+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus » Poikkeusluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Poikkeusluvan ja suunnittelutarveratkaisun hakeminen

Asemakaavasta poikkeaminen (MRL 171§)
Lainvoimaisen asemakaavan määräyksistä poikkeamiseen, ennen rakennusluvan hakemista, tarvitaan poikkeamispäätös. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä ratkaistavan vähäisen poikkeamisen määrittelee rakennusvalvontaviranomainen.
Ennen asemakaavasta poikkeamista koskevan hakemuksen jättämistä, on syytä olla yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiseen.

Joskus poikkeaminen asemakaavan määräyksistä edellyttää asemakaavan muutosta.

Poikkeaminen edellyttää aina erityistä syytä. Poikkeamispäätöstä voi hakea rakentamista
koskevista säännöksistä, määräyksistä, rajoituksista ja kielloista kuten rakennuskiellosta.
Maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Suunnittelutarveratkaisu (MRL 137§)
Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolisille alueille. Rakennuslupamenettelyn yhteydessä rakennusvalvontaviranomainen määrittelee rakentamistiheyteen perustuen, tarvitaanko ennen rakennusluvan hakemista erillinen suunnittelutarveratkaisu.

Suunnittelutarve ranta-alueelle (MRL72§)
Vesistön ranta-alueeseen kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena.

Naapurien kuuleminen
Hakemuksen johdosta naapurille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Hakemuksen käsittelyn nopeuttamiseksi on suositeltavaa, että hakija itse hankkii asianomaisten naapureiden lausunnot. Naapurien kuulemiset voidaan hakijan pyynnöstä suorittaa myös kaupungin toimesta.

Päätös
Hakemuksen ratkaisee toimenpiteen laadusta riippuen viranhaltija, kaupunginhallitus tai kaupunkisuunnittelujaosto. Hakemus tulee aina jättää kaavoitukseen riippumatta siitä, mikä viranomainen kulloinkin päätöksen tekee. Päätös poikkeamisesta tai suunnittelutarveratkaisusta ei vielä oikeuta rakentamiseen. Myönteisessä päätöksessä määrätään aina aika, jonka kuluessa rakennuslupaa on haettava.

Lisätietoja hakemukseen liittyvistä asioista:
kaavasuunnittelija Pauliina Vähälummukka, puh. 06 416 6281,
pauliina.vahalummukkaseinajoki.fi

Hakemusohjeet (pdf, 0.2 Mt)

Hakemus (doc, 0.19 Mt)

Naapurien kuulemislomake (doc, 0.17 Mt)

Maksut (pdf, 0.01 Mt)Seinäjoen kaupunki

Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus

Kirkkokatu 6, PL 215

60100 Seinäjoki

p. 06 416 2111 (vaihde)
f. 06 416 2506
etunimi.sukunimiseinajoki.fi

kaavoitusseinajoki.fi