+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Seinäjoen kaupunki » Ajankohtaista » Tiedotteet » 2018 » Maaliskuu » Kaupunginhallituksen 5.3.2018 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 5.3.2018 kokouksen päätökset

5.3.2018, klo 21:18

Yhteenveto kaupunginhallituksen 5.3. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

55 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

56 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

57 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 19.2.2018 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

58 § Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen vuosiloma-ajankohtien vahvistaminen
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus vahvistaa kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäelle vuosilomaa ajalle 3.– 6.4.2018 (4 päivää). Myöhemmin pidettäväksi jää 1 päivä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jorma Rasinmäki asianosaisena; ei läsnä.

59 § Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Onnelan ryhmäkoti
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää edelleen valtuustolle, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.5.2018 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

60 § Poikkeamishakemus, asuinrakennus, 743-404-3-441, Nurmonjoentie / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

61 § Suunnittelutarveratkaisuhakemus/ Omakotitalo, 9. Alakylä, Lähdesmäentie / valitus / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

62 § Vuokrasopimuksen hyväksyminen / Lakeus Wake / oikaisuvaatimus / valitus / kaupungin lausunto/Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

63 § Seinäjoen kaupungin lausunto Valtatien 18 rakentamisesta Pelmaan liittymässä, tiesuunnitelma / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa Vt 16 ja 18 rakentamisen tiesuunnitelmasta Pelmaan risteyksessä kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Irene Tureniuksen tehneen Maarit Karvosen, Piia Katteluksen, Reima Kuislan, Raimo Ristilän, Mikael Luotolan ja Pasi Kivisaaren kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen; Lisätään lausuntoon; Ylistaron alueen palveluille aiheuttamien uhkien minimoimiseksi tutkitaan myös vaihtoehto, jossa vt 16 Lapuan suunnasta kaartaisi vasemmalle ennen nykyistä Pelmaan risteystä, jatkuisi lyhyen matkaa vt 18 nykyisellä linjalla ja kaartaisi oikealle kohden vt 18 uutta linjaa. Eli tutkitaan Ylistaron yrittäjien vaihtoehto. Kun oli tehty kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattvat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Irene Tureniuksen ehdotusta äänestävät EI.Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 12 EI-ääntä ( Karvonen Maarit, Kattelus Piia,Kivisaari Pasi, Kuisla Reima, Luotola , Perkiö Seppo, Rantasaari Henna, Ristilä Raimo ; Sihto Paula, Särmö Kati Turenius Irene ja Peltonen Jouko) ja yksi tyhjä ääni ( Tenkula Tarja).


Päätös: Irene Tureniuksen ehdotus hyväksyttiin.

64 § Seinäjoen kaupungin lausunto Mt 17517 kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmasta välillä Tepontie – Latikan alue, Seinäjoki / kaupungin lausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää antaa Mt 17517 kevyen liikenteen väylän tiesuunnitelmasta kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukaisen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

65 § Yhteistyösopimus Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa vuodelle 2018
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän yhteistyösopimuksen vuodelle 2018 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi ja Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen jäseninä;eivät läsnä.

66 § Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen Keskuspesula Oy:n uuden osakassopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset Paula Sihto ja Tarja Tenkula Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevina, Raimo Ristilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtajana, Jouko Peltola Seinäjoen koulutuskuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi Seinäjoen koulutuskuntayhtymän palveluksessa olevana; eivät läsnä.

67 § Valtuustoaloite: Musiikkiluokkien perustaminen yläluokille
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että aloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

68 § Valtuustoaloite/Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen purkaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuustoaloite katsotaan toimenpiteisiin johtaneena loppuun käsitellyksi.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Henna Rantasaaren ehdottaneen Tarja Tenkulan kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että valtuustoaloite palautetaan valmisteluun ja subjektiivisen päivähoidon rajaus puretaan.Kun oli tehty kannatettu kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeava ehdotus puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys, ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan ehdotusta äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattavat Henna Rantasaaren ehdotusta äänestävät Ei. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ( Kattelus Piia, Kivisaari Pasi, Kuisla Reima, Luotola Mikael, Ristilä Raimo, Sihto Paula, Turenius Irene ja Peltonen Jouko) ja 5 EI-ääntä ( Karvonen Maarit, Perkiö Seppo, Rantasaari Henna, Särmö Kati ja Tenkula Tarja).


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

69 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-401-5-13, Seinäjoen kaupunki / toimitilat, Seinäjoen Törnävän leirintäalue
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-401-5-13 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom:n mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa, koskien rakentamista alueelle jonne ei ole osoitettu rakennusoikeutta. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, joten MRL 172 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171 – 174, MRL 198, MRA 86 – 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5.luku, 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava em. ajan kuluessa.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Hankintapäätös: koulukuljetukset 2018 – 2019 / oikaisuvaatimus / valitus / kaupungin vastine
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy markkinaoikeudelle annettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän vastineen Tapio Lae Oy:n valituksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

71 § Huhtalantie 10 korvaavien tilojen suunnittelu
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää käynnistää hankesuunnitelman Huhtalantie 10 korvaavista tiloista hankkeen sisällön ja laajuuden sekä mahdolliset vaihtoehtoisten ratkaisujen ja toteutustapojen selvittämiseksi.

Asian käsittely kokouksessa:


Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Kaupunginhallitus päättää käynnistää hankesuunnitelman Huhtalantie 10 korvaavista tiloista hankkeen sisällön ja laajuuden sekä mahdollisten vaihtoehtoisten ratkaisujen ja toteuttamistapojen selvittämiseksi. Toimenpiteet nykyisiin tiloihin tehdään huhtikuun 2018 loppuun mennessä. Selvitys tehdyistä toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista tuodaan kaupunginhallitukselle. Samanaikaisesti selvitetään mahdollisia korvaavia tiloja työterveydenhuollon arvioon perustuen.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

72 § Korkomarginaalien alennus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä asiaselostuksessa todetut lainojen korkomarginaalien alentamiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

73 § Kaupunginsairaalan osasto H3:n siirto sairaalanmäelle / esivuokrasopimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän liikehuoneiston esivuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset; Paula Sihto ja Tarja Tenkula Etelä-Pohjanmaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän palveluksessa olevina ja Raimo Ristilä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston puheenjohtajana; eivät läsnä.74 § Hankintapäätös: Erikoislääkäreiden konsultaatio- ja tutkimuspalvelut kardiologi vastaanotto terveyskeskuksen tiloissa
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:
- hyväksyä edullisimman tarjouksen edellä valmisteluosassa esitetyn mukaisesti
- oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
- oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.

Päätös on julkisesti nähtävänä päätöspäivää seuraavana arkipäivänä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

75 § Valtionavustuksen hakeminen valinnanvapauspilottien toteuttamiseksi Etelä-Pohjanmaalla
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki toimii valinnanvapauspilotin hankehallinnoijana ja hakee valtionavustusta valinnanvapauspilotin toteuttamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja