+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2020 » Tammikuu » Valtuuston 27.1.2020 kokouksen päätökset

Valtuuston 27.1.2020 kokouksen päätökset

27.1.2020, klo 20:40

Yhteenveto kaupunginvaltuuston 27.1.2020 pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

1 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 22.1.2020 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja
pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 22.1.2020.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §) suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
50 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2§ Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja
- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 30. päivänä tammikuuta
2020 klo 14 ja
- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 31. päivänä
tammikuuta 2020 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat:
Aarne Heikkilä ja Kari Hokkanen

3 § Tonttien hinnoittelu ja myynti, Kasperi AP -tontti 8-29-6 ja Alakylä A-1 -tontti
9-97-43 §

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että
- Kasperin AP-tontin 743-8-29-6 yksikköhinnaksi vahvistetaan 260 € / k-m² ja
myyntihinnaksi 187 600 € ja että
- Alakylän A-1 -tontin 743-9-97-4 yksikköhinnaksi vahvistetaan 260 € / k-m² ja
myyntihinnaksi 354 640 €.

Asian käsittely kokouksessa: Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto hyväksyä, että tontin 743-8-29-6 myyntihinnaksi vahvistetaan 197 600 euroa.


Päätös: Valtuusto hyväksyi tontin 743-8-29-6 myyntihinnaksi 197 600 euroa muilta osin kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin.

4 § Seinäjoen kaupungin osallisuusmalli
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee osallisuusmallin tiedokseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

5 § Seinäjoen keskustan kestävän liikkumisen toimenpideohjelma
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että kaupunki edistää kestävän liikkumisen etenemistä
Seinäjoella.

Asian käsittely kokouksessa: Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Pertti Mäki-Hakolan ehdottaneen Kokoomuksen ryhmän puolesta Piia Katteluksen, Raimo Ristilän, Jouko Peltosen, Paula Risikon ja Aki Ylisen kannattamana kaupunginhallituksen ehdotuksesta poiketen seuraavaa;

Valtuusto merkitsee tiedoksi Seinäjoen keskustan liikkumisen toimenpideohjelman ja valtuusto päättää, että kaupunki edistää esteettömän ja kestävän liikkumisen etenemistä Seinäjoella.

Puheenjohtajan tiedusteltua voiko valtuusto yksimielisesti hyväksyä Pertti Mäki-Hakolan ehdotuksen, valtuusto hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Puheenjohtaja totesi lisäksi Sosiaalidemokraattien ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien tehneen toimenpidealoitteen;

kaupunginvaltuusto edellyttää, että vuosittain kaupungin talousarvioon varataan "korvamerkitty" 200 000 euron määräraha keskusta-alueen pyöräteiden kehittämiseen. Puheenjohtaja tiedusteli voiko valtuusto yksimielisenä hyväksyä toimenpidealoitteen. Valtuusto ei hyväksynyt toimenpidealoitetta yksimielisenä, joten puheenjohtaja totesi sen rauennee.

Päätös: Valtuusto merkitsi tiedoksi Seinäjoen Keskustan liikkumisen toimenpideohjelman ja päätti, että kaupunki edistää esteettömän ja kestävän liikkumisen etenemistä Seinäjoella.


6 § Seinäjoen kaupungin asuntopoliittinen ohjelma 2025
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn Asuntopoliittisen ohjelman 2025.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

7 § Kaavoituskatsaus 2020 / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoituskatsauksen 2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

8 § Seinäjoen kaupungin hulevesiverkoston toiminta-alueen päivittäminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin huleveden toiminta-alueen liitteen
mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

9 § Kassalainan myöntäminen Lakeuden Elämysliikunta ry:lle
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää Lakeuden Elämysliikunta ry:lle seuraavan kassalainan:
Lainansaaja: Lakeuden Elämysliikunta ry
Lainamäärä: 50 000 euroa
Laina-aika: Laina erääntyy 31.5.2021
Korko: 6 kk:n Euribor +1,25 %
Vakuus: Ei vakuutta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja