+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Blogit » Kaupunginjohtajan blogi » 2019 » Tammikuu » Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 4/2018

Blogit

Kaupunginjohtajan kvartaalikatsaus 4/2018

15.01.2019, klo 11:02

Toimintaympäristö

Seinäjoen väkiluku 30.11.2018 oli 63278, jossa kasvua vuodenvaihteesta on 598.

Seinäjoella työttömyysaste 30.11.2018 oli 7,2 % eli 2194 henkilöä, EP:lla 6,6 % ja Suomessa 8,7 %. Etelä-Pohjanmaan työttömyys on Manner-Suomen toiseksi alhaisin. Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli marraskuun lopussa 5697 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta tilanteesta määrä laski 1127 henkilöllä, eli -16,5 prosentilla ja koko maassa -15,5 prosentilla. Koko maakunnassa työttömistä on ulkomaan kansalaisia 232, mikä on 30 (-11,5 %) vähemmän kuin vuosi sitten.

Seinäjoen työvoiman kokonaismäärä on nyt 30500. Avoimia työpaikkoja oli EteläPohjanmaalla marraskuun lopussa 1231. Seinäjoen osuus koko maakunnan avoimista työpaikoista on 637.

Valtiovarainministeriön joulukuun ennusteen mukaan BKT kasvaa vuonna 2018 2,5 %. Vahvan talouskasvun johdosta työllisten määrä kasvoi 2,5 % ja työllisyysaste nousee 71,6 %:iin. Vuonna 2019 talouskasvu hidastuu 1,5 %:iin ja vuonna 2020 kasvuksi ennustetaan 1,3 %. Ennusteet ovat merkittävästi alhaisempia kuin syksyn 2018 ennusteessa.

Huolimatta kasvun hidastumisesta ja esimerkiksi rakentamisen volyymin pienentymisestä, työllisyysaste nousee ja työttömyys laskee. VM ennusteen mukaan julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julkisen talouden ennustetaan heikkenevän 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen. Syntyvyyden alenema on tulee vaikuttamaan huoltosuhdetta heikentävästi.

Positiivista on ollut työllisyysasteen nousu valtakunnassa yli 72 %:n. Etelä-Pohjanmaalla työllisyysaste on merkittävästi yli valtakunnan keskiarvon.

Yksityiset investoinnit Ideaparkin rakentaminen ja eritasoliittymän rakentaminen KT67:ltä kaupunkiin toteutuvat suunnitellusti ja aikataulussa. Vapon teknisen hiilen ensimmäinen tuotantolaitos rakentuu Ilomantsiin. Seinäjoki oli mukana yhtenä tehtaan sijoituspaikkakuntana. Seinäjoella on valmiudet seuraaville investoinneille esim. Sevon alueella tai Haukinevalla.

Nurmon Bioenergia Oy:n biokaasulaitoshanke on saanut valtiolta 9 milj.€:n investointituen ja hanke on menossa kaavaehdotusvaiheeseen. Suomen suurimman biokaasulaitoshankkeen investointi on noin 30 milj.€ ja se arvioidaan otettavan tuotantokäyttöön vuonna 2020.

Seinäjoen keskusta ja asemanseutu Huhtala 10 korvaavista tiloista eli Perhekeskuksen uusista tiloista on selvitelty useita vaihtoehtoja. Tutkimusten mukaan tämän kaltainen toimintaa lisää asiakasvirtoja merkittävästi sijoituspaikan lähistöllä. Kaupunginhallitus päättänee asiasta helmikuussa.

Senaatti-kiinteistöt Oy on perustanut uuden yhtiön Senaatin Asema-alueet Oy:n, joka on aloittanut toimintansa vuoden alusta. Yhtiön kerrotaan kehittävän junaliikenteen asema-alueita yhteistyössä kaupunkien ja kuntien kanssa. Yhtiön strategian mukaan sen tehtävänä on myydä kehittämänsä kiinteistöt. Mahdollista on myös paikallisten yhtiöiden perustaminen alueen kehittämisessä. Suomessa on kaikkiaan 22 paikkakuntaa, joissa uusi yhtiö toimii. Senaatin Asema-alueet Oy on käynnistänyt pilotin kolmelle paikkakunnalle, joista yksi on Seinäjoki. Tavoitteena on luoda toimiva konsepti asema-alueiden kehittämiseksi kevään 2019 aikana.

Talousarvion 2018 toteutuminen ja talousarvio 2019

Vuoden 2018 tilinpäätösennuste on jo lähes lopullinen. Tämä katsaus perustuu 17.1.2019 tietoihin, joihin on lisätty tiedossa olevat kirjaamattomat ostolaskut ja vielä tulossa olevat erikoissairaanhoidon ja työterveyden laskut, yhteensä noin 1,5 M€.

Verotulot ja valtionosuudet sekä korkotulot ja -menot eivät enää muutu. Vuoden tulokseksi näyttää muodostuvan -6,5 M€. Verotulojen kertymä alittaa kaupungin oman ennusteen 1,5 M€, mutta ylittää Kuntaliiton ennusteen vastaavalla summalla. Talousarvioon verrattuna alenema on 4,5 M€.

