+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Jätehuolto » Jätehuolto ympäristönsuojelumääräyksissä

Jätehuolto ympäristönsuojelumääräyksissä

6. LUKU JÄTEHUOLTOA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

21 § Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen kiinteistöllä

21.1. Kiinteistön jätehuolto, jätteiden keräily- ja välivarastointipaikat sekä jätteiden käsittelypaikat
tulee toteuttaa ja varustaa siten, että jätehuollosta ja jätteiden käsittelystä ei aiheudu
terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan
ympäristön, maaperän tai pohjavesien pilaantumisvaaraa.

21.2. Pihan- ja puutarhanhoidossa syntyvien jätteiden, kuten oksien, risujen ja kasvinlehtien
vieminen yleisille alueille tai toisen omistamalle kiinteistölle on kielletty.

21.3. Jätteiden maahan hautaaminen on kielletty.
Tästä poikkeuksena muilla kuin pohjavesialueella saa rakentamisessa tai maarakenteissa
kertaluonteisesti hyödyntää vähäisiä määriä (alle 500 m3) puhtaita ylijäämämaita, tiilija
betonimurskeita tai muita kiviainesperäisiä murskeita tai kivihiilen, turpeen tai puuperäisen
polttoaineen polton pohjatuhkia silloin, kun niillä voidaan korvata maa-ainesten
käyttöä, ei kuitenkaan ammattimaisesti eikä laitosmaisesti.

Jätteen hyödyntämisen edellytyksenä on, että

  • materiaali ei sisällä ympäristölle tai terveydelle haitallisia aineita, esim. öljyä, betonin
    saumausaineita, PCB:tä tai bitumia,
  • materiaali ei sisällä betonirautaa,
  • betonijäte on murskattu alle 150 mm:n raekokoon
  • ja jätettä sisältävä rakenne on peitettävä ja pinnoitettava kahden (2) vuoden kuluessa.

Mikäli jätettä sijoitetaan maaperään, tulee jätteen sijoittamisesta ilmoittaa etukäteen ympäristönsuojeluviranomaiselle
valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi ja ympäristöluvan
tarpeen arvioimiseksi.

Jätemateriaalien käyttäjän on oltava selvillä sijoittamiensa jäte-erien puhtaudesta ja haitattomuudesta.
Kiinteistön haltijan vaihtuessa maaperään sijoitetuista jäte-eristä on annettava
tieto kiinteistön uudelle haltijalle.

21.4. Ympäristölle vaaralliset nestemäisten kemikaalien pienerät ja niiden jätteet, kuten esimerkiksi
öljyt, maalit, torjunta-aineet ja liuottimet tulee varastoida ja säilyttää kiinteistöllä
ja työkohteissa varastossa siten, että niiden joutuminen maaperään tai ympäristöön on
estetty.

21.5. Käytöstä poistettujen kyllästettyjen puhelinpylväiden ja ratapölkkyjen käyttö asumiseen
käytettävillä alueilla on kielletty.

22 § Yleisötilaisuuksien jätehuolto ja puhtaanapito

22.1. Yleisötilaisuuden järjestäjän tulee pitää tapahtuma-alue ja sen välitön läheisyys koko
tapahtuma-ajan yleisilmeeltään siistinä ja puhtaana tilaisuuden aikaisella siivouksella ja
puhtaanapidolla.

22.2. Yleisötilaisuudessa syntyvät jätevedet tulee johtaa jätevesiviemäriin tai kerätä tiiviiseen
umpisäiliöön ja kuljettaa käsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavalle vastaanottajalle.

23 § Lumen vastaanottopaikkojen sijoittaminen, hoito ja sulamisvesien käsittely

23.1. Lumenkaatopaikkoja ei saa sijoittaa pohjavesialueille, ranta-alueille, tulva-alueille, alle
100 metrin etäisyydelle pysyvästä asutuksesta, vesistöön tai jäälle. Lumenkaatopaikat
tulee sijoittaa ja toteuttaa siten, että niiden sulamisvedet eivät aiheuta terveyshaittaa,
vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista.
Lumen vastaanottopaikan haltijan on siivottava alue heti lumen sulamisen jälkeen roskaantumisen
estämiseksi. Mikäli alue on viljelymaata, on sen soveltuvuus viljelyyn todistettava
raskasmetallitutkimuksin.


Ympäristönsuojelu

PL 215 / Alvar Aallon katu 10
60101 Seinäjoki

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelupiste

avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 426 2121