+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2019 » Tammikuu » Ohje laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (20.3.2015/300)

Ohje laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (20.3.2015/300)

28.1.2019, klo 12:27

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista on tullut voimaan 1.4.2015. Tämä ohje toimii tiedotteena laajarunkoisten rakennusten ja maneesien omistajille. Tämän ohjeenlisäksi rakennusten omistajan tulee perehtyä lakitekstiin. Laki löytyy mm. Finlexin palvelusta: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300
Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Arviointi on teetettävä pätevällä asiantuntijalla jonka on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään ja jonka on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista. Arvioitavan rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelija ei saa arvioida rakennusta.

Asiantuntijan on arvioitava, onko rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisissä rakenteissa vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan sortumiseen. Arvioinnin on perustuttava rakennesuunnitelmiin taikka muuhun riittävään selvitykseen sekä rakennuksen ja rakenteiden havainnointiin paikalla.

Rakennusvalvonta ei valvo lain toteutumista tai muistuta erikseen lain asettamista velvollisuuksista mutta voi vaatia arviointitodistusta sekä ajantasaista käyttö- ja huolto-ohjetta esitettäväksi. Tarkempaa tietoa arvioinnin teettämisestä, sisällöstä ja arvioitsijan pätevyysvaatimuksista löytyy lakitekstistä sekä ”RIL 269-2015 rakennusten rakenteellisen turvallisuuden tarkastusohje”-oppaasta.

Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa 1.4.2015 rakennusluvan saaneeseen laajarunkoiseen rakennukseen jossa on seuraavat ominaisuudet:

1. Urheilu-, virkistys- tai vapaa-ajan toimintaan, kaupan palvelujen tarjoamiseen tai muuhun
vastaavaan kokoontumiseen tarkoitettu rakennus taikka eläinsuoja
- Laajarunkoisen osan koko jossain kerroksessa on vähintään 1000 m2 ja jossa lisäksi on
• Tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä
• Paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15 metriä

2. Maneesi
- ei neliörajaa ja jossa lisäksi on
• Tehdasvalmisteisten kattokannattajien jänneväli on vähintään 18 metriä
• Paikalla valmistettujen kattokannattajien jänneväli on vähintään 15 metriä

Lakia ei sovelleta rakennuksiin, joiden kantavia rakenteita koskevien rakennesuunnitelmien ja kantavien rakenteiden toteutuksen vaatimustenmukaisuus on osoitettu rakennuslupavaiheessa tai rakennustyön aikana ennen lain voimaantuloa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa erityismenettelyssä tai ulkopuolisessa tarkastuksessa.
Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu neljän vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2019 mennessä lukuun ottamatta rakennuksia, joiden suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho. Näiden rakennusten rakenteellinen turvallisuus on arvioitava kahden vuoden kuluessa lain voimaantulosta eli 1.4.2017 mennessä.

Päivitetty käyttö- ja huolto-ohje on laadittava vuoden kuluessa arvioinnista.
Rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje sisältää kantavuuden kannalta keskeisten rakenteiden seurantatoimenpiteet aikatauluineen sekä kunnossapidon kannalta tarpeelliset erityissuunnitelmat kantavien rakenteiden osalta.
Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava siten, että se ohjaa rakennuksen omistajaa seuraamaan rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisiä rakenteita säännöllisesti rakennuksen ominaisuuksien edellyttämällä tavalla. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava silloinkin, kun sitä ei maankäyttö- ja rakennuslain 117 i §:n nojalla vaadita.

Lisätietoa :

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (20.3.2015/300)

Rakennuksen käyttö- ja huolto ohje: Maankäyttö- ja rakennuslaki 117 i §

Asiantuntijan kelpoisuus: Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e §


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on mustikka?

Kommentit

Ei kommentteja