+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Helmikuu » Kaupunginhallituksen 4.2.2019 kokouksen päätökset

Kaupunginhallituksen 4.2.2019 kokouksen päätökset

4.2.2019, klo 18:46

Yhteenveto kaupunginhallituksen 4.2. pitämässään kokouksessa tekemistä päätöksistä.

41 § Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

42 § Lauta- ja johtokuntien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

43 § Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 28.1.2019 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä
valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

44 § Valtuustoaloite / Tehostettu some-valistuskampanja
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

45 § Valtuustoaloite / Kierrätyksen ja jätteidenkeräykseen uusia keinoja
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

46 § Valtuustoaloite / Vaalimökit
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus
- merkitsee asian tiedokseen ja
- saattaa valtuustoaloitteen kaupunkiympäristön toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

47 § Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja päätös kunnan verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen vahvistamisesta kunnille vuonna 2019, päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2019 ja päätös kotikuntakorvausten perusosasta vuodelle 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi
- valtiovarainministeriön päätöksen koskien peruspalvelujen valtionosuutta vuonna 2019,
- valtiovarainministeriön päätöksen koskien verotuloihin perustuvan valtionosuuden tasauksen määrää vuonna 2019,
- opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen koskien opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuutta vuonna 2019
- valtiovarainministeriön päätöksen koskien kotikuntakorvausten perusosaa vuonna 2019 sekä
- päättää tyytyä päätöksiin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

48 § Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Ulla Anneli Heinonen / Valtiokonttorin päätös
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja vastaanottaa omaisuuden Valtiokonttorin päätöksestä ilmenevin ehdoin.
Kaupungille luovutettu kuolinpesän omaisuus käytetään erityislapsille ja -nuorille suunnatun taiteen ja kulttuurin soveltavan käytön mallin kehittämiseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

49 § Yhteistyösopimus Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa vuodelle 2019
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus hyväksyy Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi valmistelutekstistä ilmenevän yhteistyösopimuksen vuodelle 2019 ja oikeuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:Kati Ojaniemi ja Erkki Välimäki Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n hallituksen jäseninä ja Kimmo Heinonen hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

50 § Talousarvion 2019 käyttösuunnitelman hyväksyminen
Kaupunginjohtajanjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää osaltaan hyväksyä talousarvion käyttösuunnitelmat koskien vuotta 2019 asiaselostuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

51 § Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön pääoman kartuttaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki luovuttaa/lahjoittaa Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiölle 100 000 euroa vuonna 2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Välimäki Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen varajäsenenä ja Jari Jokinen säätiön asiamiehenä; eivät läsnä.

Pöytäkirjaa tämän asian kohdalla piti henkilöstöjohtaja- sosiaali-ja terveysjohtaja Raija Ranta.

52 § Kaupungintalon kokoustilojen vuokrien sekä siivouksesta ym. perittävien maksujen vahvistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa asiaselostuksessa esitetyt kaupungintalon ja Ainonkulman vuokrat ja vuokravapausperiaatteet sekä keittiön käytöstä ja siivouksesta perittävät maksut 1.3.2019 alusta lukien.
Päätöstä edeltävien ja tehtyjen vuokrausten osalta noudatetaan aikaisemmin voimassa olevia hintoja ja periaatteita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

53 § Nurmo-talon, kirjaston edustustilan ja Koliinitalon kokoustilojen käyttö ja korvaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa asiaselostuksessa esitetyt vuokrat ja vuokravapausperiaatteet sekä siivous- / kalustesiirrosta perittävät maksut 1.3.2019 alusta lukien.
Päätöstä edeltäviin ja tehtyihin vuokrauksiin noudatetaan aikaisemmin voimassa olleita hintoja ja periaatteita.


Asian käsittely kokouksessa.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan niin, että asia jätetään pöydälle.

Päätös:Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

54 § Terästalon kokoustilojen, Kalajärven saunan ja Luoman koulun käyttö ja korvaukset
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa asiaselostuksessa esitetyt vuokrat ja vuokravapausperiaatteet sekä siivous- / kalustesiirrosta perittävät taksat 1.3.2019 alusta lukien.
Päätöstä edeltävien ja tehtyjen vuokrausten osalta noudatetaan aikaisemmin voimassaolevia hintoja ja periaatteita. Kalajärven saunan vuokraamis- tai
myymismahdollisuus selvitetään.

Asian käsittely kokouksessa:

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen kaupunginjohtaja muutti ehdotustaan niin, että asia jätetään pöydälle.

Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun ehdotuksen.

55 § Valtiokonttorin ilmoitus mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta / Irja Hautamäki
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hakea Irja Maija Liisa Hautamäen kuolinpesän omaisuutta luovutettavaksi Seinäjoen kaupungille käytettäväksi seuraaviin kohteisiin:
1. Julkisen taiteen koordinaatiotoiminnan kehittämiseen Seinäjoella.
2. Seinäjoen keskusta-alueen rakennusperintö esiin.
3. Mediakulttuuri haltuun.
Siten kuten oheismateriaalista tarkemmin ilmenee.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

56 § Poikkeamishakemus: Seinäjoki, 743-2-18-18, Lakea Oy, asemakaavamääräyksistä poikkeaminen
Rahoitusjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-2-18-18 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom:n mukaisesta kiellosta rakentaa vasten asemakaavaa), koskien vähäistä poikkeamista asemakaavan mukaisesta autopaikkavaatimuksesta. Lisäksi poiketaan asemakaavan mukaisesta kerrosluvusta, rakennuksen korkeudesta sekä vähäisesti asemakaavan mukaisesta rakennusalueen rajasta.

Suunnitelmien mukainen poikkeaminen kerrosluvusta, rakennuksen korkeudesta sekä vähäinen poikkeaminen rakennusalueen rajasta ja vähäinen poikkeaminen liiketilan autopaikkavaatimuksesta, eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä maankäytölle, joten MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat voimassa.

Päätöksen antaminen:
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.
Sovellettavat oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173 ja 174, MRL 198, MRA 86 – 88 ja 97 §.
Kaupunginvaltuuston 24.4.2017 § 55 hyväksymän kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta. Tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupa on haettava em. ajan kuluessa. Ennen minkäänlaiseen
rakentamistoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen:Jorma Rasinmäki Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana, ei läsnä.

57 § Hankintapäätös: Rintasyöpäseulontatutkimusten hankinta ostopalveluna, osallistuminen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteishankintarenkaaseen
Kaupunginjohtajan ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä osallistumisen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteishankintarenkaaseen koskien rintasyöpäseulontatutkimusten hankintaa ostopalveluna ajalle 1.1.2020 – 31.12.2021 ja vuosittaisena optiona 31.12.2024 saakka.

Oikeuttaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hankintapäällikön tekemään hankintapäätöksen ja allekirjoittamaan sopimuksen, myös mahdollisten optiokausien osalta.

Tämä pöytäkirjan kohta tarkastetaan heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pasi Kivisaari, p. 050 347 9334
Kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäki, p. 0400 763 800
Rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 040 774 8400


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Mikä kulkuväline kulkee raiteilla?

Kommentit

Ei kommentteja