+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Maaliskuu » Kaupunginhallituksen 4.3.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 4.3.2019 kokouksen päätökset

4.3.2019, klo 18:32

Yhteenveto kaupunginhallituksen 4.3. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

68 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

69 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

70 § Vanhustyöntekijän toimen muuttaminen lähihoitajan toimeksi, Västinkartanon palvelukeskus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää esittää valtuustolle, että vanhustyöntekijän toimi muutetaan lähihoitajan toimeksi 1.5.2019 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

71 § Anvia Oyj:n osakkeiden myyminen Elisa Oyj:lle / oikaisuvaatimus / kauppakirja lykkäävin ehdoin / Erkki Valtamäen valitus Vaasan hallintooikeuteen/ kaupungin lausunto / Vaasan hallinto-oikeuden päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen varajäsenenä ja Jari Jokinen säätiön asiamiehenä sekä Raimo Ristilä Viria Oyj:n hallintoneuvoston jäsenenä; eivät läsnä.

Pöytäkirjanpitäjänä tämän asian kohdalla toimi henkiöstöjohtaja-sosiaali- ja terveysjohtaja Raija Ranta.

72 § KTY- tontin 743-55-34-2 vuokraoikeuden siirto ja lisäalueen vuokraus Roveksen teollisuusalueella korttelissa 34
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä, että Kaarto Service Oy saa sopimussakotta siirtää Ki Oy Piirturiväylä 2:lle vuokraoikeuden tonttiin 743-55-34-2 sekä 10 m leveään kiinteistön 743-404-11-164 Hiedanmäki määräalaan, jonka pinta-ala on n. 650 m².

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

73 § Vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien valitseminen / valmistelevan toimikunnan nimeäminen / toimikunnan esitykset henkilöistä
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus valitsee vuoden 2019 eduskuntavaalien ja europarlamenttivaalien vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin toimikunnan esittämät valmistelutekstistä ilmenevät henkilöt ja hyväksyy, että Sirkka Penttilän sijasta toimikunnan jäsenenä on toiminut Jari Kivimäki.

Asian käsittely kokouksessa: Tarja Tenkula ehdotti, että 1. vaalitoimikuntaan Raimo Saunamäen tilalle valitaan Jari Kivimäki.Päätös: Tarja Tenkulan ehdottama muutos hyväksyttiin. Muilta osin hyväksyttiin kaupunginjohtajan ehdotus.

74 § Valtuustoaloite / Sosiaalisen luototuksen käyttöönottaminen Seinäjoella
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että aloite sosiaalisen luototuksen käyttöönotto todetaan loppuun käsitellyksi. Taloudellisia edellytyksiä resurssoida ko. tarkoitukseen varoja ei ole.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

75 § Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus / kirjoitusvirheen korjaus / hyväksyminen / Sami Eerolan ym. ja Antero Rantalan ym. valitukset / kaupungin lausunnot / selvitys valitukseen / kaupungin täydennyslausunto
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Vaasan hallinto-oikeudelle annettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän lausunnon koskien Sami Eerolan ym. antamaa selvitystä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Etelä-Pohjanmaan osuuskaupan hallintoneuvoston jäsenenä, Anne Flinkkilä ja Seppo Perkiö Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston jäseninä sekä Pertti Mäki-Hakola hallintolain 28 §:n perusteella; eivät läsnä.

76 § XIV Suomalais-unkarilainen ystävyyskuntakokoukseen osallistuminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy osallistumisen Suomalais-unkarilaisen ystävyyskuntakokoukseen 12.–14.6.2019 ja valitsee kaksi kokousedustajaa.

Kokoukseen osallistutaan mikäli unkarilainen ystävyyskaupunki Sopron lähettää oman edustajansa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.Kokousedustajiksi valittiin Kati Ojaniemi ja Kimmo Heinonen.

