+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Asuminen ja ympäristö » Kadut ja liikenne » Yksityistiet » Kaupungin kunnossapitämät yksityistiet

Kaupungin kunnossapitämät yksityistiet

Kunnossapidon ehdot

Kaupunki kunnossapitää ympärivuotisesti seuraavat ehdot täyttävät yksityistiet:

 • Kunnossapitokalusto mahtuu tielle ja tien kantavuus on riittävä kunnossapitokalustolle
 • Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kaksi vakituisesti ympärivuotisesti asuttua kiinteistöä
 • Tien pituus tulee olla vähintään 400 metriä (pituus viimeiseen asuttuun talouteen saakka)
 • Yksityistie on toimitustie, jolle on perustettu tiekunta
  • Tiekunnan tulee ilmoittaa kaupungille, mikäli tiekunnan tiedoissa tapahtuu muutoksia
 • Asunnoista maksetaan vakituisen asunnon kiinteistövero
 • Kiinteistöjen asukkaat ovat kirjoilla Seinäjoen kaupungissa, heidän vakituinen osoitteensa on ko. kiinteistöille ja kyseessä on heidän ainoa asuntonsa
Vähempikin kiinteistöjen määrä ja alle 400 metrin tienpituus riittää mikäli
 • Yksityistie yhdistää valtion omistamia teitä, joilla on jokisilta
 • Tietä käytetään yleisesti myös muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan läpikulkuliikenteeseen (tapauskohtaisesti)

Kaupunki kunnossapitää edellä mainitut ehdot täyttävän järjestäytyneen yksityistien (tielle perustettu tiekunta) kaikki vakituisesti asutut sivuhaarat pituudesta riippumatta. Sivuhaaran tulee olla toimituksessa liitetty yksityistiehen. Kaupungin kunnossapitämistä yksityisteistä erkanevien tonttiliittymien kunnossapito jää liittymän omistajan tai haltijan vastuulle.

Kaupungin kunnossapito käsittää mm. tien aurauksen, polanteen poiston ja tasauksen, liukkauden torjunnan, jäätyneiden tierumpujen ja sivuojien sulatuksen ja aukikaivuun, tien höyläyksen, pölynsidonnan, sorastuksen, päällysteessä olevien reikien paikkauksen, kuivatusjärjestelmän kunnossapidon sekä vesakon torjunnan. Kunnossapito ei kata rakenteen parantamista. Parantamishankkeista päätetään tapauskohtaisesti ja kaupungin vuotuisen talousarvion mukaisesti.

Kaupungin kunnossapitämän yksityistien käytön tulee olla sallittua myös muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että tietä ei saa sulkea puomilla tai kieltää liikennettä ajokieltomerkein.

Edellä mainittujen kriteerien lisäksi yksityistien tulee täyttää seuraavat valtuustossa 24.4.2006 hyväksytyt kaupungin hoitoon vaadittavat kriteerit:

 1. Yksityistielle on perustettu tiekunta ja osakkaille on tehty yksikköjako
 2. Tiealueen maanomistajilta tulee olla allekirjoitettu tiealueen luovutussitoumus
 3. Tiealue tulee olla keskiviivasta mitaten 6 m etäisyydellä puustosta ym. esteistä vapaa, mutta tekniselle lautakunnalle jätetään harkintavaltaa joustaa tien leveydestä tonttien ja puutarhojen kohdalla, jos ko. tietä ei tulevaisuudessakaan ole mahdollista saada yleiseksi tieksi
 4. Tien pinnassa näkyvissä olevat maakivet tulee olla poistettuina
 5. Tiellä olevat rummut on oltava kunnossa vastaanottohetkellä
 6. Tiealueen näkemäesteet tulee olla raivattuina kaarteissa ja teiden risteyksissä
 7. Tien vierialueen ojitukset ja purkuojastot on oltava kunnossa
 8. Jos tiellä on heikkokuntoinen silta, on osakkaiden pyrittävä rakentamaan se rakennus- ja maankäyttölain mukaisin lainoin ja avustuksin ennen kaupungin hoitoon ottamista. Kaupunki ei tule siltaa rakentamaan viiteen (5) vuoteen tien kaupungin hoitoon ottamispäivästä lukien.

Kaupungin kunnossapitoa yksityistielle haetaan erillisellä hakemuksella, jonka jälkeen yksityistiejaosto tarkastaa tiet kaupungin valtuuston hyväksymien vaatimusten mukaisesti. Vaatimusten täytyttyä yksityistiejaosto tekee esiteyksen tekniselle lautakunnalle tien ottamiseksi kaupungin hoitoon. Lopullisen päätöksen tekee tekninen lautakunta.

Tiekunta ja kaupunki tekevät yksityistien kunnossapidosta erillisen sopimuksen. Sopimuksen päivämäärästä riippumatta sopimus astuu voimaan seuraavan kalenterivuoden alusta. Sopimus on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja jatkuu, jollei sitä irtisanota vähintään kolme kuukautta ennen seuraavan kalenterivuoden alkua.

Tieavustuslomakkeet:

2019_yksityistieavustuslomake.docx (docx, 0.05 Mt) 2019_yksityistieavustuslomake.pdf (pdf, 0.06 Mt)

Yhteystiedot:

Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Yksityistiejaosto
PL 215, Kirkkokatu 6
60101 Seinäjoki
kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi

Yksityistiejaoston esittelijä
Hannu Ilomäki
p. 06 416 6523, 044 418 1252
hannu.ilomakiseinajoki.fi

Yksityistiejaoston sihteeri
Vappu Rinta-Lusa
p. 06 416 6526, 044 418 1084
vappu.rinta-lusaseinajoki.fi


Seinäjoen kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala

Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki

kirjaamo.kaupunkiymparistoseinajoki.fi