnitetty panttikirja määrältään 350 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.


102 § Talousarvion 2018 määrärahojen muutokset

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2018 määrärahojen muutokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


103 § Kaupungin avustus Ylistaron Alapään viemäröinniksi

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto varaa vuoden 2020 talousarvioon 70 000 euron määrärahan viemäröintihanketta varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Jorma Rasinmäki Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Aaro Honkola hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.


104 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Alpo Tuomas Tapio Toro / kiinteän omaisuuden arvon siirtäminen rahastoon
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että Alpo Tuomas Tapio Toron kuolinpesään kuuluvan kiinteän omaisuuden perukirjaan kirjattu arvo yhteensä 129 055,65 euroa kirjataan kaupungin taseessa pysyviin vastaaviin, aineellisiin hyödykkeisiin, maa- ja vesialueisiin ja
lahjoitusrahastojen pääomiin lisätään vastaava määrä 129 055,65 euroa perustettavaan Alpo Toron rahastoon, johon rahastoidut varat käytetään Seinäjoen kaupungin kulttuurisen osallisuuden vahvistamiseen valtiokonttorin päätöksessä edellytetyllä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


105 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2018 / toteutuminen ja kehittämispalveluista maksettava hinta / talousarviomuutos

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:lle maksettavaksi yhteensä 1 300 000 euroa+ alv korvauksena vuoden 2018 tavoite- ja palvelusopimuksen mukaisesta elinkeinojen ja yritystoiminnan kehittämispalveluista.

Lisäksi valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarviota muutettavaksi siten, että tilikohdan 1302 Kaupunginhallitus 4460 Muut yhteistoimintaosuudet määräraha korotetaan 1 300 000 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Hannu Kantonen toimitusjohtajana; eivät läsnä.106 § Tavoite- ja palvelusopimus Into Seinäjoki Oy:n kanssa vuodelle 2019

Kaupunginhallituksen ehdotus:Valtuusto hyväksyy Into Seinäjoki Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän tavoite- ja palvelusopimuksen vuodelle 2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä sekä Hannu Kantonen toimitusjohtajana; eivät läsnä.

107 § Asemakaavan muutos Pajuluoma 20. kaupunginosa, kortteli 1 (osa) sekä siihen liittyvä virkistysalue, / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Pajuluoman 20. kaupunginosan korttelia 1 (osa) koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


108 § Asemakaavan muutos: Kivistö 4. kaupunginosa, kortteli 49 (osa), Kivipuro / hyväksyminen

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto hyväksyy Kivistön, 4. kaupunginosan korttelia 49 (osa) ja siihen liittyviä katu-, virkistys-, sekä kevyenliikenteen alueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


109 § Asemakaavan muutos ja laajennus: Tanelinranta, 53. kaupunginosa, Karhuvuoren asuntoalue ja Kertunlaakso, 54. kaupunginosa, katualue / hyväksyminen

Kaupunginhallituksen ehdotus: Valtuusto hyväksyy Tanelinrannan 53. kaupunginosan kortteleita 160 – 178 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita sekä Kertunlaakson 54. kaupunginosan katualuetta koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


110 § Asemakaavan laajennus ja muutos, Pajuluoma 20. kaupunginosa, korttelit 122 – 141 ja Kärki 15. kaupunginosan katualue / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Pajuluoman 20. kaupunginosan kortteleita 122 – 141 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis- ja katualueita sekä Kärjen 15. kaupunginosan katu- aluetta koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


111 § Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


112 § Esitys virkasuhteen vakinaistamisesta/Typ-johtaja Marjo Taittonen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että monialaisessa työvoiman palvelukeskuksessa johtaja Marjo Taittosen virkasuhde vakinaistetaan 1.1.2019 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


113 § Tuotannonsuunnittelijan toimen perustaminen

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto
- perustaa 1.5.2019 lukien ruokapalvelut tulosyksikköön, sijoituspaikkana keittiö Alvariina, tuotannonsuunnittelijan toimen (06RUO05A) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi koulutus ja
- lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien nykyisistä valmistuskeittiöistä kokin toimen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

114 § Vaalikelpoisuuden menettäminen / Ville Ojala
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto toteaa Ville Ojalan menettäneen vaalikelpoisuuden kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenenä paikkakunnalta muuton vuoksi ja valitsee hänen tilalleen kasvatus- ja opetuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Lisäksi valtuusto valitsee Ville Ojalan tilalle Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen uuden lautamiehen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valittiin Pertti Mäki-Hakolan ehdotuksesta kasvatus-ja opetuslautakunnan jäseneksi Jarmo Lamminmäki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maria Jokinen jäljellä olevalla toimikaudelle ja Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuteen lautamieheksi Esa Isosaari jäljellä olevalle toimikaudelle.


Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja