+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2020 » Maaliskuu » Kaupunginhallituksen 16.3.2020 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 16.3.2020 kokouksen päätökset

16.3.2020, klo 20:20

Yhteenveto kaupunginhallituksen tekemistä päätöksistä.

68 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

69 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjasta ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymän pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

71 § Asemakaavan muutos, Marttila 2. kaupunginosa, kortteli 43 (osa) / hyväksyminen / valitus / kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

72 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2017–2020 / Tilintarkastusta koskevaan sopimukseen sisältyvä optio
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, ettei se tee valtuustolle esitystä tilintarkastuspalveluiden sopimukseen sisältyvän optio-oikeuden käyttämisestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

73 § Konsernipalvelut toimiala: Tulosalueiden selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuonna 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen konsernipalveluiden toimialan tulosalueista laaditut selonteot sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

74 § Seinäjoen kaupungin riskienhallinnan raportointi: riskiarviointi talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 – 2023 / Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos –liikelaitos riskiarviointi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos -liikelaitoksen riskiarvioinnin talousarviovuodelle 2020 ja taloussuunnitelmavuosille 2021 – 2023 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

75 § Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta / Irja Hautamäki / Valtiokonttorin päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee Valtiokonttorin päätöksen tiedoksi ja vastaanottaa perinnön päätöksestä ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

76 § Lainatarjousten käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää
- ottaa Seinäjoen kaupungille vuoden 2020 talousarviolainana 40 000 000 euron osalta luoton seuraavasti:

Lainamäärä.........…….40 000 000 euroa
Lainanantaja.........…..Danske Bank A/S Suomen sivuliike
Lainan muoto.........….Vaihtuvakorkoinen laina, viitekorko 3 kk Euribor
Marginaali:.........…….0,33 %, korkoindikaatio 21.2. klo 13.00
Muut kulut:.........…….Järjestelypalkkio 2000 euroa sekä 2,50 euroa/ lasku ja automaattisesta veloituksesta 3,50 euroa/ erä viiden vuoden ajalta
Laina-aika:.........…….5 vuotta, koronmaksu neljännesvuosittain
Lainan lyhennykset:...Kertalyhenteinen laina

- saattaa asian valtuuston tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

77 § Suomen kasvukäytävä -verkoston sopimus kaudelle 2020–2024
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Seinäjoen kaupunki hyväksyy Suomen kasvukäytävä -verkoston sopimuksen kaudelle 2020–2024. Kaupunginhallitus päättää myös, että kasvukäytävän ohjausryhmän edustajana toimii kaupunginjohtaja ja hänen varaedustajanaan elinvoimajohtaja.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

78 § Seinäjoen Keskustan visio: Työkalupakki
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedokseen ja saattaa Seinäjoen keskustavision valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

79 § Asemakaavan muutos: Pohja 6. kortteli 18, tontit 29 ja 30 / hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus
- toteaa Pohjan, 6. kaupunginosan korttelia 18 (osa) koskevasta asemakaavaehdotuksesta annetut lausunnot,
- hyväksyy niihin annetut vastineet ja
- esittää asemakaavan kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Sirkka Penttilä koska hänen hallintolaissa tarkoitettu läheisensä omistaa asemakaavamuutosalueen vieressä olevan kiinteistön.; ei läsnä.

80 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-5-5004-3, Kiinteistö Oy Väriroves
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää kiinteistölle 743-5-5004-3 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom:n mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien vähäistä suurempaa poikkeamista asemakaavassa osoitetusta tontti- ja rakennuspaikkakohtaisesta kokonaisrakennusoikeudesta.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä poikkeamisluvan myöntämättä jättämiselle ole muitakaan MRL 171 §:ssä säädettyjä syitä, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

81 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-401-3-425 ja 743-401-3-488, perustettava Koy (Crossforce Seinäjoki Oy, Time2Move Oy, Fillarikauppa Cycli Oy)
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus myöntää kiinteistölle 743-401-3-425 ja 401-3-488 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom:n mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan pääkäyttötarkoituksesta.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä poikkeamisluvan myöntämättä jättämiselle ole muitakaan MRL 171 §:ssä säädettyjä syitä, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa.
tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

82 § Työtaistelun ajaksi vastuuhenkilöksi nimetyt viranhaltijat ja työntekijät
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää nimetä edellä todetut viranhaltijat ja työntekijät vastuuhenkilöiksi ja varahenkilöiksi mahdollisten työtaistelujen ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

83 § Sopimus liiketoiminnan luovutuksesta SJ-Groupin kanssa
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy SJ-Group Oy:n kanssa tehtäväksi oheisen valmistelutekstistä ilmenevän sopimuksen liiketoiminnan luovutuksesta. Henkilöstön siirtoon liittyvät toimien perustamiset ja tarvittavat talousarviomuutokset valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi erikseen. Lopullinen palvelun järjestämistapa arvioidaan myöhemmin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

84 § Hankintajohtajan viran täyttö / viran täyttöprosessi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus merkitsee tiedokseen hankintajohtajan viran hakijat ja valitsee haastatteluryhmään kolme luottamushenkilöä ja viranhaltijoista rahoitusjohtaja Mika Itäsen, henkilöstöjohtaja Raija Rannan ja hallintojohtaja Jari Jokisen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Haastatteluryhmään valittiin luottamushenkilöinä Aki Ylisen ehdotuksesta Kati Ojaniemi, Raimo Ristilän ehdotuksesta Kati Särmö ja Sirkka Penttilän ehdotuksesta Markku Lehtola.


85 § Vuoden 2019 talousarvion määrärahojen ylitykset
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi asiaselostuksen mukaiset määrärahojen ylitykset vuoden 2019 osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

86 § Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n välinen sopimus/ vuoden 2020 kuninkuusravit
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelutekstistä ilmenevän vuoden 2020 kuninkuusraveja koskevan sopimuksen Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Esa Nuottivaara Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n puheenjohtajana ja Kati Ojaniemi hallituksen jäsenenä ja Reima Kuisla koska hänen hallintolaissa tarkoitettu läheisensä on Etelä-Pohjanmaan hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja; eivät läsnä.

Tämän asian kohdalla puheenjohtajana toimi 1. varapuheenjohtaja Kati Särmö.

87 § Talouden tasapainottaminen 2020 ja sen aiheuttamat toimenpiteet
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää käynnistää yhteistoimintamenettelyn tarvittavien henkilöstö- ja muiden säästöjen toteuttamiseksi 10,0 M€ suuruisena, jotta valtuuston hyväksymä talousarvio 2020 toteutuu hyväksytyllä tavalla. Rakenteellisten muutosten ja tehtyjen säästöjen avulla vastaava vuosikatteen parannus tulee saavuttaa myös tulevina vuosina.

Kaupunginhallitus esittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle ja Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymälle vastaavien toimien käynnistämistä siten, että vuoden 2020 kustannukset eivät kasva vuoden 2019 toteutuneista kustannuksista Seinäjoen kaupungille.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa. Asia laitetaan pöydälle ja käsitellään uudelleen ensi viikon maanantaina pidettävässä kokouksessa.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kati Ojaniemi, p. 050 356 0211
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja