+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Ympäristönsuojelu » Ilmansuojelu » Ilmansuojelu ympäristönsuojelumääräyksissä

Ilmansuojelu ympäristönsuojelumääräyksissä

4. LUKU ILMANSUOJELUA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

11 § Savukaasupäästöjen ja niiden haitallisten vaikutusten ehkäisy

11.1. Polttamisesta ei saa aiheutua haittaa ympäristölle, terveydelle, naapureille tai yleiselle
viihtyisyydelle. Kiinteistökohtaisissa lämmityskattiloissa tai muissa tulipesissä ei saa polttaa
sellaisia materiaaleja tai aineita, joiden palaessa muodostuvien savukaasujen joukossa
ympäristöön pääsee nokea ja hajua tai ympäristölle ja terveydelle vaarallisia yhdisteitä.
Tällaisia aineita ovat mm. paine- ja pintakäsitelty puutavara, muovit ja muu vastaava
muovipinnoitettu materiaali sekä muu huonosti palava tai kostea materiaali. Lämmityskattiloiden
ja muiden tulipesien käytössä, hoidossa ja huollossa tulee noudattaa,
mitä pelastuslaissa ja -asetuksessa sekä sisäasiainministeriön säädöksissä on määrätty.

11.2. Asemakaava-alueella turpeen poltto on sallittu vain turpeen täydellisen palamisen mahdollistavalla
laitteistolla tai stokerilla varustetulla kattilalla.

11.3. Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Kielto ei koske kuivaa ja käsittelemätöntä
puujätettä, jota poltetaan asianmukaisessa tulisijassa eikä paperin tai pahvin käyttöä sytykkeenä.
Asemakaava-alueen ulkopuolella saa avopolttona kiinteistöllä polttaa vähäisiä määriä
kuivia risuja, oksia, olkia sekä paine- ja pintakäsittelemätöntä puutavaraa.
Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 2012 8

11.4. Rakennuksen savukaasupäästöjen tai muiden päästöjen päästökorkeus ja teollisuus-,
tuotanto- ja yrityskiinteistöjen sekä pysäköintirakennusten ilmanpoiston sijoitus on toteutettava
siten, että savu- ja poistokaasujen leviäminen ympäristöön normaaleissa sää- ja
käyttöolosuhteissa ei aiheuta terveyshaittaa, vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai
niiden käytölle eikä muutakaan ympäristön pilaantumista.

12 § Kokkoja koskevat määräykset

12.1. Kokko tulee sijoittaa siten, että siitä ei aiheudu savuhaittaa lähimmille häiriintyville kohteille.
Paloturvallisuusjärjestelyt on sovittava paikallisen pelastusviranomaisen kanssa.
Vastuu poltosta mahdollisesti aiheutuvista savu- ym. haitoista on polton toimeenpanijalla
ja yleisötilaisuuksissa tilaisuuden järjestäjällä.

13 § Mullan valmistus

13.1. Ammattimainen ja laitosmainen mullan tekeminen ja muu vastaava maa-ainesten käsittely
on kielletty alle 100 metrin etäisyydellä pysyvästä asutuksesta.

14 § Hiekoitushiekan poistaminen ja vastaanottopaikkojen sijoittaminen

14.1. Kaava-alueella koneelliseen hiekoitushiekan poistoon on käytettävä imulakaisukonetta
tai pölyn poistoteholta vastaavaa kalustoa. Pölyämistä tulee vähentää kastelulla. Lehtipuhaltimen
tai vastaavan käyttö hiekan poistossa on kielletty.

14.2. Lakaisuhiekan välivarastoja ei saa sijoittaa ranta-alueelle. Hiekan välivarastopaikan haltijan
on siivottava alue heti alueen puhdistamisen päätyttyä roskaantumisen estämiseksi.
Mikäli alue on viljelymaata, on sen soveltuvuus viljelyyn todistettava raskasmetallitutkimuksin.

15 § Ulkona tapahtuvaa hiekkapuhallusta ja muita kunnostustöitä koskevat määräykset

15.1. Rakennusten julkisivujen ja ulkotiloissa suoritettavien rakenteiden tai esineiden hiekkapuhallus-,
maalaus- ja muiden kunnostustöiden yhteydessä tulee huolehtia siitä, että
toiminnasta aiheutuvat maalihiukkaset, pöly, liuotinainehöyryt tai melu eivät aiheuta terveyshaittaa,
vahinkoa tai haittaa naapurikiinteistöille tai niiden käytölle eikä muutakaan
ympäristön pilaantumisen vaaraa. Rakennusten, rakenteiden ja esineiden hiekkapuhallus
on sallittu suojapeitteellä eristetyssä tilassa.


Seinäjoen kaupunki

Ympäristönsuojelu

Keskuskatu 32 I
60100 Seinäjoki

Toimisto avoinna ma–pe klo 9–15

p. 06 416 6526

ymparistoseinajoki.fi