+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Jätehuolto » Kemikaalit ympäristönsuojelumääräyksissä

Kemikaalit ympäristönsuojelumääräyksissä

7. LUKU KEMIKAALIEN KÄSITTELYÄ JA VARASTOINTIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

24 § Maanpäällisten polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja tarkastus

24.1. Pelastusviranomainen ja TUKES valvovat vaarallisiksi luokiteltavien kemikaalien käsittelyä
ja varastointia. Jos kyseessä on asetuksen 59/1999 tarkoittama kemikaalien vähäinen
teollinen käsittely tai varastointi, on toiminnasta tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle.
Yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset käsitellään tällöin pelastusviranomaisen
toimesta ilmoituskäsittelyn yhteydessä. Yritysten on varmistuttava, että kaikki vaarallisia
kemikaaleja koskevat ilmoitukset on tehty.

24.2. Ympäristölle tai terveydelle vaarallisten kemikaalien varastointi ja käsittely kiinteistöllä on
järjestettävä siten, etteivät ne normaalioloissa tai onnettomuustilanteissa pääse maaperään,
pohjaveteen tai muuhun ympäristöön eivätkä viemäriin. Kemikaalit on säilytettävä
siten, etteivät asiattomat saa niitä haltuunsa.

24.3. Käyttöönotettavien säiliöiden on oltava vaadittujen standardien mukaisia. Rakennusten
lämmitysjärjestelmiin liitetyissä öljysäiliöissä tulee olla ylitäytönestin. Myös muita kemikaalisäiliötä
täytettäessä tulee käyttää ylitäytönestintä. Maanpäällinen yksivaippainen
kiinteä tai siirrettävä kemikaalisäiliö, säiliökontti sekä yli 500 litran nestemäisten kemikaalien
astiavarasto sijoitetaan tiiviiseen suoja-altaaseen. Suositus suoja-altaan tilavuudeksi
on vähintään 110 % suurimman palavaa nestettä sisältävän säiliön tilavuudesta,
100 % erittäin myrkyllistä, myrkyllistä ja ympäristölle vaarallista kemikaalia sisältävän
suurimman säiliön tilavuudesta tai 20 % muuta vaarallista kemikaalia sisältävän suurimman
säiliön tilavuudesta. Säiliöt on varustettava asianmukaisilla varoitusmerkinnöillä ja
sisältötiedolla.

24.4. Tankkauskäytössä olevat maanpäälliset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt tulee
varustaa niin, että säiliön vapaa tyhjentyminen estyy. Ulkona sijaitsevat säiliöt tulee sijoittaa
tiiviille alustalle ja irti maasta sekä maastollisesti siten, että mahdollisen vuotovahingon
yhteydessä aine ei pääse ympäristöön.

24.5. Pohjavesi- ja ranta-alueilla käyttöönotettavien öljy-, polttoaine- ja muiden kemikaalisäiliöiden
on oltava kaksivaippaisia tai ne on sijoitettava maan päälle tiiviisiin, katettuihin
suoja-altaisiin tai vallitiloihin. Suoja-altaan tilavuuden on vastattava vähintään altaassa
olevan suurimman säiliön tilavuutta. Säiliöt on varustettava ylitäytön estolaittein tai säiliötä
täytettäessä on käytettävä ylitäytön estolaitetta, vapaa tyhjentyminen tulee estää sekä
yli 10 000 litran säiliöt vuodonilmaisujärjestelmällä.

24.6. Sisätiloissa kemikaalit on säilytettävä siten, että kemikaalit eivät vahinkotilanteessa pääse
viemäriin tai maaperään. Varastotilassa on oltava riittävän korkeat reunukset ja huoneen
lattian pinnoitteen on oltava kemikaalien vaikutusta kestävä. Rakennuksessa oleva
kiinteä säiliö on sijoitettava suoja-altaaseen. Suoja-altaan vapaan tilavuuden tulee olla
vähintään 20 % säiliön tilavuudesta.

24.7. Nestemäisten ongelmajätteiden varastoinnissa noudatetaan yllä olevia varastointimääräyksiä.

25 § Maanalaisten öljy- ja kemikaalisäiliöiden sijoitus, kunnossapito ja varastointi

25.1. Pohjavesi- ja ranta-alueilla sijaitsevat maanalaiset öljy-, polttoaine- ja muut kemikaalisäiliöt
tulee kiinteistön haltijan tai omistajan toimesta tarkastuttaa 10 vuoden kuluttua säiliön
käyttöönotosta ja pohjavesialueiden ulkopuolella 20 vuoden kuluttua. Sen jälkeen säiliöt
on tarkastettava tarkastuspöytäkirjaan merkityn kuntoluokan mukaisesti. Tarkastuspöytäkirja
on säilytettävä ja esitettävä pyydettäessä kaupungin pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

25.2. Tarkastuksessa käytöstä poistettavaksi määrätty tai omaehtoisesti käytöstä poistettava
maanalainen öljysäiliö on kaivettava ylös. Säiliö on puhdistutettava sellaisella toiminnanharjoittajalla,
jolla on TUKES:in hyväksyntä ja säiliö on toimitettava sen jälkeen vastaanottajalle,
jolla on lupa vastaanottaa jätteitä. Toimenpiteestä on tehtävä ilmoitus kaupungin
pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaiselle.

26 § Öljy- tai kemikaalivahingot

26.1. Öljy- tai kemikaalivahingoista on aina ilmoitettava pelastuslaitokselle (puhelin 112). Pienet
määrät voi itse imeyttää imeytysaineeseen, joka käsitellään ongelmajätteenä. Mahdollisesta
öljyvuodon aiheuttamasta maaperän ja pohjaveden pilaantumisesta sekä niiden
kunnostustoimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista vastaa öljysäiliön omistaja tai
muu vahingon aiheuttaja.


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi