+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Maaliskuu » Kasvatus- ja opetuslautakunnan 27.3.2019 kokouksen päätökset

Kasvatus- ja opetuslautakunnan 27.3.2019 kokouksen päätökset

28.3.2019, klo 12:53

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 12 Määrärahaylitysten sitomiset ja korotukset vuodelta 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
-merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.12.2018
-merkitsee tiedoksi tulosalueiden määrärahojen ylitysesitykset kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
-päättää hyväksyä kustannuspaikkojen määrärahaylitysten sitomiset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 13 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien laatimat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2018.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 14 Perusruokalistan ravintosisältö Seinäjoen kaupungin ruokapalvelussa
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee Foodwestin ravitsemuserapeutin lausunnon tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 15 Muutokset eräissä lehtorin viroissa
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää tehdä lehtorin virkoihin seuraavat muutokset 1.8.2019 alkaen:
-Perusopetuksen lehtorin virka (404129, historia ja yhteiskuntaoppi) muutetaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteiseksi lehtorin viraksi (404518, historia ja yhteiskuntaoppi).
-Lukion lehtorin viran (406025, matematiikka ja kemia) opetettavat aineet muutetaan matematiikaksi ja tietotekniikaksi.
-Lukion lehtorin viran (406021, matematiikka ja tietotekniikka) opetettavat aineet muutetaan matematiikaksi ja kemiaksi.
-Lukion lehtorin viran (406013, ruotsi) opetettaviksi aineiksi määritellään ruotsi ja englanti.
-Perusopetuksen lehtorin virka (404033, fysiikka ja kemia) muutetaan Lukion ja perusopetuksen yhteiseksi viraksi (405429, fysiikka ja kemia).
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Lukio-opinnot aloittavien määrä Seinäjoen lukiossa syksyllä 2019

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että Seinäjoen lukion päätoimipisteeseen nuorten lukiokoulutukseen otetaan vuonna 2019 keskiarvon mukaisessa paremmuusjärjestyksessä 275 uutta opiskelijaa. Muilta osin opiskelijavalinnan ehdot säilyvät ennallaan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Ylistaron lukion ja yläkoulun rehtorin viran (405005) täyttäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee Ylistaron lukion ja yläkoulun rehtorin virkaan 405005 1.8.2019 alkaen toistaiseksi vt. rehtori, FM Kirsi Sippolan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 18 Seinäjoen lukion rehtorin viran (405001) täyttäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee Seinäjoen lukion rehtorin virkaan 405001 1.8.2019 alkaen toistaiseksi vt. rehtori, FM Teijo-Kalevi Päkkilän.
Käsittely kokouksessa:
Keskustelun aikana Jouko Peltonen teki vastaesityksen, että Seinäjoen lukion rehtorin virkaan valitaan Vesa Vahtermo. Koska oli tehty sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksesta poikkeava esitys ja kyseessä oli henkilövaali, puheenjohtaja määräsi suoritettavaksi suljetun lippuäänestyksen sekä totesi, että kaikki hakijat ovat mukana äänestyksessä. Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Noora Knaapila ja Jouni Korpela. Äänestyksessä annettiin yhteensä kaksitoista (12) ääntä, joista Teijo-Kalevi Päkkilä sai yksitoista (11) ääntä ja Vesa Vahtermo sai yhden (1) äänen.
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti valita Seinäjoen lukion rehtorin virkaan 405001 1.8.2019 alkaen toistaiseksi vt. rehtori, FM Teijo-Kalevi Päkkilän.
Jouko Peltonen jätti eriävän mielipiteen. Eriävän mielipiteen perustelut liitteenä.

§ 19 Nurmon lukion opetussuunnitelmamuutokset

Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä Nurmon lukion opetussuunnitelmaan liitteessä 19 esitetyt muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 20 Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman muutos
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 21 Marttilan koulun koulukohtaisen opetussuunnitelman
muutos/ kaksikielinen opetus
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Marttilan koulun kaksikielistä opetusta koskevan muutoksen ja se otetaan käyttöön välittömästi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Perusopetuksen tuntiresurssi (yleisopetus) lukuvuonna 2019–2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää jakaa perusopetuksen ala- ja yläkoulujen toimintaan käytettävän enimmäistuntiresurssin yleisopetukseen ja oheistehtäviin lukuvuodelle 2019–20 seuraavasti:

