+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Jätevedet » Jätevesistä ympäristönsuojelumääräyksissä

Jätevesistä ympäristönsuojelumääräyksissä

2. LUKU JÄTEVESIEN JOHTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

5 § Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella

Ympäristönsuojelulain 103 §:n mukaisesti, jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriin eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet on johdettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Vesikäymälän ja muiden talousjätevesien käsittelyn on vastattava vähintään YSL 18 §:n nojalla annetussa jätevesiasetuksessa (209/2011) tarkoitettujen puhdistustoimien tehoa.

5.1. Käsittelemättömät talousjätevedet voivat aiheuttaa ympäristön pilaantumista vesistössä ja haittaa ympäröivälle asutukselle. Vähimmäisvaatimustason alueella vaaditaan jätevesiasetuksen (209/2011) mukainen vähimmäispuhdistustaso.

Ympäristönsuojelulain 27 b §:ssä on säädetty jätevesien yleinen puhdistamisvelvollisuus. Kantoveteen verrattavat, saunomis- ja muut pesujätevedet voidaan johtaa sellaisenaan maahan tai kasvillisuuteen puhdistumaan, jollei siitä katsota aiheutuvan haittaa vesistölle tai naapureille.
Ympäristönsuojelulain 27 b §:n 2 momentin mukaan muut kuin vesikäymälän jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan silloin, kun niiden määrä on vähäinen, eikä niistä aiheudu ympäristön pilaantumisten vaaraa.

5.2. Pilaantumisherkillä alueilla vaaditaan jätevesiasetuksen mukaisesti tiukempi puhdistustaso. Pilaantumiselle herkät alueet voidaan ympäristönsuojelumääräyksillä määritellä kuntakohtaisesti. Seinäjoella pilaantumiselle herkiksi alueiksi katsotaan vesistöjen ranta-alueet, Seinäjoen Veden viemäriverkoston toiminta-alueet, jolloin useimmiten on kyseessä tiiviisti asutetut alueet ja huonosti puhdistetuista jätevesistä saattaa aiheutua naapureille haittaa. Lisäksi jätevedet, jotka johdetaan yhteispuhdistamoihin muualla kuin ranta-alueella, ovat myös suurien paikallisesti merkittävien purkuvesien vuoksi tärkeä käsitellä riittävän tehokkaasti. AVL tarkoittaa asukasvastinelukua, joten 15 AVL on käytännössä kolmen perheen yhteinen puhdistamo.

Määräys valmistajan antamasta takuusta jätevesien puhdistusjärjestelmille on annettu, koska kaikki Suomessa markkinoitavat järjestelmät eivät välttämättä täytä asetuksen vaatimuksia. Tarvittaessa puhdistustehokkuutta on selvitettävä mittausten avulla.

5.3. Tiukat vaatimukset johtuvat YsL 8 §:n ehdottomasta pohjaveden pilaamiskiellosta.

5.4. Kalajärven kaavamääräykset sisältävät jätevesien käsittelyn. Kalajärven saareen on annettu myös jätevesien käsittelymääräyksiä. Säiliöiden tyhjennystä saaresta ei voida varmuudella toteuttaa, koska raskaan kaluston pääsy on mahdollista vain jään kantaessa. Näin ollen ympäristön pilaantumisen ehkäisy on mahdollista vain sallimalla kuivakäymälä.

5.5. Suojaetäisyydet vesistöön tarvitaan, koska jätevesien johtaminen suoraan vesistöön on luvanvaraista. Riittävillä etäisyyksillä pyritään estämään vesistön tilan heikkeneminen. Pohjavesitason yläpuolelle jätettävä kerros tarvitaan pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi ja maaperäkäsittelyn toimintakyvyn turvaamiseksi.

5.6. Huoltovaatimuksilla varmistetaan laitteiston jatkuva toimintakyky jätevesistä annetun asetuksen 209/2011 vaatimustason mukaisesti. Sakokaivoliete on jätettä ja sen käytöstä määrätään jätehuoltomääräyksissä. Lietettä voidaan VnP 282/94 mukaan käyttää maanviljelyksessä, mikäli se on käsitelty siten, että siitä ei aiheudu tautivaaraa.

Jätevesien käsittelystä on runsaasti tutkimuksia. Käsittelyjärjestelmistä ei ole annettu ehdottomia vaatimuksia. Eri toimintaperiaatteet on mainittu ja järjestelmä on valittavissa rakennuspaikalle soveltuvuuden ja järjestelmän puhdistuskyvyn mukaisesti.

Kompostikäymälästä ei saa aiheutua haittaa ympäristölle tai naapurustolle.

6 § Liittyminen kunnalliseen vesi- ja jätevesiverkostoon

Liittämällä kiinteistö viemäriin varmistetaan jätevesien puhdistus ja puhdistustason jatkuva seuranta. Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin.


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121