+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Marraskuu » Valtuuston 13.11.2017 kokouksen päätökset

Valtuuston 13.11.2017 kokouksen päätökset

13.11.2017, klo 19:33

152 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 92 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 8.11.2017 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolooikeus tai -velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä Seinäjoen Sanomissa 8.11.2017.
Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §)

suoritetussa nimenhuudossa todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut
51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

153 § Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja
- tarkastetaan konsernipalvelujen toimitiloissa torstaina 16. päivänä marraskuuta 2017 klo 14 ja
- pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 17. päivänä marraskuuta 2017 alkaen.
Pöytäkirjan tarkastajat: Hokkanen Kari ja Karvonen Jani

154 § Henkilöstösuunnitelma 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää perustaa
- elinvoiman ja kilpailukyvyn toimialalle viestintä-tulosyksikköön 1.1.2018 lukien
viestintäpäällikön viran kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle sosiaalipäivystyskeskukseen 1.1.2018 lukien kaksi (2) sosiaaliohjaajan virkaa (04SOS050) kelpoi- suusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 8 §:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle lapsiperheiden sosiaalipalveluihin 1.1.2018 lukien kaksi (2) sosiaalityöntekijän virkaa (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 7 §:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle asiakasohjaus- yksikköön 1.1.2018 lukien asiakasohjaajan toimen (04SOS050) kelpoisuus vaatimuksena sosiaali- ja terveysalan amk-tutkinto kuten sosionomi (amk) tai geronomi (amk) tai terveydenhoitaja (amk),
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle avohoidon vastaan- otolle 1.3.2018 lukien terveydenhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaati- muksena terveydenhoitajan tutkinto ja hoitotarvikejakeluun sairaanhoitajan toi- men (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle avohoidon erityispalveluihin 1.1.2018 lukien psykologin toimen kelpoisuusvaatimuksena psykologin tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalan jatkohoito-osastolle (H3) 1.3.2018 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle suun terveydenhuoltoon 1.1.2018 lukien suuhygienistin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena suuhygienistin tutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkoina Hyllykallion koulu ja Valkiavuoren koulu 1.8.2018 lukien kaksi (2) perusopetuksen luokanopettajan virkaa kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle 1.8.2018 lukien koulukuraattorin viran (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 7 §:n mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoi- tuspaikkana Taika päiväkoti 1.1.2018 lukien 11 päiväkodinopettajan virkaa (05PKO02B) ja 1.8.2018 lukien neljä (4) päiväkodinopettajan virkaa (05P- KO02B) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja 1.1.2018 lukien kuusi (6) päiväkotihuoltajan tointa (05PER010) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle vammaispalvelun sosiaalityöhön 1.1.2018 lukien sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaati- muksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 8 §:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon 1.1.2018 lukien tukipalvelukoordinaattorin toimen (01TOI060) kelpoisuusvaa- timuksena sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillinen tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kuntoutuspalveluihin Seinäjoen fysioterapiaan 1.1.2018 lukien fysioterapeutin toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin tutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Onnimannin päiväkoti 1.8.2018 lukien hoitajan toimen (05PKO030) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja päiväkotihuoltajan toimen (05PER010) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Honkakylän varhaiskasvatuskeskus 1.8.2018 lukien vakakeskusohjaajan toimen (05PER010) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon amma- tillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Haapaluoman varhaiskasvatuskeskus 1.8.2018 lukien vakakeskushuoltajan toimen (05PER010) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kirjastopalveluihin 1.1.2018 lukien seutu- koordinaattorin toimen (02KIR050) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto, kirjastoalan pätevyys,
- kaupunkiympäristön toimialalle kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen tulosalueelle 1.1.2018 lukien kaavasuunnittelijan toimen (5 01 02 01 4) kelpoisuusvaatimuksena rakennusarkkitehdin (AMK) tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle hallinnon tulosalueelle 1.1.2018 lukien kaksi (2) palvelusihteerin tointa (01TOI060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto ja lakkauttaa vastaavasti kaksi etuuskäsittelijän virkaa,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle Työvoiman palvelukeskukseen 1.1.2018 lukien sosiaaliohjaajan toimen (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 8 §:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle vammaispalvelun sosiaalityöhön 1.1.2018 lukien neuropsykiatrisen valmentajan toimen (04SOS050) ja sosiaaliohjaajan viran (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 8 §:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle sosiaalityön tulosalueelle aikuissosiaalityöhön 1.1.2018 lukien sosiaaliohjaajan toimen (04SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 8 §:n mukainen kelpoisuus,
- sosiaali- ja terveystoimialalle ikäihmisten palvelujen tulosalueelle kotihoitoon 1.1.2018 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto ja seitsemän (7) lähihoitajan tointa (04- SOS06A) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalan kotisairaalaan 1.1.2018 lukien sairaanhoitajan toimen (03HOI030) kelpoisuusvaatimuksena sairaanhoitajan tutkinto,
- sosiaali- ja terveystoimialalle terveydenhuollon tulosalueelle kaupunginsairaalan kuntoutusosastolle (Y1) 1.1.2018 lukien kaksi (2) lähihoitajan tointa (03HOI040) kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoitus- paikkana Törnävän koulu 1.8.2018 lukien - kaksi (2) perusopetuksen luokan- opettajan virkaa kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoi- suusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoitu paikkana Kirja-Matin koulu 1.8.2018 lukien erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista anne- tun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoitus- paikkana Toivolanrannan yhtenäiskoulu1.8.2018 lukien perusopetuksen luokanopettajan viran ja erityisluokanopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Nurmon yläaste 1.8.2018 lukien perusopetuksen lehtorin (liikunta, terveystieto ja historia) viran kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Pruukin yhtenäiskoulu 1.8.2018 lukien perusopetuksen lehtorin (tek- ninen työ) viran, kaksi (2) perusopetuksen lehtorin (liikunta ja terveystieto) virkaa, perusopetuksen lehtorin (kuvataide) viran ja perusopetuksen lehto- rin (matematiikka ja fysiikka) viran kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Marttilan koulu 1.1.2018 lukien natiiviopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk- sen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle perusopetuksen tulosalueelle 1.1.2018 lukien kolme (3) koulukuraattorin virkaa (04SOS04A) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun kelpoisuuslain 7 §:n mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle hallinnon tulosalueelle 1.1.2018 lukien tvt-suunnittelijan toimen (01ICT060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva alempi korkeakoulututkinto, vastaava aikaisempi opistotasoinen tutkinto tai ammatillinen perustutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle erityispalvelujen tulosalueelle 1.-8.2018 lukien erityisopettajan viran kelpoisuusvaatimuksena opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Taika päiväkoti 1.1.2018 lukien päiväkodinjohtajan viran (05PKO014) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti päiväkodinjohtajan viran päiväkodista, jossa toiminta päättyy,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Muksulan päiväkoti 1.1.2018 lukien päiväkodinopettajan viran (05PKO02B) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti lastenhoitajan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Taika päiväkoti 1.1.2018 lukien kolme (3) päiväkodinjohtajan virkaa (05PKO02B) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henki- löstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti kolme (3) ryhmäperhepäivähoitajan tointa ja kuusi (6) hoitajan tointa (05PKO030) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti kuusi (6) ryhmäperhepäivähoitajan tointa,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Keski-Nurmon päiväkoti 1.8.2018 lukien päiväkodinopettajan viran (05PKO02B) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henki- löstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti hoitajan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle varhaiskasvatuksen tulosalueelle alkusijoituspaikkana Pikkumetsän päiväkoti 1.8.2018 lukien kaksi (2) päiväkodinopettajan virkaa (05PKO02B) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatilli- sesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti kaksi hoitajan tointa ja päiväkotihuoltajan toimen (05PER010) kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon ammatillisesta henkilöstöstä annetun lain (272/2005) mukainen kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti hoitajan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kansalaisopiston tulosalueelle 1.8.2018 lukien suunnittelijaopettajan (kädentaidot) viran kelpoisuusvaatimuksena soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus ja lakkauttaa vastaa- vasti tekstiilikäsityön opettajan viran,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kirjastopalvelujen tulosalueelle 1.1.2018 lukien vahtimestarin toimen (01PER070) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle kulttuuripalvelujen tulosalueelle 1.1.2018 lukien lastenkulttuuripedagogin toimen (02VAP050) kelpoisuusvaatimuksena kulttuuri- ja/tai sosiaalialan tutkinto tai riittäväksi katsottu alaan soveltuva tutkinto ja lakkauttaa vastaavasti ryhmäperhepäivähoitajan toimen,
- sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialalle museopalvelujen tulosalueelle 1.1.2018 lukien museoassistentin toimen (02MUS060) kelpoisuusvaatimuksena soveltuva korkeakoulututkinto ja lakkauttaa vastaavasti konservaattorin toimen,
- kaupunkiympäristön toimialalle kiinteistö- ja paikkatietopalvelujen tulosalueelle 1.1.2018 lukien maanhankintainsinöörin viran (5 01 02 01 4) kelpoisuusvaatimuksena maanmittausinsinöörin (AMK) tutkinto ja lakkauttaa vastaavasti maanhankintateknikon viran,
- Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle 1.1.2018 lukien kaksi (2) palomiehen valmiusvirkaa (5 01 04 01 8) kelpoisuusvaatimuksena pelastuslain 379/2011 § 57 mukainen pelastustoimen henkilöstön kelpoisuus ja lakkauttaa vastaavasti valmiuspäällikön viran

- sekä merkitä muut esitykset tiedoksi niiden antamatta aihetta toimenpiteisiin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

155 § Tuloveroprosentin päättäminen vuodelle 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää vuoden 2018 tuloveroprosentiksi 21,00 %.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

156 § Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2018
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää määrätä vuoden 2018 osalta kiinteistöveroprosenttien suuruudet seuraavasti:
Yleinen kiinteistöveroprosentti .....................................................1,45 %
Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti .................. 0,60 %
Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti .........................1,65 %
Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti.......... 4,00 %
Voimalaitoksen kiinteistöveroprosentti.......................................... 3,10 %
Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti::::::::::::::::::::::::...0,00 %

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

157 § Koiraveron perimättä jättäminen vuonna 2018

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää
- että Seinäjoen kaupunki ei peri koiraveroa vuonna 2018 ja
- että koiranomistaja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalippua.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

158 § Vuoden 2018 talousarvioehdotus
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy
- vuoden 2018 talousarvioehdotuksen,
- talousarviolainojen ottamista koskevan delegoinnin,
- talousarvion sitovuustasomäärittelyn,
- Seinäjoen kaupungin suunnitelman mukaisia poistoja koskevan poistosuunnitelman,
- taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

159 § Tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely Kärjen, Niemistön ja Karhuvuoren laajennusalueilla
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että
- Kärjen kaupunginosan asemakaavan laajennusalueella kortteleissa 116–118 vahvistetaan AO -tonttien myyntihinnaksi 25 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 27 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon ja että
- Tanelinrannan kaupunginosan Karhuvuoren laajennusalueella kortteleissa 150–155 vahvistetaan AO-1 -tontin myyntihinnaksi 30 €/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 32 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon ja AP- paritalotonttien
myyntihinnaksi 48 € / m² sekä
- Niemistön laajennusalueella AO-1 tontin myyntihinnaksi vahvistetaan 32 €/m²
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

160 § Kaupungin omistamien rakennuspaikkojen hinnoittelu ja myyntimenettely Honkakylässä ja Louonmäellä

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää, että Honkakylän rakennuspaikkojen hinnoittelu vahvistetaan 5 €/m² ja Louonmäen rakennuspaikkojen hinnoittelu vahvistetaan 4 €/m².
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

161 § Tontin myyminen Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskukselle

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy tontin 743-14-66-1 myymisen Kiinteistö Oy Seinäjoen Terveysteknologiakeskukselle 2 500 000 euron kauppahinnalla ja muutoin valmistelutekstistä ilmenevillä ehdoilla.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

162 § Seinäjoen kaupungin hankintasääntö
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy liitteestä ilmenevän Seinäjoen kaupungin hankintasäännön.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

163 § Valtuustoaloite/Seinäjoen kaupungin ydinkeskustassa SeiPark Oy:n hallin- noimat pysäköintipaikat joulukuun 2017 maksuttomia tai pysäköintikiekoilla rajoitettu tunnin parkkiaika
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksen mukaisen selvityksen vastauksena Erkki Val- tamäen ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja että valtuusto toteaa, ettei aloite anna aihetta toimenpiteisiin sekä katsoo asian tulleen loppuun käsitellyksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kimmo Heinonen p. 040 575 7570
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Oma maa mansikka, muu maa mikä?

Kommentit

Ei kommentteja