Yleisopetuksen tuntiresurssiin edellä olevan taulukon mukaisesti opetukseen yhteensä 10 852 vvt, josta
- Perustunteihin 10 106 vvt
- Alakoulujen A2-kieliin 92 vvt ja A2-etäespanjaan 24 vvt, yht.116 vvt
- S2-opetukseen 40 vvt
- Katsomusaineiden opetukseen 13 vvt
- Kuntakohtaiseen erityisresursointiin 73 vvt
- Valmistavaan opetukseen 114 vvt
- Oman äidinkielen opetukseen 11 vvt
- Tukiopetukseen 126 vvt

ja josta muihin resursseihin varataan
- Kehittämistehtäviin 38 vvt
- Koulujen kerhoihin 75 vvt
- Maahanmuuttajaopetuksen erityistarpeisiin 16 vvt
- Opetuksen erityistarpeisiin varaus 45 vvt
- Alvar Aalto –koulu –toimintaan 5 vvt
- Opetuskokeiluihin 30 vvt
- Resurssiopettajavaraus 16 vvt
-Äidinkielenomainen ruotsi 4 vvt
-Tutoropettajatoimintaan 10 vvt ja ICT-kouluttajavaraus 15 vvt, yht. 25 vvt
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 23 Vapaaehtoisen (A2) kielen opiskelu
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perustaa vapaaehtoisen kielen opetusryhmiä 4. luokkalaisille asiaselostuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Koululle, jossa on A2-kielen opetusryhmiä, annetaan tuntiresurssia kaksi viikkotuntia jokaista A2-ryhmää kohden. Vuosittain tulee tarkastella ryhmien määrää. Ryhmän jakamisen raja on 22 oppilasta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 24 Opetettavien aineiden muuttaminen perusopetuksen ja lukion lehtorin virassa (404517)
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perusopetuksen ja lukion lehtorin viran (404517) opetettaviksi aineiksi englannin, ruotsin ja ranskan 1.8.2019 alkaen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 25 Erityisopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2019-2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä erityisopetuksen tuntikehykseksi lukuvuodelle 2019-2020 yhteensä 2516 tuntia.
Käsittely kokouksessa:
Lautakunnalle saatettiin tiedoksi Hyllykallion koulun laaja-alaiselta erityisopettajalta tullut kirje.
Keskustelun aikana Noora Knaapila teki vastaesityksen, että pykälä 25 palautetaan jatkovalmisteluun ja tarkastetaan valmistelussa resurssien tasavertaisuus. Valmistelussa tulee ottaa Toivolanrannan tilanne huomioon kokonaisvaltaisemmin. Laaja-alaiseen erityisopetukseen tulee laittaa lisää resursseja ja ottaa huomioon yksi lisäluokka erityisopetukseen, koska ylitystä tulee muutoin yli suositusten oppilasmäärän. Julia Sillanpää kannatti esitystä.
Kun oli tehty sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys; ne jotka kannattavat sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Noora Knaapilan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä (Mäenpää Mervi, Järvinen Tomi, Ahokas Noora, Eerola Sari, Kivimäki Jari, Lehtimäki Suvi, Lamminmäki Jarmo ja Välimaa Henni) ja 2 EI-ääntä (Knaapila Noora ja Sillanpää Julia).
Päätös:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti hyväksyä erityisopetuksen tuntikehykseksi lukuvuodelle 2019-2020 yhteensä 2516 tuntia.
Noora Knaapila jätti eriävän mielipiteen. Eriävän mielipiteen perustelut liitteenä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 26 Oppilaaksiottoalueen muuttaminen Aseman ja Kirja-Matin koulujen välillä
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää muuttaa Aseman ja Kirja-Matin koulujen oppilasalueet asiaselostuksessa esitetyllä tavalla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 27 Esiopetuksen toimintapäivät lukuvuonna 2019-2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy selvityksen mukaiset esiopetuspäivät.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 28 Päiväkoti JUMP Oy Ilmoitus yksityisestä varhaiskasvatustoiminnasta tai sen muutoksesta AVI:oon/Toiminnan muutos/väliaikainen ajalle 1.4.2019-31.12.2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa asiakirjat Aluehallintovirastoon. Ennen toiminnan aloittamista vaadittavat tarkastukset ja niihin liitettävät asiakirjat liitetään AVIn ilmoitukseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 29 Päiväkoti Suvikello Oy Ilmoitus yksityisestä varhaiskasvatustoiminnasta tai sen muutoksesta AVI:oon/ 1.4.2019 alkaen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa asiakirjat Aluehallintovirastoon. Ennen toiminnan aloittamista vaadittavat tarkastukset ja niihin liitettävät asiakirjat liitetään AVIn ilmoitukseen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 30 Päiväkoti TRIO Oy Ilmoitus varhaiskasvatuspalveluiden vastuuhenkilön vaihtumisesta, määräaikainen ajalle 11.2-31.12.2019
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä tehdyn ilmoituksen ja toimittaa asiakirjat liitteineen Aluehallintovirastoon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin

§ 31 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin
Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja