+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Tiedotteet » 2017 » Helmikuu » Kaupunginvaltuuston 20.2.2017 kokouksen päätökset

Kaupunginvaltuuston 20.2.2017 kokouksen päätökset

20.2.2017, klo 18:52

18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että valtuuston työjärjestyksen 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty ja julkaistu 16.2.2017 sekä että kokousilmoitus on työjärjestyksen 10 §:n mukaisesti julkaistu lehdissä Seinäjoen sanomat, Jalasjärven-Peräseinäjoen Kunnallissanomat, Pohjankyrö ja Ilkka sekä kaupungin nettisivuilla, että suoritetussa nimenhuudossa oli todettu läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 51 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


19 § Pöytäkirjan tarkastus

Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

- tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 23. päivänä helmikuuta 2017 klo 14 ja

- pidetään julkisesti nähtävillä kaupunginkansliassa perjantaina 24. päivänä helmikuuta 2017.

Pöytäkirjan tarkastajat: Joanna Silver ja Aki Ylinen


20 § Tarkastussäännön muuttaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy tarkastussäännön kohtaa 5 muutettavaksi yllä asiaselostuksessa olevalla tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


21 § Tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2017–2020
Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Valtuusto päättää valita tilintarkastusyhteisöksi Seinäjoen kaupungin vv. 2017– 2020 hallinnon ja talouden tarkastamista varten BDO Audiator Oy:n.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


22 § Määrärahan siirto sosiaalityön tulosalueelta ikäihmisten tulosalueelle
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto siirtää vuoden 2017 talousarvion tilikohdasta 4315 Kp 2402 Vaikeavammaisten subjektiiviset oikeudet, tilikohtaan 4315 Kp 2721 Kotihoidon ostopalvelut, 112 400 €.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

23 § Nurmon Vanhustenkoti ry:n lainan korkoehtojen muutos ja siihen liittyvä takauspäätös
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää
- hyväksyä Nurmon Vanhustenkoti ry:n lainan nro 598001-80527726 takaajana, että lainan korkoehto voidaan muuttaa 5.1.2016 alkaen kahdentoista (12) kuukauden euriborkoroksi lisättynä 0,95 % -yksikön marginaalilla niin, että viitekorko on aina vähintään nolla (0) sekä
- että takausprovisiota ei peritä eikä vastavakuutta vaadita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

24 § Sevas Kodit Oy:n (Kiinteistö Oy Marttilan kortteeri) lainan korkoehtojen muu- tos ja siihen liittyvä takauspäätös
Kaupunginhallituksen ehdotus:
valtuusto
- hyväksyy Sevas Kodit Oy:n lainan nro 598001-80120092 takaajana, että lai- nan korkoehto voidaan muuttaa ajalle 22.12.2016 – 23.12.2019 niin, että korko on kiinteä 0,895 %-yksikköä p.a. ja se muodostuu 0,60 %-yksikön marginaalista ja OP Yrityspankki Oyj:n vallitsevaan markkinakorkotasoon perustuvasta kiinteästä jälleenrahoituksen hankintakorosta 0,295 %-yksikköä sekä
- päättää, että takausprovisiota ei peritä eikä vastavakuutta vaadita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Raija Ranta Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä; ei läsnä.


25 § Valokuvaaja Kalevi A. Mäkisen Seinäjoki-kokoelman hankkiminen

Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto myöntää 25.000 €:n määrärahan Kalevi A. Mäkisen Seinäjoki-valokuva- kokoelman hankkimiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


26 § Seinäjoen Työterveys -liikelaitoksen lakkauttaminen ja talousarviomuutokset
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarviomuutokset kaupungin vuoden 2017 talousarvioon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


27 § Työhyvinvointikysely 2016
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedokseen työhyvinvointikyselyn tulokset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

28 § Asemakaavan laajennus, Kärki 15. kaupunginosa, Eskoon eritasoliittymän liikealue / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Kärjen, 15. kaupunginosan korttelia 133 ja siihen liittyviä katu-, liikenne- ja erityisalueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

29 § Asemakaavan laajennus, Kärki 15. kaupunginosa, Eskoo / hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy Kärjen, 15. kaupunginosan kortteleita 134 - 138 ja niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

30 § Asemakaavan muutos: Itikka, 7. kaupunginosa, korttelit 19 (osa), 21 ja 22
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy itikan 7.kaupunginosan kortteleita 19 (osa), 21 ja 22 ja niihin liittyviä katu- ja liikennealueita koskevan asemakaavan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


31 § Roveksen T-tonttien hinnoittelu korttelit 42–46
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto hyväksyy, että Roveksen teollisuusalueiden kortteleiden 42–46 hinnoit- telu vahvistetaan siten, että

- kokoojaväyliin rajoittuvien tonttien yksikköhinta lasketaan pinta-alaluokittain 8000 m² välein yksikköhintojen ollessa 18 €/m², 14 €/m², 10 €/m² ja 5 €/m² ja
- sivukatuun rajoittuvien tonttien yksikköhinta lasketaan pinta-alaluokittain 8000 m² välein yksikköhintojen ollessa 14 €/m², 10 €/m², 8 €/m² ja 5 €/m²

Hinnoittelua sovelletaan seuraavasti:
- yrityksen ostaessa useampia oheisesta liitteestä ilmenevän ohjeellisen tontti- jaon mukaisia vierekkäisiä tontteja, joista muodostetaan yksi rekisteritontti, hinnoittelun lähtölukuna käytetään saman sijaintiluokan tonttien yhteenlaskettua pinta-alaa ja
- yrityksen ostaessa jo omistamansa rekisteritontin vierestä lisäaluetta, hinnoit- telun lähtölukuna käytetään vain uutta lisäpinta-alaa eli jo omistetun rekisteritontin pinta-ala ei vaikuta hinnoitteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Jorma Rasinmäki Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ,Heikki Vierula hallituksen varajäsenenä ja Hannu Kantonen Into Seinäjoki Oy:n toimitusjohtajana; eivät läsnä.


§ 32 Tekniikkakeskuksen toimialajohtajan tehtävän väliaikainen hoitaminen
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto valitsee kaupungininsinööri Kari Havusen tekniikkakeskuksen toimialajohtajan tehtävän väliaikaiseksi hoitajaksi siihen saakka kunnes tehtävässä aloittaa vakinainen viranhaltija.

Tehtävä täytetään vakinaisesti sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt uuden 1.6.2017 voimaantulevan hallintosäännön.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Kari Havunen asianosaisena, ei läsnä.


§ 33 Keskusvaalilautakunnan uuden jäsenen ja uusien varajäsenten valinta
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto päättää
1. Hyväksyä keskusvaalilautakunnan jäsen Hanna Mäkysen ja 2. varajäsen Helena Männikön eron ko. luottamustehtävistä ja valitsee Hanna Mäkysen tilalle uuden keskusvaalilautakunnan jäsenen ja Helena Männikön tilalle uuden keskusvaalilautakunnan 2. varajäsenen.
2. Todeta keskusvaalilautakunnan 5. varajäsen Jarkko Ojanperän ko. luottamustehtävän päättyneeksi paikkakunnalta muutosta johtuvan vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta ja valita hänen tilalleen uuden keskusvaalilautakunnan 5. varajäsenen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Kari Hokkasen ehdotuksesta keskusvaalilautakunnan jäseneksi valittiin Timo Paavola ja 2. varajäseneksi Tarja Sievi.

Aarne Heikkilän ehdotuksesta keskusvaalilautakunnan 5. varajäseneksi valittiin Riitta-Liisa Sikkilä.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Kati Ojaniemi p. 050 356 0211
lakiasiain ja omistajaohjauksen johtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670


Lue kommentointisäännöt ennen viestin kirjoittamista. Viestejä päivitetään ma─pe klo 8─15.45. Kaikki viestit tarkistetaan ennen julkaisua. Kommentteihin ei vastata.

Minkä värinen on aurinko?

Kommentit

Ei kommentteja