77 § Ystävyyskaupunkivierailu Velikie Novgorodiin 7.– 9.6.2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus nimeää edustajat Velikie Novgorodin ystävyyskaupunkivierailulle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin. Kaupungin edustajiksi valittiin Mikael Luotola,Kati Särmö,Tarja Tenkula ja Henna Rantasaari.Lisäksi kaupungin johtoryhmästä valitaan yksi edustaja.

78 § SeiLab Oy / osinko
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy, että Seinäjoen kaupunki omistajana saattaa SeiLab Oy:n hallitukselle tiedoksi, että yhtiön tulee jakaa osinkona v. 2019 yhtiökokouksessa 1 250 euroa osakkeelta eli yhteensä 250 000 euroa.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna yhtiön toimitusjohtajan näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Kati Ojaniemi Seilab Oy:n hallituksen puheenjohtajajana ja Raija Ranta hallituksen jäsenenä; eivät läsnä.

79 § Seinäjoen kaupungin tavoitteet hallitusohjelmaan 2019–2023
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy edellä esittelytekstissä esitetyt Seinäjoen kaupungin tavoitteet ja edunvalvontakohteet, joita kaupunki pyrkii saamaan osaksi seuraavan hallituksen (valtioneuvoston) hallitusohjelmaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

80 § Työllisyyden palveluallianssi / Allianssisopimuksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki osallistuu Seinäjoen työllisyyden palveluallianssin toimintaan ja hyväksyy allianssisopimuksen allekirjoitettavaksi. Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa tekemään sopimukseen tarvittavat teknisluonteiset sisällölliset tarkistukset allekirjoituksen yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

81 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-404-8-2058, Larvatalon Broiler Oy / poikkeaminen MRL 38 § 3 mom. mukaisesta rakennuskiellosta
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää myöntää poikkeamisluvan tilan 743-404-8-2058 määräalalle. Poikkeamishakemus koskee poikkeamista Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistuksen ja laajennuksen MRL:n 38 § 3 mom. mukaisesta rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta.

Suunnitelman mukainen broilerkasvattamon rakentaminen ja poikkeaminen alueelle asetetusta rakennuskiellosta ja toimenpiderajoituksesta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovellettavat oikeusohjeet:
MRL 38, 171, 173, 174 ja 198, MRA 86 - 88 ja 97 §.
Seinäjoen kaupungin hallintosääntö, 5 luku, 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa. Ennen minkäänlaiseen
rakentamistoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

82 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-404-7-46 / poikkeamishakemus, asuinrakennuksen ja talousrakennuksen rakentaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää myöntää kiinteistölle 743-404-7-46 poikkeamisluvan MRL:n 58 § 1 mom kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaan poikkeamalla asemakaavan mukaisesta alueen pääkäyttötarkoituksesta.

Liittymät teknisiin verkostoihin ja niiden rakentaminen on tehtävä hakijan kustannuksella esitettyjen suunnitelmien mukaan. Melun- ja tärinänsuojaus on toteutettava rakennusvalvonnan ohjeiden mukaan ja hakijan kustannuksella sekä siten, ettei ohjearvoja ylitetä.

Koska kyseessä on vanha rakennuspaikka, suunnitelman mukainen asuinrakennuksen rakentaminen sekä asemakaavasta poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Sovellettavat oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86 – 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa. Ennen minkäänlaiseen rakentamistoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.
Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

83 § Rahoitusjohtajan viran haettavaksi julistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus julistaa rahoitusjohtajan viran haettavaksi 1.11.2019 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

84 § Nurmo-talon, kirjaston edustustilan ja Koliinitalon kokoustilojen käyttö ja korvaukset / oikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen valmistelutekstissä ilmenevillä perusteilla.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

85 § Terästalon kokoustilojen, Kalajärven saunan ja Luoman koulun käyttö ja korvaukset / oikaisuvaatimus
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa.

Kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimuksen valmistelutekstissä ilmenevillä perusteilla.

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa: Kaupunginhallitus hyväksyy oikaisuvaatimuksen.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on puolukka?

Kommentit

Ei kommentteja