Myyntitulot ylittävät talousarvion 5,8 M€:lla johtuen mm. tontinmyyntituloista. Henkilöstömenot ylittyvät 1,7 M€ ja muut toimintakulut 2,6 M€. Ostopalvelut alittavat talousarvion 2,5–3,0 M€:lla. Talousarviossa vuosikate on 13,4 M€ ja toteuma samaa luokkaa eli noin 13,5 M€. Tulos talousarviossa on -7,1 M€ ja ennuste siis noin -6,5 M€.

Seinäjoen kaupungin tuottavuus on heikentynyt merkittävästi vuoden 2018 aikana, vuosikate on puolittunut edellisestä vuodesta ja tulos painunut negatiivisesti. Kehitys ei ole hyväksyttävää.

Koska vuosikatetavoitteesta 20 M€ jäädään jälkeen merkittävästi, tuo se lisähaasteen kuluvan vuoden talousarvion toteuttamiselle. Vuoden 2018 korkea menotaso erityisesti henkilöstömenoissa ja vastaavasti verotulopohjan alenema nostavat säästötarpeen 5 M€:sta reilusti yli 10 M€:oon. Mikäli haluttaisiin myös pysäyttää velkaantuminen, tarkoittaisi se yli 20 M€:n säästötavoitetta, eli 30 M€:n vuosikatetta ja 10 M€:n tulosta vuoden 2019 osalta.

Talouden tervehdyttämisohjelma tulee siis käynnistää välittömästi lautakunnissa ja toimialoilla. Tavoitelukuna on pidetty 2 %:n säästöä toimintakuluissa, mikä tarkoittaa sitä, että vuoden 2019 kulujen nousu vuoden 2018 tasosta saa olla enintään 1 %, kun se talousarviossa on 3 %. Tämäkin säästö on riittämätön.

Näin merkittävä muutos edellyttää myös valtuuston käsittelyä viimeistään huhtikuun valtuustossa. Samalla tulee arvioida oman toiminnan tuloksellisuutta koko organisaatiossa ja taseen mahdollisuuksia tuoda tuloslaskelmaan myyntivoittoja. Tämän vuoksi kaikki mahdollisuudet tulee käyttää hyödyksi.

Lisäksi otettava huomioon, että kaupungin verotuloaste on korkea verrattuna muihin suuriin kaupunkeihin ja noin prosenttiyksikön yli maan keskiarvon.

Seinäjoki-konserni

Seinäjoki-konsernin tytäryhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden tuloksia ja toimintaa voidaan pitää hyvinä vuoden 2018 osalta. Joulukuussa pidettiin Seinäjoen Energia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous, joka päätti 2 milj€ osingonmaksusta vuoden 2018 osalta.

Sotemaku Etelä-Pohjanmaalla 2016–2021

Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi sekä Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta ovat edelleen eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Mietinnön arvioidaan valmistuvan tammi-helmikuun vaihteessa. Eduskunnan päättää toimintansa maaliskuun puolessa välissä. Ennen täysistuntoa tulee sosiaali- ja terveysvaliokunnan antaa mietintönsä ja ehdotuksensa.

Etelä-Pohjanmaalla on sotemakun valmistelijoiden työsuhteiden määräaikaa jatkettu kesäkuun loppuun 2019. Sote-valmistelujohtajan Harri Jokirannan ja Miska Kaihlamäen työsuhteita valmistelussa on jatkettu vuoden loppuun saakka edellyttäen, että eduskunta hyväksyy uudistuksen. Samalla myös heidän rahoituksensa siirtyy huhtikuun alusta valtion rahoittamaksi Etelä-Pohjanmaan liiton kautta.

Vapaaehtoinen sote-kuntayhteistyöhanke etenee sotemaku kuntajohtajafoorumin 24.10.2018 päätöksen mukaisesti. Perlaconin selvitys valmistuu kevään 2019 aikana. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä kuntien että yhteisen sotemaku toimintojen kehittämisessä.

Seinäjoen kaupungin kehitysnäkymiä ja edunvalvontaa

Länsi-Suomen osalta lääkärihelikopterin sijoituspaikaksi ministerityöryhmä on esittänyt Seinäjokea ja Kouvolaa.

Runkoverkkoasetukseen muutoksena tuli VT8 kokonaisuudessaan. Muilta osin päätös on esityksen mukainen. Päätöksen perusteena ovat liikennemäärät sekä näkymä tulevaisuuden kasvusuunnista. Seinäjoki on mukana runkoverkossa. VT 3/18 linjaus Vaasaan ja VT 19 linjaus Kokkolaan kulkevat jatkossa Seinäjoen kautta.

Suomen päärata, jota on esitetty myös TEN-T verkoston osaksi, sisältyy tehtyyn päätökseen. Runkoverkkopäätöksellä on merkitystä palvelutasoon ja tuleviin investointeihin. Suomen päärata on ollut näyttävästi esillä mediassa maakuntaliittojen ja kaupunkien toimesta. Seinäjoki on mukana tehtävissä selvityksissä. Tavoitteena on saada valmius käynnistää yleis- ja ratasuunnitelma, mitkä ovat edellytyksenä EU:n 2021 alkavan rahoituskauden hyödyntämiseksi.

Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit