+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Maa-ainesluvat » Maa-aineslupahakemuksen sisältö

Maa-aineslupahakemuksen sisältö

Maa-aineslupahakemus

  • hakijan yhteystiedot ja suunnitellun ottoalueen sijaintipaikka ja kiinteistötiedot
  • selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan tai maanomistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen
  • ajan tasalla oleva yleiskartta ja mittakaavaltaan vähintään 1: 20 000 kartta, josta ilmenevät ottamisalueen sijainti ja rajat sekä ottamisalueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvat kiinteistöt
  • ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne
  • pohjaveden pinnan ylin korkeustaso
  • selvitys otettavan maa-aineksen laadusta ja kokonaismäärästä, käyttötarkoituksesta, vuotuisesta ottamismäärästä, ottamisalueen rajauksesta ja pinta-alasta, kaivausten ja leikkausten syvyydestä ja muodosta sekä ottamisajasta.

Valmis maa-ainelupahakemus löytyy lomakkeet-sivulta

Ottamissuunnitelma

Maa-aineslupahakemuksen liitteeksi on vähäistä suuremmissa hankkeissa tehtävä ottamissuunnitelma. Ottamissuunnitelma koostuu selostus osasta ja sitä täydentävistä kartoista ja piirroksista (leikkauskuvat ja karttapiirrokset nyt tilanteesta ja ottamistoiminnan päätyttyä tilanteesta. Ottamissuunnitelmassa on selvitettävä tarvittavassa laajuudessaan seuraavat tiedot:

  • vallitsevat luonnonolosuhteet
  • ainesten määrä ja laatu
  • hankkeen vaikutuksen ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 2 § tarkentaa ottamissuunnitelman sisältöä.

2 § Ottamissuunnitelma

Ottamissuunnitelmaan kuuluvat selostus ja sitä täydentävät kartat ja piirrokset.

Ottamissuunnitelmassa on osoitettava maa-aineslain 11 §:n 2 momentissa ja tarvittaessa myös sanotun pykälän 3 momentissa tarkoitetut seikat ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetut selvitykset alueen luonnonolosuhteista ja hankkeen ympäristövaikutuksista.

Ottamissuunnitelmaan kuuluva selostus sisältää 1 §:n 3 momentissa lueteltujen asioiden lisäksi tarvittavassa laajuudessa seuraavat asiat:

1) ottamiseen ja siihen liittyviin toimintoihin tarvittavan alueen kuvaus, ottamiseen liittyvän liikenteen järjestäminen, ottamistoiminnassa käytettävät koneet, laitteet ja niiden sijoitus sekä polttoaineiden varastointi ja tankkauspaikat, aineksen vesiseulontalaitokset sekä alustava selvitys sivukiven määrästä ja loppusijoituspaikasta;

2) selvitys ottamisalueen ja sen ympäristön pohjavesiolosuhteista ja pohjaveden havaintopaikoista sekä tiedot alueen läheisyydessä sijaitsevista talousvesikaivoista, pohjavedenottamoista ja niiden mahdollisista suojavyöhykkeistä ja suoja-aluemääräyksistä;

3) meren tai vesistön rantavyöhykkeelle sijoittuvan ottamisalueen osalta perustelut sijoittaa toiminta rantavyöhykkeelle sekä selvitys ottotoiminnan vaikutuksista rantaluontoon ja -maisemaan;

4) selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista sekä suunnitelma toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailusta;

5) ottamisalueen jälkihoito ja arvio jälkihoitokustannuksista ja, mikäli mahdollista, alueen myöhempi käyttö.

Ottamissuunnitelmaan tulee liittää suunnitelmakartat ja leikkauspiirrokset, joista ilmenevät ottamisalueen nykytilanne ja tuleva lopputilanne sekä ottamistoiminnan eteneminen ja mahdollinen vaiheistus.

Suunnitelmasta on käytävä ilmi, mihin selvitykseen tai aineistoon taikka arviointimenetelmään annetut tiedot perustuvat.Toimisto

Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi