+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Kulttuuri ja liikunta » Kulttuuripalvelut » Kulttuurilautakunta

Kulttuurilautakunta

Seinäjoen kaupungin kulttuurilautakunta vuosina 2013-2016

Jäsen Varajäsen
Pasi Kivisaari (pj.) Jorma Aro
Maria-Liisa Niemelä (vpj.) Susanne Siekkinen
Raimo Hautanen Julio Vallejo Medina
Pekko Hokkanen Laura Syväoja
Ville Karhu Jukka Saarimäki
Antti Kujala Erkki Valtamäki
Sirkka Kumpula Anneli Manninen
Elisa Mäkynen Kaarle Talvitie
Raili Peltonen Tuija Pekkinen
Hanne Prusti Merja Humalamäki
Tarmo Särkelä Jari Kunto
Leena Sjöstedt Riitta Marttila
Ilmari Ylä-Autio Seppo Kari
Muut edustajat
Leena Kråknäs kulttuuritoimenjohtaja
Heikki Vierula toimialajohtaja
Susanna Tyrväinen museotoimenjohtaja
Mervi Heikkilä kirjastotoimenjohtaja
Liisa Lähdesmäki kaupunginhallituksen edustaja
Lasse Tammela nuorisovaltuuston edustaja
Liisa Heinilä kotiseutu- ja museoyhdistyksen edustaja

Lautakunnan tehtävä

Kulttuurilautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin kirjasto-, kulttuuri- ja museopalveluista sekä muusta näistä säädettyjen lakien tarkoittamasta toiminnasta.
Kaupunginkirjasto toimii maakuntakirjastona ja museo maakuntamuseona.

Lautakunnan kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka valtuusto valitsee toimikauttaan vastaavaksi ajaksi.
Valtuusto nimeää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Ratkaisuvalta

Sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty tai määrätty lautakunnan päätettäväksi, lautakunta ratkaisee toimialallaan seuraavat asiat:

  1. päättää niiden toiminta-avustusten jaosta, jotka kaupungin talousarviossa on varattu paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen,
  2. vahvistaa lautakunnan hallintaan luovutettujen tilojen sekä niihin kuuluvien laitteiden ja irtaimiston sekä alueiden tilapäisen luovuttamisen periaatteet, vuokrat ja muut korvaukset sekä vuokravapauksien periaatteet,
  3. päättää lautakunnan hallinnassa olevien tilojen ja laitosten aukioloajoista ja pääsymaksuista,
  4. päättää viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 14 § 1 mom:n perusteella viranomaisen asiakirjan antamisesta säädetyn toimivallan siirtämisestä päättämässään laajuudessa alaiselleen viranhaltijalle. Tiedon saamisesta asiakirjasta, joka on laadittu viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritettavaa tehtävää varten päättää tehtävän antanut viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu,
  5. käyttää edustus- ja puhevaltaa toimialaansa kuuluvissa asioissa ja muutoksenhakuoikeutta päätöksiin, jotka on tehty koskien ko. toimielimen päätöksiä,
  6. helpotuksen tai vapautuksen myöntäminen yksittäistapauksessa kaupungille tulevan
    lautakunnan toimialaan kuuluvan yksityis- ja julkisoikeudellisen maksun, korvauksen tai
    saatavan suorittamisesta.

Seinäjoen kaupungin sivistyskeskuksen johtosääntö

Pöytäkirjat

Esittelijä ja kokoussihteeri:

Kulttuuritoimenjohtaja
Leena Kråknäs
p. 06 416 2234
leena.kraknasseinajoki.fi

Valmistelijat:

Museotoimenjohtaja
Susanna Tyrväinen
p. 06 416 2643
susanna.tyrvainenseinajoki.fi

Kirjastotoimenjohtaja
Mervi Heikkilä
p. 06 416 2320
mervi.heikkilaseinajoki.fi

Pöytäkirjanote:

Toimistosihteeri
Mirva Kurhela
p. 06 416 6384
mirva.kurhelaseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki

Kulttuuripalvelut

PL 215

60101 Seinäjoki

kulttuuriseinajoki.fi
p. 06 416 2111 (vaihde)

***

Kulttuuri jättää jäljen!