+
Tulosta
Etusivu

Luonnonsuojelualueet

 • Rottominneva, 2017. 15,139 ha. Vilhosto 8:86.
  Alue on ojittamatonta suota. Siihen kuuluu myös 200 m ojittamatonta suon ja kivennäismaan vaihettumisvyöhykettä, joka on paikoin erittäin uhanalaista tupasvillakorpea. Rauhoitusalueen suotyyppejä ovat rahkaräme, rimpineva, minerotrofinen lyhytkorsineva, ombtrofinen lyhytkorsineva, tupasvillakorpi ja tupasvillaräme.
 • Varpulan ja Hirvijärven altaiden vesialueet, 2013. 275,36 ha. Alanurmo: Suppelo 27:0 (määräala), Kallio 6:28 (määräala), Kuusisto 6:91 (määräala), Männikkö 6:116 (määräala), Synkkäsalo 7:15 (määräala), Nurmo: Kurjenmaa 20:124 (määräala), Hietavesi 10:259(määräala).
  • Allasalue on eteläisen ja pohjoisen lintulajiston kohtaamisaluetta, johon vaikuttaa ympäröivän luonnon monimuotoisuus. Vuonna 2010 Hirvijärven alueella on todettu pesivän 110 lintulajia.
 • Roomionniemi, 2013. 53 ha. Suppelo 27:0 (määräala).
  • Roomionniemi on Varpulan ja Hirvijärven allasalueen tärkein asumaton kolkka, jota meri- ja maakotka sekä satunnaisesti kiljukotka ovat käyttäneet levähdysalueena.
 • Iso-Teerineva, 2013. 49,1 ha. Suppelo 27:0 (määräala).
  • Iso-Teerinneva toimii ekologisena käytävänä altaalta itään Suppelonnevan Natura-alueelle. Neva on ikivanha teerien soidinsuo.
 • Aunes, 2013. 3,25 ha. Pikkalanpalsta 8:271 (määräala).
 • Isosaari ja Hoikkasaari, 2013. 12,24 ha. Salo 1:408 (määräala), Kantola 1:407 (määräala), Rintajouppi II 1:535 (määräala), Voimankoski 1:148 (määräala)
  • Isosaari ja Hoikkasaari ovat puustoltaan melko luonnontilaisia tuoreita kangasmetsiä. Alueen eläimistö on poikkeuksellisen rikas.
 • Routakallion vanha metsä, 2013. 10 ha. Routakallio 8:22 (määräala).
  • Routakallion vanha metsä on pääosin sekapuustoista tuoretta kangasmetsää. Metsän lajistoon kuuluvat mm. liito-orava, palokärki, pohjantikka, pyy, metso ja varpuspöllö.
 • Hautakylän vanha metsä, 2013. 4,3 ha. Katila 12:125 (määräala).
  • Hautakylän metsä on puustoltaan vanhaa, tuoretta ja paikoin lehtomaista kangasmetsää. Paikkaa luonnehtivat yli 100-vuotiaat kuuset ja runsas maapuusto. Metsä sijaitsee "Lakeuden luontopolun" varrella.
 • Sikakankaan kämmekkämetsä, 2013. 2,5 ha. Keskijouppila 3:521 (määräala).
  • Sikakankaan metsä on rehevää, osin lehtomaista tuoreen kankaan sekametsää. Alueella kasvavat mm. sananjalka, tähtitalvikki, mäntykukka ja neljä kämmekkälajia: valkolehdokki, herttakaksikko, harajuuri ja maariankämmekkä.
 • Rimmin luonnonsuojelualue, 2012. 10,77 ha. Koura, Kouran hiekka- ja sora-alue 9:82.
  • Alueella on maa-aineksen otosta syntyneitä hiekkapohjaisia lampia, jotka ovat kaivutoiminnan loppumisen jälkeen maisemoituneet luonnontilaisen kaltaisiksi pienvesistöiksi.
 • Kurkunmäki, 2009. 14,8 ha. Ruha, Luoma RN:o 3:86.
  • Kurkunmäki on luonnontilaisen kaltaista mäntymetsää, jonka puusto on noin 100-vuotiasta. Itäosan ojitettu suo kuuluu valtakunnalliseen soidensuojeluohjelmaan (Suppelonneva SSO100287).
 • Kattilavuori ja Kattilaneva, 1999. 60 ha. Kyrkösjärven eteläisen altaan länsipuoli, Paavola RN:o 27:15, Petäjämäki RN:o 7:59, Myllymäki RN:o 7:14, Laitala RN:o 6:175 ja Turvesuo RN:o 6:152.
  • Kattilavuoren metsä- ja suoaluetta luonnehtivat erityyppiset kangasmetsät, joiden valtapuusto on paikoin hyvin järeää. Alue on maakunnallisesti arvokasta vanhaa metsää ja yleisilmeeltään varsin luonnontilainen. Kattilavuoren lakialue on karua avokalliota. Kattilanevan osa on pääosin puustoista rahka- ja tupasvillarämettä.
 • Törnävä, Kruutipuisto, 1948. 2,4 ha
  • Seinäjoen rannalla oleva Törnävän kartanon puisto, johon liittyy myös historiallisia muistoja. Alue on pääosin lehtomaista kangasmetsää, jonka puusto on vanhaa kuusikkoa.

Luonnonsuojelualueet on merkitty maastoon opasteilla.


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121